Į PRADŽIĄ

Šv.Ignoto g. 6, LT-01144;  Darbo valandos: 8.00-19.00
(išskyrus poilsio ir švenčių dienas bei paskutinį mėnesio trečiadienį)

Naujai gauti:

Knygos Standartai Firmų katalogai

Naujai gauti Standartai

Užsisakyti INTERNETU

II. NORMATYVINIAI  DOKUMENTAI

1. Standartai

 

1              Stand.

LST EN 1110:2011. Lankstieji hidroizoliaciniai lakštai. Bituminiai hidroizoliaciniai stogo dangų lakštai. Atsparumo tekėjimui nustatymas aukštoje temperatūroje = Flexible sheets for waterproofing - Bitumen sheets for roof waterproofing - Determination of flow resistance at elevated temperature : keičia: LST EN 1110:2000, LST EN 1110:2003 : galioja nuo: 2013 12 20 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 46. - Vilnius, 2013. - 10 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 91.100.50.

 

2              Stand     

LST EN 12268:2003+A1:2010. Maisto perdirbimo mašinos. Juostinės pjaustymo mašinos. Saugos ir higienos reikalavimai = Food processing machinery - Band saw machines - Safety and hygiene requirements : keičia: LST EN 12268:2003 : galioja nuo:2013 10 30 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 78. - Vilnius, 2013. - 36 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 67.260.

 

3              Stand.

LST EN 12299:2009. Geležinkelio taikmenys. Keleivių važiavimo komfortas. Matavimas ir vertinimas = Railway applications - Ride comfort for passengers - Measurement and evaluation : keičia: LST L ENV 12299:2001 : galioja nuo: 2013 10 30 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 43. - Vilnius, 2013. - 59 p. - Lietuviškoji  versija. -  ICS: 45.060.20.

 

4              Stand.

LST EN 12312-1:2013. Orlaivių pagalbinė antžeminė įranga. Ypatingieji reikalavimai. 1 dalis. Keleivių laiptai = Aircraft ground support equipment - Specific requirements - Part 1: Passenger stairs : keičia: LST EN 12312-1:2002+A1:2009 : galioja nuo: 2013 11 27 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 74. - Vilnius, 2013. - 21 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 49.100.

 

5              Stand.

LST EN 12697-1:2012. Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 1 dalis. Tirpiojo rišiklio kiekis = Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 1: Soluble binder content : keičia: LST EN 12697-1:2006 : galioja nuo: 2013 12 30 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 12. - Vilnius, 2013. - 46 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 93.080.20.

 

6              Stand.

LST EN 12697-30:2012. Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 30 dalis. Bandinio paruošimas smūginiu tankintuvu = Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 30: Specimen preparation by impact compactor : keičia: LST EN 12697-30+A1:2007 : galioja nuo: 2013 12 30 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 12. - Vilnius, 2013. - 22 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 93.080.20.

 

7              Stand.

LST EN 12697-6:2012. Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 6 dalis. Bituminių bandinių tariamojo tankio nustatymas = Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 6: Determination of bulk density of bituminous specimens : keičia: LST EN 12697-6:2012 : galioja nuo: 2013 12 30 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 12. - Vilnius, 2013. - 15 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 93.080.20.

 

8              Stand.

LST EN 13041:2012. Dirvožemio gerinimo medžiagos ir auginimo terpės. Fizikinių savybių nustatymas. Sausasis piltinis tankis, oro tūris, vandens tūris, susitraukimo vertė ir visuminis porų tūris = Soil improvers and growing media - Determination of physical properties - Dry bulk density, air volume, water volume, shrinkage value and total pore space : keičia: LST EN 13041:2003, LST EN 13041:2003/A1:2006 : galioja nuo: 2014 01 29 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 57. - Vilnius, 2014. - 26 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 65.080.

 

9              Stand.

LST EN 13071-2:2008+A1:2013. Stacionarieji iki 5000 l talpos atliekų konteineriai su viršutiniu kėlimo ir apatiniu tuštinimo įtaisu. 2 dalis. Papildomieji reikalavimai, keliami požeminėms arba pusiau požeminėms sistemoms = Stationary waste containers up to 5 000 l, top lifted and bottom emptied - Part 2: Additional requirements for underground or partly underground systems : keičia: LST EN 13071-2:2008, LST EN 13071-2:2008/AC:2010, LST EN 13071-2:2008/P:2009 : galioja nuo: 2014 01 14 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 36. - Vilnius, 2014. - 12 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 13.030.40.

