Priešlėktuvinės apsaugos oro sekėjų tarnybos statutas. 1936 m.

Priešlėktuvinės apsaugos oro sekėjų tarnybos statutas / Krašto apsaugos ministerija. – Kaunas : Kariuomenės štabas, Sp. ir šviet. sk., 1936 ([Kaunas] : atspausdinta „Spindulio“ b-vės sp.). – 45, [2] p. : iliustr. ; 16 cm. – Prieš antr.: Av – 54

Originalas saugomas Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje

Visatekstis dokumentas

1. Priešlėktuvinės apsaugos tikslas laiduoti kariuomenei vykdyti karo operacijas, ginant ją nuo priešo orinių žvalgymų ir puolimų, ir saugoti gyventojus bei jų ramų darbą krašto gilumoj.

2. Priešlėktuvinei apsaugai vartojamos įspėjamosios, aktyviosios ir pasyviosios priemonės.

Įspėjamosios priemonės yra sekėjų tarnyba ir pavojaus garsinimo tarnyba.

Aktyviosios priešlėktuvinės apsaugos priemonės skirstomos į pagrindines ir padedamąsias.

3. Aktyviosios pagrindinės priemonės: naikintuvai, zenitinė artilerija, automatiniai pabūklai, sunkieji kulkosvaidžiai, lengvieji kulkosvaidžiai, šautuvų ugnis ir aktyviosios padedamosios priemonės – prožektoriai, garsiagaudžiai ir balionų užtvaros.

4. Pasyviosios priemonės: maskavimas, slėptuvės, priešcheminė ir priešgaisrinė apsauga (p.5).