Šaudymo statuto I d. pakeitimai ir papildymai Enfieldo 1914 m. šautuvui. 1926 m.

1923 metų „Šaudymo statuto I. Dalies A. Šaudymo“ pakeitimai ir papildymai Enfieldo 1914 metų šautuvui : patvirtina 1926.III.26. – Kaunas : Vyr. št. karo mokslo v-ba, 1926. – 40 p., 3 lent. lap. : iliustr. ; 21 cm. – Mašinraštis

Originalas saugomas Kauno technologijos universiteto bibliotekoje.
Šifras
D72635.

Visatekstis dokumentas

Prie 2. str.

100 jardų atstume nuo vamzdžio laibgalio, šaudant šoviniais VII. trajektorijos žemėjimas nuo šūvio linijos yra lygus 7,5 cm, 200 jardų atstume – 23 cm.

Šaudant šoviniais VI. tas žemėjimas nurodytiems atstumams bus lygus 11 cm. ir 50 cm. Aiškinant naujokams trejektorijos pavidalą neužtenka nupiešti trajektoriją vaizduojančią riestą tolio ir aukščio diagramą, arba tuo labiau, kaip praktiška iliustracija, mėtyti į tolį įvairius daiktus (p.1).