 

10            Stand.

LST EN 13447:2004. Elektra varomos kelių transporto priemonės. Terminija = Electrically propelled road vehicles - Terminology : galioja nuo: 2013 12 17 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 82. - Vilnius, 2013. - 21 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 01.040.43, 43.120.

 

11            Stand.

LST EN 14351-1:2006+A1:2010. Langai ir durys. Gaminio standartas ir eksploatacinės charakteristikos. 1 dalis. Langai ir išorinių įeinamųjų durų sąrankos, nepasižymintys atsparumo ugniai ir (arba) dūmų skverbimuisi charakteristikomis = Windows and doors - Product standard, performance characteristics - Part 1: Windows and external pedestrian doorsets without resistance to fire and/or smoke leakage characteristics : keičia:LST EN 14351-1:2006, LST EN 14351-1:2006/P:2007, LST EN 14351-1:2006/P:2009 : galioja nuo: 2013 12 17 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 60. - Vilnius, 2013. - 62 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 91.060.50.

 

12            Stand.

LST EN 14363:2005. Geležinkelio taikmenys. Geležinkelio transporto priemonių važiavimo charakteristikų priimamieji bandymai. Dinaminės elgsenos ir stacionarieji bandymai = Railway applications - Testing for the acceptance of running characteristics of railway vehicles - Testing of running behaviour and stationary tests : galioja nuo: 2013 11 15 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 43. - Vilnius, 2013. - 108 p. - Lietuviškoji versija. -  ICS: 45.060.01.

 

13            Stand.

LST EN 1440:2008+A1:2012. Suskystintų naftos dujų (SND) įranga ir pagalbiniai reikmenys. Gabenamųjų daugkartinių SND balionų periodinis patikrinimas = LPG equipment and accessories - Periodic inspection of transportable refillable LPG cylinders : keičia: LST EN 1440:2008 : galioja nuo: 2014 01 14 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 56. - Vilnius, 2014. - 42 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 23.020.30.

14            Stand.

LST EN 14774-1:2010. Kietasis biokuras. Drėgmės kiekio nustatymas. Metodas naudojant džiovinimo spintą. 1 dalis. Visuminė drėgmė. Pamatinis metodas = Solid biofuels - Determination of moisture content - Oven dry method - Part 1: Total moisture - Reference method : keičia:LST CEN/TS 14774-1:2005, LST CEN/TS 14774-1:2007, LST CEN/TS 14774-1:2005/P2007 : galioja nuo: 2013 11 27 / Lietuvos standartizacijos departamentas TK 71. - Vilnius, 2013. - 8 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 75.160.10.

 

15            Stand.

LST EN 14774-2:2010. Kietasis biokuras. Drėgmės kiekio nustatymas. Metodas naudojant džiovinimo spintą. 2 dalis. Visuminė drėgmė. Supaprastintas metodas = Solid biofuels - Determination of moisture content - Oven dry method - Part 2: Total moisture - Simplified method : keičia: LST CEN/TS 14774-2:2006, LST CEN/TS 14774-2:7, LST CEN/TS 14774-2:2006/P:2007 : galioja nuo:2013 11 27 / Lietuvos standartizacijos departamentas TK 71. - Vilnius, 2013. - 7 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 75.160.10.

 

16            Stand.

LST EN 14774-3:2010. Kietasis biokuras. Drėgmės kiekio nustatymas. Metodas naudojant džiovinimo spintą. 3 dalis. Bendrosios analizės ėminio drėgmė = Solid biofuels - Determination of moisture content - Oven dry method - Part 3: Moisture in general analysis sample : keičia: LST CEN/TS 14774-3:2005, LST CEN/TS 14774-3:2005/P:2007 : galioja nuo: 2013 11 27 / Lietuvos standartizacijos departamentas TK 71. - Vilnius, 2013. - 7 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 75.160.10.

 

17            Stand.

LST EN 14775:2010. Kietasis biokuras. Pelenų kiekio nustatymas = Solid biofuels - Determination of ash content : keičia: LST CEN/TS 14775:2005 : galioja nuo: 2013 11 27 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 71. - Vilnius, 2013. - 8 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 75.160.10.

