Vidaus tarnybos statutas. IVd. Sargybų tarnyba. 1930 m.

Vidaus tarnybos statutas. D.4, Sargybų tarnyba. – Kaunas : Kariuomenės štabo spaudos ir švietimo sk. leidinys, 1930 (Kaunas : „Spindulio" b-vės spaustuvė). – 92 p.; 16 cm. – Prieš antr.: B – 20

Originalas saugomas Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Karo mokslų ir technologijų bibliotekoje
Šifras 355.511 Vi 33.

Visatekstis dokumentas

1.Sargyba yra ginkluotos kariuomenės dalinys, skiriamas turtui arba suimtiesiems saugoti, viešajai tvarkai palaikyti arba kam pagerbti (p.3).

Bendra sargybos pareiga – laikyti viešąjį saugumą artimiausiose savo stovėjimo vietose.

4. Sargybos būna: a) į g u l os, jei skiriamos įgulos reikalams; b) v i d a u s, jei skiriamos savo dalies reikalams (p.4).

13. Kiekvienas sargybos karys, ginkluotas šautuvu arba karabinu, turi turėti šovininėje tris apkabas, iš viso 15 šovinių, o ginkluotas pistoletu – dvi pilnas apkabas: vieną pistolete , kitą makštyse (p.6).