Į PRADŽIĄ

Šv.Ignoto g. 6, LT-01144;  Darbo valandos: 8.00-19.00
(išskyrus poilsio ir švenčių dienas bei paskutinį mėnesio trečiadienį)

Naujai gauti:

Knygos Lietuvos patentai Standartai Firmų katalogai

Naujai gautos knygos

Užsisakyti INTERNETU

1. Bendras skyrius.

1          C42277, BF, K, KL, P, SK

Kūrybinių industrijų plėtojimo kompleksiniai veiksniai: kolektyvinio kūrybingumo ugdymas : mokslo monografija / J.Černevičiūtė, R.Strazdas, Ž.Jančoras…[et al.] ; Vilniaus Gedimino technikos universitetas. - Vilnius : Baltijos kopija, 2015. - 369, [6] p. : iliustr., portr. - Bibliogr.: p. 305-317 (277 pavad.).

65.01:008+008:65.01+7:65.01+65.01:7 Kūrybiškumas. Kultūra - Vadyba. Menas - Vadyba

2          SK

            Lietuva : enciklopedija / [vyriausioji redakcija: vyriausiasis redaktorius A.Račis … [et al.]. - Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2008-. - Virš. antr. nenurodyta

 [T.] 4 : Biografijos : R–'8e, papildymai A-Ž. - Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2015. - 1079, [1] p. : portr.

030(474.5)+908(474.5)(03) Lietuva - Enciklopedijos

3          SK

            Lietuvos spaudos statistika / Lietuvos valstybinis leidyklų, poligrafijos ir knygų prekybos reikalų komitetas, Lietuvos knygų rūmai ; atsakomasis redaktorius A.Lukošiūnas. - 1919/1989; 1990-. - Vilnius : Lietuvos knygų rūmai, 1990-. - Kasmetinis. - Priešantr.: Lietuvos spaudos departamentas, Lietuvos knygų rūmai, 1991; Lietuvos Respublikos kultūros ir švietimo ministerija, Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka. Bibliografijos ir knygotyros centras, 1993; Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Bibliografijos ir knygotyros centras, 1994-1998; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Bibliografijos ir knygotyros centras, 1999-. - Red.: Jūratė Malašauskienė, 1991; Regina Varnienė, 1993-. - Leidėjas: Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka, 1993-.

2014 / sudarė R.Markevičienė, L.Tamulynienė. - 2015. - 85, [1] p. : iliustr.

002.2(474.5)(083.41)(05) Spauda - Lietuva - Statistika - Periodika

4          C42279, BF, K, KL, P, SK

Macro, meso and micro factors for creative industry development: continuous improvements and system innovations : a monograph / R.Strazdas, J.Černevičiūtė, Ž.Jančoras…[et al.] ; Vilnius Gediminas Technical University. - Vilnius : Baltijos kopija, 2015. - 400, [4] p. : iliustr., portr.. - Bibliogr.: p. 341-354 (304 pavad.).

65.01:008+008:65.01+7:65.01+65.01:7 Kūrybiškumas. Kultūra - Vadyba. Menas - Vadyba

5          SK

            Visuotinė lietuvių enciklopedija / [mokslinė redakcinė taryba: pirmininkas - J. Tumelis … [et al.]. - Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos inst., 2001. - t.. - Virš. antr. nenurodyta.

Papildymai A–'8e / [mokslinė redakcinė taryba: pirmininkas – S.Vaitekūnas… [et al.]. - Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2015. - 616 p. : iliustr., faks., portr., žml. + 1 priedas (104 p.).

030(474.5) Lietuva - Enciklopedijos

 3. Filosofija. Psichologija. Religija.

6          SK

Morkūnienė, Jūratė

Paradigmos. Filosofija ir visuomenė : monografija / J.Morkūnienė ; Mykolo Romerio universitetas. - Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2015. - 231, [1] p. - Taip pat vartojama antr.: Filosofija ir visuomenė. - Bibliogr.: p. 221-229, ir išnašose. - Asmenvardžių r-klė: p. 230-231.

141.7+316:1+316.6 Socialinė filosofija. Paradigmos (socialiniai mokslai). Socialiniai pakitimai. Socialinė psichologija. Asmenybė ir visuomenė. Mąstymas

7          B208797, BF

Navarro, Joe (Navaro, Džo)

Pavojingi tipai : FTB agento patarimai, kaip atpažinti manipuliuotoją ir apsisaugoti / J.Navarro, T.S.Poynter ; iš anglų kalbos vertė I.Sakalinskaitė. - Vilnius : Alma littera, 2015. - 254, [1] p. - Orig. antr.: Dangerous personalities. - Bibliogr.: p. 235-254.