 

18            Stand.

LST EN 14778:2011. Kietasis biokuras. Ėminių ėmimas = Solid biofuels - Sampling : keičia: LST CEN/TS 14778-1:2006, LST CEN/TS 14778-2:2006, LST CEN/TS 14779:2006 : galioja nuo: 2013 11 27 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 71. - Vilnius, 2013. - 56 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 75.160.10.

 

19            Stand.

LST EN 14780:2011. Kietasis biokuras. Ėminių paruošimas = Solid biofuels - Sample preparation : keičia: LST CEN/TS 14780:2006 : galioja nuo: 2013 11 27 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 71. - Vilnius, 2013. - 24 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 75.160.10.

 

20            Stand     

LST EN 14918:2010. Kietasis biokuras. Šilumingumo nustatymas = Solid biofuels - Determination of calorific value : keičia: LST CEN/TS 14918:2006, LST CEN/TS 14918:2006/P:2008 : galioja nuo: 2013 11 27 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 71. - Vilnius, 2013. - 50 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 75.160.10.

 

21            Stand.

LST EN 1555-2:2010. Plastikinių vamzdynų sistemos dujiniam kurui tiekti. Polietilenas (PE). 2 dalis. Vamzdžiai = Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels - Polyethylene (PE) - Part 2: Pipes : keičia: LST EN 1555-2:2004, LST EN 1555-2:2006 : galioja: nuo: 2013 12 17 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 61. - Vilnius, 2013. - 21 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 23.040.20, 91.140.40.

 

22            Stand.

LST EN 15746-2:2010+A1:2012. Geležinkelio taikmenys. Bėgių kelias. Bėginės-nebėginės mašinos ir susijusi įranga. 2 dalis. Bendrieji saugos reikalavimai = Railway applications - Track - Road-rail machines and associated equipment - Part 2: General safety requirements : keičia: LST EN 15748-2:2010 : galioja nuo: 2013 10 30 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 43. - Vilnius, 2013. - 58 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 93.100.

 

24            Stand.

LST EN 15927:2010. Klausos aparatų specialistų paslaugos = Services offered by hearing aid professionals : galioja nuo: 2013 12 30 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 54. - Vilnius, 2013. - 24 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 11.180.15.

 

25            Stand.

LST EN 16212:2012. Energinis našumas ir sutaupytos energijos skaičiavimas. Žemynkryptis ir aukštynkryptis metodai = Energy Efficiency and Savings Calculation, Top-down and Bottom-up Methods : galioja nuo: 2013 12 17 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 85. - Vilnius, 2013. - 57 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 27.010.

 

26            Stand.

LST EN 1996-1-1:2005+A1:2013. Eurokodas 6. Mūrinių konstrukcijų projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios armuotųjų ir nearmuotųjų mūrinių konstrukcijų taisyklės = Eurocode 6 - Design of masonry structures - Part 1-1: General rules for reinforced and unreinforced masonry structures : keičia: LST EN 1996-1-1:2006, LST EN 1996-1-1:2006/AC:2099, LST EN 1996-1-1:2006/NA:2010 : galioja nuo: 2013 10 30 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 38. - Vilnius, 2013. - 103 p. - Lietuviškoji versija. - Keitinys: Nacionalinis priedas LST EN 1996-1-1:2005+A1:2013/NA:2013. - ICS: 91.010.30. 91.080.30.

 

27            Stand.

LST EN 287-1:2011. Suvirintojų kvalifikacijos tikrinimas. Lydomasis suvirinimas. 1 dalis. Plienai = Qualification test of welders - Fusion welding - Part 1: Steels : keičia: LST EN 287-1:2004, LST EN 287-1:2004/AC:2004, LST EN 287-1+AC:2005, LST EN 287-1:2004/A2:2006 : galioja nuo: 2013 11 15 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 41. - Vilnius, 2013. - 38 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 25.160.01.

 

28            Stand.

LST EN 50119:2010. Geležinkelio taikmenys. Stacionarieji įrenginiai. Elektrinės traukos kontaktinės oro linijos = Railway applications - Fixed installations - Electric traction overhead contact lines : keičia: LST EN 50119:2002, LST EN 50119:2002/P:2003 : galioja nuo: 2013 11 15 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 43. - Vilnius, 2013. - 86 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 29.280.

