Kūno lavinimo statuto projekto planas. 1927 m.

Kūno lavinimo statuto projekto planas : [pasirašytas  gyd. vyr. leit. Antano Jurgelionio 1927 m. lapkričio 12 d.] – [Kaunas]. – 3 lap. – Mašinraštis

Originalas saugomas Lietuvos centriniame valstybės archyve

Visatekstis dokumentas

Kūno lavinimo statutu norima auklėti ir mokyti kareivį tapti kovotoju, turinčiu šias ypatybes: ištvermingumą, kurio dėka karys galėtų eiti su atatinkama našta su mažiausiu nuovargiu.

Liaunumą, kuriuo karys galėtų naudotis veikiant su įvairiu jam pavestu ginklu.

Vyriškumą, kurį turi duoti kariui drąsa (p.1).