Kn. taip pat: Pratarmė / Leonardas Territo, p. 15-16

159.97+616.89-008+316.344.6-056.34 Nusikalstamumo prevencija. Nusikaltėliai. Nusikalstamumas. Psichopatai. Patopsichologija 

8          B208795, BF

Schafer, John R. (Šaferis, Džonas R.)

Kaip pažinti ir paveikti žmones? : [FTB agento vadovas] / J.Schafer, M.Karlins ; iš anglų kalbos vertė D.Gadeikis. - Vilnius : Alma littera, 2015 (Vilnius : Spauda). - 285, [2] p. : iliustr.. - Orig. antr.: The like switch. - Bibliogr.: p. 279-283.

159.925+316.6+316.47 Draugystė. Viliojimas. Poveikis (psichologija). Tarpusavio santykiai

 4. Demografija. Statistika. Sociologija.

9          C42305, BF

Florida, Richard L.

Kūrybinės klasės iškilimas : 10-osios jubiliejinės laidos vertimas / R.Florida ; vertė J.Barevičiūtė. - Vilnius : Technika, [2015]. - XXXIX, 487, [1] p. : iliustr.. - Bibliogr. aut. pastabose: p. 432-466. - Bendr. r-klė: p. 471-487.

Kn. taip pat: Lietuviškosios laidos pratarmė : Richardo Floridos kūrybinės klasės ir kūrybingumo samprata / T.Kačerauskas, p. VII-XIII. Vertėjos žodis / Jovilė Barevičiūtė, p. XV-XIX

316.342.2(73)+316.42(73)+331.101.262(73)+338(73) Florida, Richard L., 1957-. Kūrybiškumas - Ekonominis aspektas - Socialinis aspektas. Darbo etika - Laisvalaikis - Klasės - Jungtinės Valstijos. Techninė kūryba. Technologija ir civilizacija. Intelektinis kapitalas - Ekonominė padėtis - 1981-2001. Jungtinės Valstijos - Socialinė padėtis - 1980-

10         B208793, BF, K, SK

Teisės sociologija : [vadovėlis] / A.Kazlauskienė, A.Petkus, R.Petkuvienė, V.Šlapkauskas ; Mykolo Romerio universitetas. - Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2015. - 495, [1] p. : diagr. - Bibliogr.: p. 475-495.

316.334.4(075.8) Teisės sociologija - Vadovėliai aukštosioms mokykloms

 5. Politika. Tarptautiniai santykiai.

11         C42301, BF

Moorhouse, Roger

Velniška sąjunga : Molotovo-Ribbentropo paktas, 1939-1941 / R.Moorhouse ; iš anglų kalbos vertė M.Žvirgždas ir D.Masilionis. - Vilnius : Alma littera, 2015. - 406, [1] p., [8] iliustr. lap. : žml. - Orig. antr.: The devils' alliance. - Bibliogr.: p. 377-386. - R-klė: p. 387-406.

94(100)"1939/1945"+355.48"1939/1945"+327(430:47+57)(091)"1939/1941"+327(47+57:430)(091)"1939/1941" Ribbentropo-Molotovo susitarimai, 1939-1941. Antrasis pasaulinis karas, 1939-1945 - Diplomatijos istorija. Vokietija - Užsienio ryšiai - Tarybų Sąjunga. Tarybų Sąjunga - Užsienio ryšiai - Vokietija

 6. Ekonomika. Darbo ekonomika. Ekonomikos mokslai. Ūkio ekonomika. Ekonominio bendradarbiavimo formos.

12         A230790, BF, KL, P

Drejeris, Rolandas

Naujų paslaugų kūrimo ir diegimo kiekybiniai sprendimai : nuo idėjų generavimo iki sėkmės vertinimo : monografija / R.Drejeris ; Aleksandro Stulginskio universitetas. - Akademija, Kauno r. : Aleksandro Stulginskio universiteto Leidybos centras, 2015. - 213, [1] p. : iliustr. - Bibliogr.: 184-204 (249 pavad.).

