GENEROLO JONO ŽEMAIČIO LIETUVOS KARO AKADEMIJOS

KARO MOKSLŲ INFORMACIJOS IR LEIDYBOS CENTRAS


Leidiniai:

 

NAUJAUSIAS NUMERIS

KARIŪNAS, 2020 m. Nr. 3 (146)

1932-1940 metų archyvas

2006-2020 metų archyvas

 

Žurnalo „Kariūnas“ istorija

1932 m. spalio 25 d. Pirmojo Lietuvos Prezidento Karo mokykloje pasirodė pirmasis „Kariūno“ numeris. Jame buvo straipsnių, poezijos, informacijos apie kariūnų gyvenimą, keletas geros kokybės iliustracijų. 1932 m. gruodžio 20 d. išėjo antras „Kariūno“ numeris. Jame jau buvo įrašyta, kad laikraštis išeina kas du mėnesiai. Nuo pat pirmų numerių „Kariūnas“ tapo populiarus tarp kariūnų, ir ne tik tarp jų, nes atitiko laiko dvasią: tinkamai reprezentavo Karo mokyklą, pagyvino kariūnų gyvenimą, palaikė jų tradicijas, sudarė galimybes giliau pažvelgti į save, kaip į būsimą vadą.

Iki 1936 m. „Kariūną“ redagavo ltn. Simas Urbanavičius, vėliau – ltn. Jonas Noreika. Tačiau 1937 m. spalio mėnesį ltn. J. Noreiką netikėtai perkėlus tarnauti kitur, redaktoriaus nebeliko. „Kariūno“ likimu rimtai susirūpino Karo mokyklos viršininkas brig. gen. Kazys Musteikis. Jis sukvietė rašančius kariūnus bei kariūnus aspirantus ir su jais aptarė „Kariūno“ ateitį. Vieningai buvo nuspręsta redaktoriumi paskirti kariūną aspirantą (vėliau atsargos jaun. ltn.) Kazį Keciorį-Zupką. 1938 m. pabaigoje nauju redaktoriumi paskirtas rašytojas j. ltn. Vytautas Tamulaitis, kurio dėka laikraštyje atsirado daugiau vietos literatūrai, poezijai.

1940 m. Lietuvą okupavus sovietams, nutrūko ir „Kariūno“ leidimas. Peržvelgus visus 45 iki okupacijos išleistus numerius, matyti, kad leidinyje buvo keliamos meilės Tėvynei idėjos, ugdomos moralinės nuostatos, skiepijama pagarba lietuviškai kultūrai, tikėjimui, kariūnai skatinami būti drausmingi, drąsūs, darbštūs, daug sportuoti.

Atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę, 1995 m. buvo atkurtas ir „Kariūnas“. Jo redaktoriumi paskirtas plk. Stasys Puškorius. Nuo 1995 iki 1998 m. pasirodė 12-a „Kariūno“ numerių. Ir, nors leidžiamas nereguliariai, „Kariūnas“ atspindėjo Karo akademijos gyvenimą, aktualiausias Akademijai ir kariūnams rūpimas problemos. 12-u numeriu ir pasibaigė „Kariūno“ leidyba.

2001 m. rugpjūčio mėn. Akademijos viršininko plk. Algio Vaičeliūno sprendimu „Kariūnas“ vėl atgimė. Atsakinguoju redaktoriumi buvo paskirtas dr. Vytautas Tininis, o nuo 2002 m. vasaros – plk. ltn. dr. Gintautas Surgailis. 2003 m. kovo mėnesį pasirodė pirmasis žurnalo „Kariūnas“ numeris – spalvotais vidiniais puslapiais ir viršeliais. Nuo 2005 m. žurnalo ,,Kariūnas“ Nr. 1 (84) ir visi vėlesni žurnalo numeriai yra prieinami per internetinę prieigą >>>. 2007 m. rugsėjo mėnesį atsakinguoju redaktoriumi buvo paskirtas kpt. Jonas Švilpa. 2009 m. pavasarį išėjo 100-asis „Kariūno“ numeris. 2009 m. rugsėjo mėn. žurnalo vyriausiuoju redaktoriumi tapo Lyderio ugdymo skyriaus vyriausiasis dėstytojas Arūnas Alonderis.

2017 m. rugsėjo mėn. vyriausiuoju redaktoriumi vėl paskirtas dr. Gintautas Surgailis. Redakcinė kolegija siekia, kad leidinys būtų modernus, įdomus, atitinkantis šių dienų dvasią, tačiau tuo pat metu tęstų ir tarpukario „Kariūno“ tradicijas. Nepaisant okupacijos ir kitų negandų šiandien galima pasidžiaugti, kad prieš 85 metų įsteigtas „Kariūnas“ gyvuoja vis stiprėdamas ir tobulėdamas. Jį mielai skaito ne tik Lietuvos karo akademijos seržantai, kariūnai, Akademijos absolventai, karininkai, ir tarnautojai civiliai, bet ir gimnazijų moksleiviai, universitetų studentai. Pastaraisiais metais „Kariūnas“ randa vis naujų skaitytojų ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje.

„Žurnalo „Kariūnas“ redakcinė kolegija