 

29            Stand.

LST EN 795:2012. Asmeninė apsaugos nuo kritimo iš aukščio įranga. Inkaravimo įtaisai = Personal fall protection equipment - Anchor devices : keičia: LST EN 795:2000, LST EN 795:2002, LST EN 795:2000/A1:2001 : galioja nuo: 2013 12 17 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 35. - Vilnius, 2013. - 42 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 13.340.60.

 

30            Stand.

LST EN ISO 11204:2010-09. Akustika. Mašinų ir įrangos spinduliuojamas triukšmas. Spinduliuojamojo garso slėgio lygių nustatymas darbo ir kitose nurodytose vietose, taikant tikslias aplinkos poveikio pataisas (ISO 11204:2010) = Acoustics - Noise emitted by machinery and equipment - Determination of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions applying accurate environmental corrections (ISO 11204:2010) : keičia: LST EN ISO 11204:2010 : galioja nuo: 2014 02 12 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 31. - Vilnius, 2014. - 41 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 17.140.20.

 

31            Stand.

LST EN ISO 12099:2010. Pašarai, grūdai ir maltų grūdų produktai. Artimosios infraraudonosios spektrometrijos taikymo gairės (ISO 12099:2010) = Animal feeding stuffs, cereals and milled cereal products - Guidelines for the application of near infrared spectrometry (ISO 12099:2010) : galioja nuo: 2013 11 07 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 15. - Vilnius, 2013. - 37 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 65.120.

 

32            Stand.

LST EN ISO 13585:2012. Kietasis litavimas. Lituotojų ir litavimo operatorių kvalifikacijos tikrinimas (ISO 13585:2012) = Brazing - Qualification test of brazers and brazing operators (ISO 13585:2012) : keičia: LST EN 13133:2002, LST EN 13133:2003 : galioja nuo: 2013 11 07 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 41. - Vilnius, 2013. - 24 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 25.160.01.

 

33            Stand.

LST EN ISO 22476-3:2005. Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Lauko bandymai. 3 dalis. Standartinis penetracijos bandymas (ISO 22476-3:2005) = Geotechnical investigation and testing - Field testing - Part 3: Standard penetration test (ISO 22476-3:2005) : galioja nuo: 2013 10 30 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 59. - Vilnius, 2013. - 15 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 93.020.

 

34            Stand.

LST EN ISO 24415-1:2009. Vaikščiojimo priemonių pėdelės. Reikalavimai ir bandymo metodai. 1 dalis. Pėdelių trintis (ISO 24415-1:2009) = Tips for assistive products for walking - Requirements and test methods - Part 1: Friction of tips (ISO 24415-1:2009) : galioja nuo: 2013 12 17 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 54. - Vilnius, 2013. - 14 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 11.18010.

 

35            Stand.

LST EN ISO 4254-12:2012. Žemės ūkio mašinos. Sauga. 12 dalis. Rotacinės diskinės bei būgninės ir smulkinamosios žoliapjovės (ISO 4254-12:2012) = Agricultural machinery - Safety - Part 12: Rotary disc and drum mowers and flail mowers (ISO 4254-12:2012) : keičia: LST EN 745:2000+A1:2010 : galioja nuo:2013 11 27 / Lietuvos standartizacijos departamentas TK 13. - Vilnius, 2013. - 34 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 65.060.50.

 

36            Stand.

LST EN ISO 4254-6:2010. Žemės ūkio mašinos. Sauga. 6 dalis. Purkštuvai ir skystųjų trąšų skleistuvai (ISO 4254-6:2009) = Agricultural machinery - Safety - Part 6: Sprayers and liquid fertilizer distributors (ISO 4254-6:2009) : keičia: LST EN 907:1998 : galioja nuo: 2013 11 27 / Lietuvos standartizacijos departamentas TK 13. - Vilnius, 2013. - 20 p. - Lietuviškoji versija. - Keitinys: AC:2010. - ICS: 65.060.40.

 

37.           Stand.

LST EN ISO 7998:2006. Oftalmologinė optika. Akinių rėmeliai. Terminų atitikmenų sąrašai ir aiškinamasis žodynas (ISO 7998:2005) = Ophthalmic optics - Spectacle frames - Lists of equivalent terms and vocabulary (ISO 7998:2005) : keičia: LST EN ISO 7998:2005 : galioja nuo: 2014 01 14 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 52. - Vilnius, 2014. - 30 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 01.040.11, 11.040.70.