338.46+658.624 Paslaugų pramonė - Naujos technologijos. Nauji gaminiai. Rinkos analizė

13         C42288, BF, KL, P, SK

Galinienė, Birutė

Turto ir verslo vertinimo sistemos transformacijos : monografija / B.Galinienė ; Vilniaus universitetas. - Vilnius : Vilniaus universitetas : Vilniaus universiteto leidykla, 2015. - 351, [1] p. - Santr. angl. - Bibliogr.: p. 319-337.

332.6(474.5)+005.585(474.5) Vertės nustatymas - Lietuva. Nekilnojamasis turtas - Įvertinimas - Įmonės

14         STAND

            Pastatų atnaujinimo ( modernizavimo) darbų skaičiuojamųjų kainų rekomendacijos / Uždaroji akcinė bendrovė "SISTELA". - Vilnius : SISTELA, 2014-.

 (IV) : Pagal 2015 m. spalio mėn. statybos resursų skaičiuojamąsias kainas. - 2015. - 135 p.

338.5:69 Statyba - Kainos

15-17    STAND

            Rekomendacijos dėl daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo ir priežiūros mokesčio tarifų apskaičiavimų / Uždaroji akcinė bendrovė "Sistela". - Vilnius : Uždaroji akcinė bendrovė "Sistela", 2010-. Nr. 6 : Pagal 2015 m. spalio mėn. statinių statybos skaičiuojamąsias kainas.

Administravimo mokesčio tarifų apskaičiavimai. - 2015. - 10 p.

Bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros mokesčio tarifų apskaičiavimai. - 2015. - 11 p.

Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros mokesčio tarifų apskaičiavimai. - 2015. - 12 p.

338.5:69 Statyba - Kainos

18         STAND

            Statinių statybos skaičiuojamųjų kainų palyginamieji ekonominiai rodikliai / Lietuvos Respublika. Aplinkos ministerija. - Vilnius : UAB "Sistela", 2003-.

(XXIV) : Pagal 2015 m. spalio mėn. statinių statybos skaičiuojamąsias kainas. - 2015. - 24 p.

338.5:69 Statyba - Kainos

19         STAND

            Statybos resursų skaičiuojamosios rinkos kainos / Lietuvos Respublika. Aplinkos ministerija. - Vilnius : Sistela, 1999-.

 (XXVII) : Pagal 2015 m. spalio mėn. darbo, medžiagų, gaminių, mašinų ir mechanizmų ekaploatacijos rinkos kainas. - 2015. - 228 p.

338.5:69 Statyba - Kainos

20         STAND

            Sustambinti statybos darbų kainų apskaičiavimai / Lietuvos Respublika. Aplinkos ministerija. - Vilnius : Sistela, 1999-.

XXVII : Pagal 2015 m. spalio mėn. skaičiuojamąsias resursų rinkos kainas. - 2015. - 135 p.

338.5:69 Statyba - Kainos

21         KL, SK

Žukas, Julius

Klaipėdos miesto ir regiono ekonominė istorija XIII-XVI amžiais : ūkinė raida ikiindustrinėje epochoje : monografija / J.Žukas ; Klaipėdos universitetas. - Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2015. - 175, [1] p. : iliustr. - Santr. vok. - Bibliogr.: p. 148-160. - Asmenvardžių ir vietovardžių r-klės: p. 169-175.

338(474.5)(091)"12/15"+339(474.5)(091)"12/15"+94(474.5)"1230/1569" Ekonominė padėtis. Klaipėda (Lietuva) - Prekyba - Istorija. Klaipėdos kraštas (Lietuva).

 9. Teisė.

22         K, SK

Darbo ir socialinės saugos teisė : teisės aktų rinkinys / sudarytoja I.Mačernytė-Panomariovienė ; [Mykolo Romerio universitetas]. - Vilnius : Registrų centras, 2015. - 727, [1] p. - Teisės aktų r-klė: p. 9-16.

349.2(075.8)+349.2(474.5)(075.8)+349.3(075.8)+349.3(474.5)(075.8) Darbo teisė, tarptautinė - Mokomosios priemonės aukštosioms mokykloms. Darbo teisė - Lietuva - Socialinės apsaugos įstatymai

23         P, SK

            Hattenhauer, Hans (Hatenhaueris, Hansas)

Europos teisės istorija / H.Hattenhauer ; [iš vokiečių kalbos išvertė J.Galginaitis, A.Galginaitytė]. - Vilnius : Registrų centras, 2009-. - t. ; Orig. antr.: Europäische Rechtsgeschichte.

