Pėstininkų statutas. Rikiuotė. 1937 m.

Pėstininkų statutas. D. 1, Rikiuotė. – Kaunas : Kariuomenės štabas, Sp. ir švietimo sk., 1937 ([Kaunas] : akc. b-vės „Spindulys“ sp.). – 110, [2] p. : iliustr.; 16 cm. – Prieš antr.: P – 50

Originalas saugomas Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Karo mokslų ir technologijų bibliotekoje
Šifras
356.1 Pe197.

Visatekstis dokumentas

1.R i k i u o t ė yra statutinis kovotojų ar dalinių sustatymas, kad jie drauge stovėtų, eitų ir veiktų (p.50).

173. Komanda K e p u r e s – NUSIIMK! Vykdoma trimis veiksmais.

P i r m a s  v e i k s m a s: dešine ranka nuimti kepurę ir tuo pačiu metu kaire ranka paimti kardą už rankenos viršutinės dalies tokiu būdu, kad rankenos lankelis atsidurtų tarp smiliaus ir didžiojo piršto (58 brėž.).

A n t r a s v e i k s m a s: kepurę perimti į kairę ranką 25 str. taisyklėmis.

T r e č i a s v e i k s m a s: nuleisti dešinę ranką.

Komanduojant U ž s i –DĖK! – užsidėti kepurę, o kardą paimti laikyti pagal 165 str. (p.85).

175. Viršininkui sutikti vieneto vadas, sukomandavęs G i n k l u – GERBK!, ima kardą p a g a r b a i, tuo pačiu metu pasisukdamas į viršininko pusę, ir eina (joja) raportuoti. Priėjęs (prijojęs) sustoja, nuleisdamas kardą pagal 169 str.(  raitas pagal 172 str.) ir raportuoja  (p.86).