Į PRADŽIĄ

Šv.Ignoto g. 6, LT-01144;  Darbo valandos: 8.00-19.00
(išskyrus poilsio ir švenčių dienas bei paskutinį mėnesio trečiadienį)

Naujai gauti:

Knygos Lietuvos patentai Standartai Firmų katalogai

Naujai gauti Standartai

Užsisakyti INTERNETU

NORMATYVINIAI  DOKUMENTAI

Standartai

1          Stand

LST EN 1143-1:2012. Patikimo saugojimo įrenginiai. Reikalavimai, klasifikacija ir atsparumo įsilaužimui bandymo metodai. 1 dalis. Seifai, bankomatų seifai, saugyklų durys ir saugyklos = Secure storage units - Requirements, classification and methods of test for resistance to burglary - Part 1: Safes, ATM safes, strongroom doors and strongrooms : keičia: LST EN 1143-1:2005+A1:2009, LST EN 1143-1:2005+A1:2009/AC:2010 : galioja nuo: 2015 03 30 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 39. - Vilnius, 2015. - 40 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 13.310.

2          Stand

LST EN 13999-1:2014. Klijai. Spartusis metodas, skirtas mažatirpiklių arba betirpiklių klijų, juos padengus, emisinėms savybėms matuoti. 1 dalis. Bendroji procedūra = Adhesives - Short term method for measuring the emission properties of low-solvent or solvent-free adhesives after application - Part 1: General procedure : keičia: LST EN 13999-1:2007, LST EN 13999-1:2007/AC:2007, LST EN 13999-1:2007+AC:2007 : galioja nuo: 2015 02 12 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 62. - Vilnius, 2015. - 14 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 83.180.

3          Stand

LST EN 16247-1:2012. Energijos auditai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai = Energy audits - Part 1: General requirements : galioja nuo: 2015 03 30 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 85. - Vilnius, 2015. - 14 p. - Lietuviskoji versija. - ICS: 13.120.10, 27.010

4          Stand.

LST EN 16378:2013. Grūdai. Priemaišų kiekio nustatymas paprastųjų kukurūzų (Zea mays, L.) ir dvispalvių sorgų (Sorghum bicolor, L.) grūduose = Cereals - Determination of impurities content in maize (Zea mays, L.) and sorghum (Sorghum bicolor, L.) : galioja nuo: 2015 04 16 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 15. - Vilnius, 2015. - 19 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 67.060.

5          Stand

LST EN 50329:2004. Geležinkelio taikmenys. Stacionarioji įranga. Traukos transformatoriai = Railway applications. Fixed installations. Traction transformers : keičia: LST 1766:2002, LST EN 60146-3:2002 (iš dalies) : galioja nuo: 2015 03 13 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 43. - Vilnius, 2015. - 40 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 29.180, 29.280.

 6          Stand

LST EN 55022:2011. Informacinių technologijų įranga. Radijo trikdžių charakteristikos. Ribinės vertės ir jų matavimo metodai (CISPR 22:2008, modifikuotas) = Information technology equipment - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement (CISPR 22:2008, modified) : keičia: LST EN 55022:2007, LST EN 55022:2007/A1:2008, LST EN 55022:2007/A2:2011 : galioja nuo:2015 02 12 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 8. - Vilnius, 2015. - 74 p. - Lietuviškoji versija. - Keitinys: pataisa AC:2011. - ICS: 33.100.10.

7          Stand

LST EN 61000-4-6:2014. Elektromagnetinis suderinamumas (EMS). 4-6 dalis. Bandymo ir matavimo būdai. Atsparumas radijo dažnio laukų indukuotiems laidininkais sklindantiems trikdžiams (IEC 61000-4-6:2013) = Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 4-6: Testing and measurement techniques - Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields (IEC 61000-4-6:2013) : keičia: LST EN 61000-4-6:2009 : galioja nuo: 2015 03 30 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 8. - Vilnius, 2015. - 82 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 33.100.20. 

8          Stand

LST EN ISO 11925-2:2010. Reakcijos į ugnį bandymai. Gaminių užsidegamumas tiesiogiai veikiant liepsna. 2 dalis. Bandymas pavieniu liepsnos šaltiniu (ISO 11925-2:2010) = Reaction to fire tests - Ignitability of products subjected to direct impingement of flame - Part 2: Single-flame source test (ISO 11925-2:2010) : keičia: LST EN ISO 11925-2:2002, LST EN ISO 11925-2:2003 : galioja nuo: 2015 03 30 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 22. - Vilnius, 2015. - 30 p. - Lietuviškoji versija. - Keitinys: pataisa AC:2011. - ICS: 13.220.50. 

9          Stand

LST EN ISO 14031:2013. Aplinkos apsaugos vadyba. Aplinkos apsaugos veiksmingumo įvertinimas. Gairės (ISO 14031:2013) = Environmental management - Environmental performance evaluation - Guidelines (ISO 14031:2013) : keičia: LST EN ISO 14031:2000, LST EN ISO 14031:2003 : galioja nuo: 2015 04 16 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 36. - Vilnius, 2015. - 42 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 13.020.10. 

10         Stand

LST EN ISO 15535:2013. Antropometrinių duomenų bazių kūrimo bendrieji reikalavimai (ISO 15535:2012) = General requirements for establishing anthropometric databases (ISO 15535:2012) : keičia: LST EN ISO 15535:2007 : galioja nuo: 2015 03 30 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 64. - Vilnius, 2015. - 24 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 13.180. 

11         Stand

LST EN ISO 3744:2011. Akustika. Triukšmo šaltinių garso galios lygių ir garso energijos lygių nustatymas pagal garso slėgį. Ekspertinis beveik laisvo lauko virš atspindinčiosios plokštumos metodas (ISO 3744:2010) = Acoustics - Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure - Engineering methods for an essentially free field over a reflecting plane (ISO 3744:2010) : keičia: LST EN ISO 3744:2010, LST ISO 4872:2002 : galioja nuo:2015 02 26 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 31. - Vilnius, 2015. - 81 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 17.140.01. 

12         Stand

LST EN ISO/IEC 17067:2013. Atitikties įvertinimas. Produktų sertifikavimo pagrindai ir produktų sertifikavimo schemų gairės (ISO/IEC 17067:2013) = Conformity assessment - Fundamentals of product certification and guidelines for product certification schemes (ISO/IEC 17067:2013) : galioja nuo: 2015 03 13 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 24. - Vilnius, 2015. - 34 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 03.120.20. 

13         Stand

LST ISO 2789:2013. Informacija ir dokumentavimas. Tarptautinė bibliotekų statistika (tapatus ISO 2789:2013) = Information and documentation – International library statistics (ISO 2789:2013, identical) : keičia: LST ISO 2789:2007 : galioja nuo: 2015 02 26 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 47. - Vilnius, 2015. - 72 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 01.140.20. 

14         Stand

LST ISO/IEC Guide 99:2015. Tarptautinis aiškinamasis metrologijos žodynas. Pagrindinės ir bendrosios sąvokos bei susiję terminai (VIM) (tapatus ISO/IEC Guide 99:2007) = International vocabulary of metrology - Basic and general concepts and associated terms (VIM) (ISO/IEC Guide 99:2007, identical) : galioja nuo: 2015 02 26 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 34. - Vilnius, 2015. - 63 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 01.040.17, 17.020.