T. 2. - 2015. - VIII, 663, [1] p. - Bibliogr.: p. 613-642. - Asmenvardžių ir dalykų r-klės: p. 643-660.

34(4)(091) Teisė - Europa - Istorija

24         PIC

            Hague yearly review : international registrations of industrial designs / World Intellectual Property Organization. - Geneva : WIPO, 2012-. - (WIPO publications) (Economics & statistics series)

2015. - 2015. - 63 p. : iliustr. - (WIPO publications ; No. 930E/15) (WIPO economics & statistics series)

347.77:31(05)+347.78(05) Autorinių teisių apsauga (tarptautinė teisė) - Periodika. Pramoninis dizainas - Statistika - Periodika. Patentai - Intelektinė nuosavybė

25         PIC

Intellectual property and genetic resources, traditional knowledge and traditional cultural expressions : overview / World Intellectual Property Organization. - Geneva : WIPO, 2015. - 52 p. : iliustr. - (WIPO publications ; No. 933E)

347.77:008 Intelektinė nuosavybė. Kultūros vertybės - Tautodailė - Folkloras - Teisiniai aktai ir įstatymai.

26         PIC

Madrid agreement concerning the international registration of marks : of April 14, 1891 : as revised at Brussels onDecember 14, 1900, at Washington on June 2, 1911, at The Hague on November 6, 1925, at London on June2, 1934, at Nice on June 15, 1957, and at Stocholm on July 14, 1967, and as amended on September 28, 1979 ; Protocol relating to the Madrid agreement concerning in the International registration of Marks : adopted at Madrid on June 27, 1989, as amended on Ostober 3, 2006, and on Noverber 12, 2007 ; Regulations : (as in force on January 1, 2015) ; Administrative instructions : (as in force on January 1, 2008) / World Intellectual Property Organization. - Geneva : WIPO, 2015. - 150, 5 p. - (WIPO publication ; No. 204(E)). - Nugarėlės antr.: Madrid agreement and protocol - January 2015

347.772 Prekių ženklai (tarptautinė teisė).

27         PIC

Patent Cooperation Treaty (PCT) : done at Washington on June 19, 1970, amended on September 28, 1979, modified on February 3, 1984, and on October 3, 2001 ; Regulations under the PCT : (as in force from July 1, 2015) / World Intellectual Property Organization. - Geneva : WIPO, 2015. - 229 p. - (WIPO publications ; No. 274(E)). - Pilna antr.: Regulations under the Patent Cooperation Treaty

347.77 Intelektinė nuosavybė (tarptautinė teisė)

28         PIC

Patent cooperation treaty yearly review : the international patent system / World Intellectual Property Organization. - Geneva : WIPO, 2015. - 98 p. : iliustr. - (WIPO publications ; no. 901E/2015) (Economics & statistics series)

347.77 Patentai - Sutartys ir susitarimai - Periodika - Tarptautinis bendradarbiavimas

29         PIC

The Singapore treaty on the law of trademarks (STLT) : questions and answers / World Intellectual Property Organization. - [Geneva] : [WIPO], 2015. - [8] p. įsk. virš. : iliustr. - (WIPO publication : No. 508E). - Aprašas nuo viršelio

347.772 Prekių ženklai (tarptautinė teisė)

30         PIC

Сингапурский договор о законах по товарным знакам (STLT) : вопросы и ответы / Всемирная организация интеллектуальной собственности. - [Geneva] : [WIPO], 2015. - [8] p. įsk. virš. : iliustr.

347.772 Prekių ženklai (tarptautinė teisė)

 10. Valstybės administracinis valdymas. Karo mokslai.

31         SK
            Rehfeldt, Hans Heinz (Refeldtas, Hansas Heincas)
            Su tankų korpusu "Grossdeutschland" Rusijoje, Vengrijoje, Lietuvoje ir kovoje dėl Rytprūsių : puskarininkio, minosvaidininkų būrio vado 1943-1945 metų dienoraštis / H.H.Rehfeldt ; [vertėjas A.Šernius]. - Vilnius : Briedis, 2015. - 307, [1] p. : iliustr., faks., portr., žml. - (II pasaulinis karas, ISSN 2351-7344). - Orig. antr.: Mit dem Panzerkorps "Großdeutschland" in Russland, Ungarn, Litauen und im Kampf um Ostpreußen.
            Kn. taip pat: Hansas Heincas Refeldtas: p. 303
355.48"1939/1945"(093.3)+355.48(4)"1943/1945"(093.3)+358.119.1(430)"1943/1945"(093.3)+821.112.2-94 Rehfeldt, Hans Heinz, 1923-. Rehfeldt, Hans Heinz, 1923- - Dienoraščiai. Deutsches Reich. Panzergrenadier-Division Grossdeutschland - Karininkai - Dienoraščiai. Antrasis pasaulinis karas, 1939-1945 - Karo veiksmai - Europa - Liudytojų pasakojimai, vokiečių. Lietuva - Liudytojų pasakojimai, vokiečių. Dienoraščiai, vokiečių