 

38            Stand.

LST EN ISO 9712:2012. Neardomieji bandymai. Neardomųjų bandymų personalo kvalifikacijos tikrinimas ir sertifikavimas (ISO 9712:2012) = Non-destructive testing - Qualification and certification of NDT personnel (ISO 9712:2012) : keičia: LST EN 473:2008, LST EN 473:2008/P:2008 : galioja nuo:2013 10 30 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 66. - Vilnius, 2013. - 37 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 03.100.30, 19.100.

 

39            Stand     

LST ISO 21500:2012. Nurodymai dėl projektų vadybos (tapatus ISO 21500:2012) = Guidance on project management (ISO 21500:2012, identical) : galioja nuo: 2013 11 15 / LDG 2 Projektų vadyba. - Vilnius, 2013. - 38 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 03.100.40.

 

40            Stand.

LST TS 2008:2014. Geležinkelio taikmenys. Bėgių kelias. Geležinkelio iešmai ir bėgių sankryžos 1 520 mm pločio vėžei = Railway applications - Track - Turnouts and crossings for 1520 mm gauge : Keičia: SD 13:2012 : galioja nuo:2014 02 12 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 43. - Vilnius, 2014. - 44 p. - Lietuviškoji versija. Techninė specifikacija. - ICS: 45.080.

 

2. Kiti normatyviniai dokumentai

 

41            Stand.

HN 123:2013. Sporto klubo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai. : keičia: HN 123:2003 : galioja nuo: 2013 11 01 / Sveikatos apsaugos ministerija. - Vilnius, 2013. - 8 p. - ICS: 11.

 

42            Stand.

                HN 52:2012. Radiacinė sauga pramoninėje radiografijoje : keičia: HN 52:2005 : galioja nuo: 2013 05 01 / Sveikatos apsaugos ministerija. - Vilnius, 2013. - 19 p. - ICS: 11.

 

43            Stand.

HN 91:2013. Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų,kremavimo,balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai : keičia: HN 91:2007, HN 91:2008 : galioja nuo: 2013 06 02 / Sveikatos apsaugos ministerija. - Vilnius, 2013. - 8 p. - ICS: 11.

 

44            Stand.

STR 1.01.06:2013 Ypatingi statiniai : keičia: STR 1.01.06:2010 : galioja nuo: 2013 10 25 / Aplinkos ministerija. - Vilnius, 2013. - 5 p. - ICS: 91.040.

 

45            Stand.

STR 1.04.02:2011. Inžieriniai geologiniai ir geotechiniai tyrimai : keičia: STR 1.04.02:2004 : galioja nuo: 2012 01 08 / Aplinkos ministerija. - Vilnius, 2012. - 34 p. - ICS: 07.060.

 

46            Stand.

STR 1.04.03:2012. Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai Šiaurės Lietuvos karstiniame rajone : keičia: STR 1.04.03:2012 : galioja nuo: 2012 03 16 / Aplinkos ministerija. - Vilnius, 2012. - 10 p. - ICS: 07.060.

 

47            Stand.

STR 2.01.09:2012. Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas. : galioja nuo: 2013 01 09 / Aplinkos ministerija. - Vilnius, 2013. - 157 p. - Keitinys: su visais pakeitimais iki 2012 12 11. - ICS: 91.040.

 

48            Stand.

STR 2.01.11:2012. Išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos : galioja nuo: 2012 03 11 / Aplinkos ministerija. - Vilnius, 2012. - 12 p. - ICS: 91.100.060.

 

49            Stand.

STR 2.02.07:2012. Sandėliavimo, gamybos ir pramonės statiniai. Pagrindiniai reikalavimai : keičia: STR 2.02.07:2004 : galioja nuo; 2012 05 01 / Aplinkos ministerija. - Vilnius, 2012. - 6 p. - ICS: 91.040.

 

50            Stand.

STR 2.02.08:2012 Automobilių saugyklų projektavimas : keičia: STR 2.02.08:2005 : galioja nuo: 2012 05 01 / Aplinkos ministerija. - Vilnius, 2012. - 6 p. - ICS: 43.

 

51            Stand.

                STR 2.06.04:2011. Gatvės. Bendrieji reikalavimai : galioja nuo: 2011 12 07 / Aplinkos ministerija. - Vilnius, 2012. - 18 p. - ICS: 93.080.60.