Netrukus po to, kai 1990 metų kovo 11-ąją Lietuva paskelbė atkurianti šalies nepriklausomybę, buvo žengti pirmieji žingsniai siekiant atkurti ir nacionalinę pramoninės nuosavybės apsaugos sistemą, kuri veikė iki 1940 metų. Tais pačiais 1990 metais Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė keletą svarbių teisės aktų, reglamentuojančių mokslinės techninės kūrybos rezultatų teisinę apsaugą bei už šią apsaugą atsakingo padalinio Mokslo ir studijų departamente prie Vyriausybės įkūrimą. 1991 metais buvo įsteigtas Valstybinis patentų biuras, kuriam buvo pavesta vykdyti intelektinės techninės kūrybos rezultatų – išradimų, pramoninių pavyzdžių, prekių ženklų ir kitų objektų - teisinę apsaugą. 1993 metais buvo įkurta Patentinių patikėtinių asociacija, kurios tikslas – tobulinti narių profesinius įgūdžius, plėtoti pramoninės nuosavybės apsaugos sistemą, rūpintis, kad teisės aktai atspindėtų šalies interesus. 1998 metais siekiant sustiprinti pramoninės nuosavybės informacijos sistemą Lietuvos technikos bibliotekos steigėjo funkciją buvo pavesta vykdyti Valstybiniam patentų biurui.


1990 m. kovo 22 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba priėmė Vyriausybės įstatymą Nr. I-61.

Viena iš Vyriausybės veiklos krypčių buvo vykdyti nacionalinę mokslinę-techninę politiką, spręsti mokslo ir techninės pažangos valstybinio reguliavimo klausimus.

 

Tarptautiniai Lietuvos susitarimai

PHARE-RIPP programa

1990 m. liepos 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė nutarimą
Nr. 236 „Dėl Mokslo ir studijų departamento prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės pagrindinių funkcijų ir organizacinių klausimų“

Mokslo ir studijų departamentas be kitų funkcijų buvo įpareigotas rengti pasiūlymus dėl mokslinės techninės kūrybos rezultatų teisinės apsaugos bei valstybinio reguliavimo sistemos tobulinimo.

Baltijos pramoninės nuosavybės konferencijos

Patentinių patikėtinių asociacija

AIPPI Lietuvos grupė

1990 m. lapkričio 14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė nutarimą Nr. 337 „Dėl intelektualinės techninės kūrybos rezultatų valstybinės apsaugos“.

Šiuo nutarimu Vyriausybė pavedė Mokslo ir studijų departamentui laikinai vykdyti valstybinės patentų tarnybos funkcijas ir užtikrinti valstybinę intelektinės techninės kūrybos rezultatų – išradimų, pramoninių pavyzdžių, prekių bei paslaugų ženklų ir kitų objektų apsaugą, tuo tikslu įsteigiant departamente atskirą struktūrinį padalinį – Patentų valdybą.

Lietuvos išradėjų sąjunga

Žvilgsnis į praeitį

Faktai ir skaičiai

1991 m. balandžio 12 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė nutarimą Nr. 129 „Dėl intelektualinės techninės kūrybos rezultatų valstybinės apsaugos“

Nutarimu įsteigtas Valstybinis patentų biuras, kuriam pavesta vykdyti išradimų, pramoninių pavyzdžių, prekių ženklų teisinę apsaugą.

Knygos

Straipsniai


Pirmieji pramoninės nuosavybės įstatymai

Patentų įstatymas

Prekių ir paslaugų ženklų įstatymas

Pramoninio dizaino įstatymas

Pirmosios pramoninės nuosavybės registracijos Lietuvoje

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 1992 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 362 “Dėl patentinių patikėtinių nuostatų patvirtinimo” nutarė galiojančius išradimų ir pramoninių pavyzdžių patentus ir autorystės liudijimus, prekių ženklų liudijimus, išduotus buvusios SSRS patentų žinybos, perregistruoti Lietuvoje, jeigu autorius kartu su pareiškėju arba patento/prekių ženklo savininkas iki 1993 m. balandžio 30 d. paduoda prašymą Valstybiniam patentų biurui. Buvo perregistruoti 664 patentai, 8377 prekių ženklai, 80 pramoninių pavyzdžių.

Naujoms pramoninės nuosavybės registracijoms buvo suteikti šie pirmieji numeriai: patentui Nr. 3001, prekių ženklui Nr. 20001, pramoniniam pavyzdžiui (dizainui) Nr. 301.


Patento aprašymo titulinis puslapis

Kopija iš VPB oficialaus biuletenio 1994/01

Kopija iš VPB prekių ženklų duomenų bazės

Kopija iš VPB oficialaus biuletenio 1995/1

Kopija iš VPB dizaino duomenų bazės

VPB oficialus biuletenis

1992 metais buvo pradėtas leisti VPB oficialus biuletenis, kuriame buvo skelbiami duomenys apie išduotus patentus, registruotus pramoninius pavyzdžius (dizainą), prekių ir paslaugų ženklus, firmų vardus. Biuletenis popieriniu formatu buvo leidžiamas iki 2009 m. liepos 1 d., vėliau jis buvo skelbiamas tik elektronine forma VPB tinklalapyje.

 

Parodą rengė: Arvydas Kažukauskas (koordinavimas, medžiagos atranka);
Ijolė Riškienė (knygų ir straipsnių atranka); Raimonda Smagurauskaitė (medžiagos rengimas);
Dalia Dudzinskienė (redagavimas); Rita Lapienienė (el. sprendimas)

© Lietuvos technikos biblioteka, 2015

Nuotraukos ir iliustracijos
iš Valstybinio patentų biuro,
Patentinių patikėtinių asociacijos
ir Lietuvos technikos bibliotekos archyvų