 14. Kultūra. Etiketas. Elgesio taisyklės. Papročiai. Tautosaka.

32         K, P, SK
            Antoine-Dariaux, Geneviève (Antuan Darjo, Ženevjev)
           Elegancijos gidas : moteriai, kuri bet kokia proga nori būti gražiai ir tinkamai apsirengusi / G.Antoine Dariaux ; iš anglų kalbos vertė G.Nenartavičiūtė. - Vilnius : Vaga, 2015. - 187, [3] p. ; 21 cm. - Orig. antr.: Les voies de l'élégance.
391-055.2+7.05 Moterų apranga. Mados

33         K, P, SK
            Mada : nuo pirmykščių laikų iki šių dienų / [iš anglų kalbos vertė Ž.Andriūnienė, D.Krištopaitienė, I.Jomantienė]. - Vilnius : Alma littera, 2015. - 480 p. : iliustr.. - Orig. antr.: Fashion. - R-klė: p. 464-475.
391(091)(084)+7.05(091)(084) Mados - Istorija. Drabužių modeliuotojai

 16. Gamtos mokslai. Matematika. Fizika.

34         KL, SK
             Pustelnikovas, Olegas
            Geologijos pagrindai : studijų knyga / O.Pustelnikovas ; Klaipėdos universitetas. Gamtos ir matematikos mokslų fakultetas. Geofizinių mokslų katedra. - Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2015. - 163, [1] p. : iliustr., žml. - Bibliogr.: p. 163.
55(075) Geologija - Mokomosios priemonės aukštosioms mokykloms

35         C42348, BF, K, KL
            Stankevičienė, Rasa
            Hidrogeodinamika : vadovėlis / R.Stankevičienė, M.Stankevičius ; Vilniaus Gedimino technikos universitetas. - Vilnius : Technika, [2015]. - 195, [1] p. : iliustr. - Bibliogr.: p. 195. - Dalyk. r-klė: p. 192-194.
532(075.8)+556.3(075.8) Hidrodinamika - Vadovėliai aukštosioms mokykloms. Hidrogeologija

 17. Medicina. Sanitarija.

36         KL, SK
            Tamošiūnas, Vytas Antanas
          Imunologijos ir imunotechnologijos pagrindai : vadovėlis / V.Tamošiūnas, I.Pumputienė, R.Kvietkauskaitė. - Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2015. - 205, [2] p. : iliustr. - Laida kitoje laikmenoje: Imunologijos ir imunotechnologijos pagrindai [Elektroninis išteklius (Online)]. - Bibliogr.: p. 206.
612.017.1(075)+616-097(075) Imunologija - Vadovėliai aukštosioms mokykloms

 22. Radiotechnika. Elektronika. Elektros ryšiai.

37        K, P, KL, A230788BG
           Mobiliojo ryšio paslaugų rinka Lietuvoje, 2005-2015 : bibliografijos rodyklė / Lietuvos technikos biblioteka ; sudarė I.Adomėlytė. - Vilnius : Lietuvos technikos biblioteka, 2015. - 36 p.
339.13:621.396.2(474.5)(01)

 27. Statyba ir architektūra. Miestų statyba. Pastatų apsauga. Statybinė mechanika. Statybinės medžiagos ir jų gamyba. Konstrukcijos.

