Karo sanitarijos lauko tarnybos statutas. 1939 m.

Karo sanitarijos lauko tarnybos statutas / Krašto apsaugos ministerija. – Kaunas : Kariuomenės štabas, Spaudos ir švietimo skyrius, 1939 ([Kaunas] : akcinės „Spindulio“ bendrovės sp.). – 71, [1] p. : iliustr. ; 16 cm. – Prieš antr.: St – 54

Originalas saugomas Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Karo mokslų ir technologijų bibliotekoje.
Šifras 356.33 Ka-454.

Visatekstis dokumentas

1. Karo sanitarijos tarnybos karo metu tikslas – išlaikyti gyvąją kariuomenės jėgą, saugojant jos sveikatą, globojant ir gydant sužeistuosius, apnuodytuosius ir ligonius į kariuomenės eiles kiek galint greičiau grąžinant kuo didžiausią kovotojų skaičių, kurie dėl sužalojimų arba susirgimų jas apleido, ir palaikant gerą kariuomenės nuotaiką tinkamos ir greitos medicinos pagalbos tikrumu (p.5).

97. Judriųjų veiksmų metu kariuomenės skaidinio sanitarijos tarnyba pirmiausiai rūpinasi greita ir tvarkinga sužeistųjų, apnuodytųjų bei ligonių evakuacija. Neevakuotini ir lengvai nukentėjusieji talpinami gydyti artimiausiose kariuomenės skaidinio įstaigose, o kiti sužeistieji, apnuodytieji ir ligoniai evakuojami į pastovias gydymo įstaigas. Tuo metu gydyti apkrečiamiems ligoniams plačiai naudojamos vietos civilinės gydymo įstaigos.

98. Nurodytiems darbams vykdyti karo sanitarijos viršininkas laiko atitinkamą ryšį su divizijų sanitarijos viršininkais, kariuomenės skaidinio įstaigomis ir sanitarinio geležinkelelių transporto viršininku ( p.50).