38         C42276/1, BF, K, KL
            Atkočiūnas, Juozas
            Integrali statybinė mechanika : vadovėlis / J.Atkočiūnas, G.Blaževičius ; Vilniaus Gedimino technikos universitetas. - Vilnius : Technika, 2015-
            D. 1 : Bendrieji pagrindai. Santvarų skaičiavimas. - 2015. - 263 p. : iliustr. - Taip pat vartojama antr.: Santvarų skaičiavimas. - Bibliogr.: p. 262-263. - Dalyk. r-klė: p. 260-261.
624.072(075) Santvaros. Statybinė mechanika - Rėminės konstrukcijos - Skaičiavimas ir projektavimas. Vadovėliai aukštosioms mokykloms

39         K, SK
           Birštonas / [Architektūros ir urbanistikos tyrimų centras] ; [sudarytoja V.Migonytė] ; [tekstų autoriai R.Kilinskaitė, V.Migonytė, P.T.Laurinaitis, V.Petrulis, K.Rudokas] ; [vertimas: "Linearis"]. - [Kaunas] : Technologija, 2015. - 52, [3] p., [18] faks. lap. : iliustr. - (Architektūrinio turizmo maršrutai = Architectural tourism routes, ISSN 2351-731X). - Tekstas liet., angl. - Bibliogr. išnašose.
72(474.5)(091)+711.455(474.5)(091)+910.4:379.85(036)+913(474.5)(036)+796.5(474.5)(036) Architektūra - Lietuva - Istorija. Turistiniai takai ir maršrutai - Birštonas (Lietuva) - Kelionių vadovai

40         STAND
            Darbo, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų statyboje normatyvai / Valstybinis skaičiavimo centras "Sistema". - Vilnius : UAB "Sistela", 1992-. - Nuo 1997 m. sudarytojas: Uždaroji akcinė bendrovė "Sistela".
            Rink. N21P : Elektros apšvietimo įrenginių ir kabelių linijų montavimo darbai. - 2015. - 77 p.
69(083.74) Statyba

41         K, P, KL, SK
            Jenkins, Alison
           300 dažymo ir apdailos patarimų, technikų ir amato paslapčių / A.Jenkins ; [vertė L.Pacevičienė]. - Vilnius : Naujoji Rosma, [2015]. - 176 p. : iliustr. - Orig. antr.: 300 tips for painting and decorating. - R-klė: p. 172-175.
698(035) Pastatų dažymas - Vadovai mėgėjams. Interjero dekoravimas - Vadovai mėgėjams. Dekoravimas ir ornamentavimas - Vadovai mėgėjams

42         K, SK
            Lietuvos tarpukario architektūrinis palikimas: materialumo ir nematerialumo dermė : mokslo monografija / R.Bertašiūtė, V.Karvelytė-Balbierienė, A.Pakštalis, V.Petrulis, K.Rudokas ; [sudarytojas V.Petrulis] ; Kauno technologijos universitetas. - Kaunas : Technologija, [2015]. - 222, [1] p. : iliustr., faks. - Virš. aut. nenurodyti. - Santr. angl. - Bibliogr.: p. 210-219. - Asmenvardžių r-klė: p. 221-222.
72(474.5)(091) Architektūra - Lietuva - Istorija - 20 amžius. Kultūros vertybės - Lietuv
a

43         KL, SK
           Palanga / [Architektūros ir urbanistikos tyrimų centras] ; [sudarytoja V.Migonytė] ; [tekstų autoriai R.Kilinskaitė, V.Migonytė, P.T.Laurinaitis, V.Petrulis, K.Rudokas] ; [vertimas: SIA "Linearis"]. - [Kaunas] : Technologija, 2015. - 134, [1] p., [26] faks. lap. : iliustr. - (Architektūrinio turizmo maršrutai = Architectural tourism routes, ISSN 2351-731X). - Tekstas liet., angl. - Bibliogr. išnašose.
72(474.5)(091)+711.455(474.5)(091)+910.4:379.85(474.5)(036)+913(474.5)(036)+796.5(474.5)(036) Architektūra - Istorija. Turistiniai takai ir maršrutai - Lietuva - Palanga (Lietuva) - Kelionių vadovai

44         D18295, OAS
            Weston, Richard
            Architecture visionaries / R.Weston. - London : Laurence King Publishing, 2015. - 312 p. : iliustr. - Bibliogr.: p. 308. - Dalyk. r-klė: p. 309-311
72.036 Architektai - Architektūra - 20 amžius

32. Žemės ūkis. Miškų ūkis. Žuvininkystė.

45         K, P, KL, SK
            Viskas apie sodo medžius ir krūmus : [iliustruota enciklopedija]. - Vilnius : Bestiary, [2015]. - 102, [2] p. : iliustr.. - (Viskas apie : enciklopedija, atlasas, žinynas, ISSN 2335-7347). - Abėc. augalų pavad. r-klės liet. ir lot. k.: p. 101-102.
634(031) Sodo augalai - Auginimas - Žinynai, vadovai ir kt. Vaismedžiai - Auginimas - Žinynai, vadovai ir kt.

 35. Gamybos organizavimas. Įmonių ekonomika. Reklama.

46         B208799, BF, K, P, KL
             Drukteinis, Giedrius Stanislovas
             Prekių ženklai: 50 sėkmės istorijų / G.Drukteinis. - Vilnius : Sofoklis, 2015. - 351, [1] p. - Bibliogr.: p. 350-351.
005.336.1+658.626+658-051(092) Verslo sėkmė. Bendrovės - Atvejų analizė. Verslas - Valdymas - Prekių ženklai - Verslininkai - Biografijos

47         C42284, BF
            Tvarijonavičius, Mantas
            Kaip įgalinti : lietuvių vadovų praktiniai pavyzdžiai, tyrimų įžvalgos, patarimai / M.Tvarijonavičius. - Vilnius : Vaga, 2015. - 142, [2] p. : iliustr., portr.
005.583+005.32 Darbuotojų įgaliojimas - Darbuotojų motyvacija - Atvejų analizė. Darbo psichologija

37. Buhalterija. Sąskaityba.

48         A230787, BF
            Reformuotas buhalterinės apskaitos sąskaitų planas : pagal išmaniosios mokesčių administravimo sistemos (i.MAS) reikalavimus : specialus leidinys : 45-asis didysis seminaras / leidinį parengė UAB "Pačiolis" ; projekto vadovas G.Deveikis. - Vilnius : Pačiolis, 2015. - 96 p.
657.4 Sąskaitos. Buhalterinė apskaita

49         SK
            Verslo apskaitos standartai, taikomi nuo 2016 m. sausio 1 d. / Biudžetinė įstaiga Audito ir apskaitos tarnyba. - Vilnius : Audito ir apskaitos tarnyba, 2015. - 472 p. : iliustr.
006.44:657.3+657.3:006.44 Verslas - Buhalterinė apskaita - Standartai. Finansinės ataskaitos

 39. Maisto pramonė.

50          A230800, BF
             Bartkienė, Elena
            Raugai kvietinės duonos gamyboje – saugos ir kokybės aspektai : mokomoji knyga / E.Bartkienė ; Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Veterinarijos akademija, Maisto saugos ir kokybės katedra. - Kaunas : Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Leidybos namai, 2015. - 119, [1] p. : lent.. - Bibliogr.: p. 88-99 (185 pavad.).
664.644.2(075.8) Raugai. Duonos pramonė - Mokomosios priemonės aukštosioms mokykloms

 44. Skaičiavimo technika. Automatika.

51         SK
            Vorderman, Carol
          Slaptasis kodas : pradedu programuoti : unikalus iliustruotas vadovas, laipsniškai supažindinantis su dvejetaine koduote, žaidimų kūrimo paslaptimis bei kitomis programavimo įdomybėmis / [C.Vorderman] ; [iš anglų kalbos vertė O.Stokys]. - [Kaunas] : [Šviesa], [2015]. - 224 p. : iliustr. - Aut. nurodyta virš. - Orig. antr.: Computer coding for kids. - R-klė: p. 220-224.
681.3.066:519.682:087.5 Programavimas (kompiuterija) - Vaikų literatūra. Programavimo kalbos (kompiuteriai) - Vaikų literatūra

 45. Menas. Braižyba. Piešimas. Rankdarbiai.

52         SK
           Dailės ir architektūros paveldas: tyrimai, išsaugojimo problemos ir lūkesčiai = The heritage of art and architecture: research, problems of preservation and expectations : [straipsnių rinkinys] / [sudarytoja D.Klajumienė]. - Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2015. - 319, [1] p. : iliustr., faks. - (Acta Academiae Artium Vilnensis / redaktorių kolegija: pirmininkas A.Butrimas … [et al.], ISSN 1392-0316 ; 77/78). - Aut.: Jurga Bagdzevičienė, Juozapas Blažiūnas, Rasa Butvilaitė, Jonas Rimantas Glemža, Rūta Janonienė, Viltė Janušauskaitė, Margarita Janušonienė, Laima Kruopaitė, Karolis Kučiauskas, Viktorija Kurienė, Violeta Miciūtė, Juozas Algirdas Pilipavičius, Rima Povilionienė, Girėnas Povilionis, Evaldas Purlys, Jūratė Senvaitienė, Gabija Surdokaitė-Vitienė, Indrė Valkiūnienė, Tomas Viso, Gintautė Žemaitytė. - Santr. angl. - Bibliogr. str. gale ir išnašose.
7.025.4(474.5)+72.025.4(474.5) Dailė - Saugojimas ir restauravimas - Lietuva. Architektūra -  Kultūros vertybių apsauga

 48. Kalbos mokslai.

53         K, SK
            Bernatonienė, Neringa
            Lietuviški-itališki pasikalbėjimai : [pasikalbėjimai, gramatika, žodynėlis] / N.Bernatonienė. - Vilnius : Gimtinė, 2015. - 447, [1] p.
811.131.1`374.8-022.215=172+811.172`374.8-022.215=131.1 Italų kalba - Pokalbių knygelės - Lietuvių. Lietuvių kalba

54         B208796, BF, K
             Lewis, Benny (Benis, Luisas)
            Išmokite kalbų per 3 mėnesius : [naujas būdas, kuriam nereikia geros atminties ar kalbos mokymosi geno] / B.Lewis ; iš anglų kalbos vertė L.Jurėnienė. - Vilnius : Alma littera, 2015. - 238, [2] p. - Orig. antr.: Fluent in three months.
811:37+81`243 Kalba ir kalbos - Mokymas - Savarankiškas mokymasis

55         C42352, BF, K, KL
             Rutkienė, Lina
            Technologijų specialistų profesinė kalba: sistema ir vartosena : vadovėlis / L.Rutkienė ; Vilniaus Gedimino technikos universitetas. - Vilnius : Technika, [2015]. - 158, [1] p. : iliustr. - Bibliogr.: p. 156-158. - Dalyk. r-klė: p. 154-155.
811.172`276.6:62(075) Lietuvių kalba - Mokslinė kalba - Terminai ir frazės - Mokomosios priemonės aukštosioms mokykloms

 50. Istorija.

56        SK
           Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai ( nacionalinis muziejus)
           Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai : ekspozicijų vadovas / [tekstų autoriai ir leidinio sudarytojai D.Avižinis, V.Dolinskas, G.Striška, Ė.Striškienė]. - Vilnius : Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, 2015. - 107, [1] p. : iliustr., faks., portr., žml. - (Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų ekspozicijų vadovai, ISSN 2424-3574 ; t. 1). - Bibliogr.: p. 106.
069:94(474.5)(036)+94(474.5):069(036) Žemutinė pilis (Vilnius, Lietuva) - Archeologinių radinių kolekcijos - Informaciniai leidiniai. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai (nacionalinis muziejus). Muziejų eksponatai - Pilys - Vilnius  - Istorija - Informaciniai leidiniai. Lietuva - Karaliai ir valdovai - Rūmai

57         C42304, BF, K
             Statkutė de Rosales, Jūratė
            Europos šaknys / J.Statkutė de Rosales. - 6-oji papild. kn. laida, su pirmą kartą skelbiama baigiamąja III dalimi (13-19 skyriai). - Vilnius : Versmė, 2015. - 341 p. : iliustr., faks., portr., žml. - Turinyje aut.: Darijus Fernandesas-Morera, Algirdas Gaižutis, Romualdas Grigas, Petras Jonušas, Eugenijus Jovaiša, Pranas Jurkus, Gijermas Moronas-Monteras, Vladas Žulkus. - Bibliogr. išnašose.
94(474)+94(474.5)"…/1230"+94(36) Baltai (indoeuropiečiai) - Lietuviai - Istorija. Gotai - Europa - Iki 476

58         SK
            Verkelis, Antanas
            Kas sugriovė Vilnių / A.Verkelis. - Vilnius : Briedis, 2015. - 175, [1] p. : iliustr., faks.. - (Vilnius liepsnose, ISSN 2424-4147). - Bibliogr. išnašose
94(474.5-25)"19"(084)+355.48(474.5-25)"19"(084)+72(474.5-25)(091)(084) Vilnius (Lietuva) - Istorija - 20 amžius. Antrasis pasaulinis karas, 1939-1945 - Karo veiksmai - Lietuva - Vilnius . Niokojimas ir grobimas. Istorija, karo - 20 amžius. Architektūra