LIETUVOS ŪKIO EKONOMIKA 
2001-2007


Pirmas puslapis Bibliografijos rodyklė Asmenvardžių rodyklė Antraščių rodyklė

 

 

A  B  C  Č  D  E  F G  H  I  K  L  M  N  O  P  Q R  S  Š  T  U  V  W  Ž      SKAIČIAI     ĮRAŠAI RUSŲ KALBA

M                                                                                                                N

A macro-econometric model for Lithuania LITMOD 664

Macroeconometric modelling of impact of the EU integration on the Lithuania's economy = Integracijos į Europos Sąjungą pasekmių Lietuvos ūkiui makroekonometrinis modeliavimas 646

Macroeconomic uncertainty and credit risk in the banking sector: aspects of loan quality analysis = Makroekonominis neapibrėžtumas ir kredito rizika bankiniame sektoriuje: paskolų kokybės tyrimo aspektai 2769

Mada - pirklio nauda. Audinių galanterijos ir plataus vartojimo buities prekių importas į Lietuvos Didžiąją kunigaikštystę XVII a. pradžioje 5170

Main concepts and approaches of economic system research = Ekonominių sistemų tyrimo pagrindinės koncepcijos ir požiūriai 118

The main principles of modelling the interaction between transport infrastructure development and economy = Transporto infrastruktūros plėtros įtakos ekonomikai modeliavimas 6716

The main tendencies of the state in economics control 1376

The maintenance cost allocation in product life cycle = Remonto išlaidų paskirstymas produkto gyvavimo cikle 4706

Maistinių grūdų kainų pokyčiai ir tendencijos Lietuvoje 5236

Maisto gamybą, prekybą, viešąjį maitinimą reglamentuojantys įstatymai ir norminiai aktai 5193

Maisto ir vaistų kokybės sistemų plėtotė Lietuvoje 5247

Maisto pramonė atsiveria informacinėms technologijoms 5257

Maisto pramonės įmonių darbuotojų motyvavimo modelio kūrimas: metodologinis aspektas 5238

Maisto produktai: sauga ir kokybė: pienas, kiaušiniai, rauginti pieno gaminiai, ekologiški produktai 5194

Maisto produktų ir gėrimų gamyba 5243

Maisto produktų ir gėrimų gamybos įmonių veiklos plėtra 5244

Maisto produktų ir gėrimų pramonės plėtros tendencijos 5245

Maisto produktų, jų žaliavų ir kitų produktų bei medžiagų, galinčių įtakoti gyventojų apšvitą, taršos radionuklidais monitoringas 8253

Maisto produktų pakuočių plėtros tendencijos Europoje 5207

Maisto produktų pakuotės Europos Sąjungos aplinkosauginių reikalavimų kontekste 5235

Maisto produktų rinkos plėtros tendencijos [Europos valiutos sąjungos šalyse 2000 m.] 7200

Maisto rizikos veiksnių mažinimo svarba pašarų industrijoje 6118

Maisto sauga ir paslaugų kokybė maitinimo įmonėse 5195

Maisto srities specialistų rengimo perspektyvos Klaipėdos regione 7876

Maisto ūkio konkurencingumo lygio įvertinimas 5210

Maistui išleidžiame daug 7264

Maitinimo įmonių darbo organizavimas 5189

Maitinimo paslaugų rinkos būklė ir pokyčiai integruotos vertinimo sistemos kontekste: teorinis ir praktinis aspektai 8513

Maitinimo rinka Lietuvoje: problemos, naujovės, tendencijos 5196

Makroaplinkos veiksniai ir jų įtaka prognostiniam baldų paklausos Lietuvoje vertinimui 5114

Makroekonomika 44, 45, 46, 47, 48, 54, 55

Makroekonomikos apžvalga 884, 885

Makroekonomikos pratybos 49

Makroekonominė politika: genderinis požiūris 142

Makroekonominė situacija ir jos pokyčių prognozė 1085

Makroekonominės programos 109

Makroekonominės situacijos apžvalga 922

Makroekonominių veiksnių įtakos įmonių verslo rizikai analizė 1431

Management control system's design: theoretical concepts = Valdymo kontrolės sistemos projektavimas: teoriniai aspektai 1531

Management decision making model: product life cycle aspect = Valdymo sprendimų priėmimo modelis produkto gyvavimo ciklo aspektu 4505

Management horizonts: visions and challenges: 9th International Scientific Conference 1180

Management of business incubators; training materials 1181

Management of enterprise rehabilitation system and its improvement = Įmonių reabilitacijos sistemos valdymo tobulinimas 4460

Management of enterprise restructuring programmes = Įmonių restruktūrizavimo programų valdymas 4299

Management of interaction between creative advertising strategy and brand positioning strategy = Reklamos kūrybinės strategijos ir pozicionavimo strategijos sąveikos valdymas 7517

The management of society sustainable development = Visuomenės subalansuotos plėtros valdymas 1127

Management of the vehicle trading company relationship with consumers and suppliers = Transporto priemonių prekybos įmonės santykių su vartotojais ir tiekėjais valdymas 6561

Management principles of society's sustainable development and transformation of economy = Tvarios visuomenės plėtros valdymo principai ir ekonomikos transformacijos 81

Management specialist development systems: internationalization processes and the lifelong learning = Vadybos specialistų ugdymo sistemos: internacionalizavimas ir "mokymasis visą gyvenimą" 1439

Managerial aspects of service quality = Paslaugų kokybės vadybiniai aspektai 7661

Managerial orientations in the context of emerging systems of vocational training and labour relations of the transformation economy = Vadybinės orientacijos transformacijas patiriančioje ekonomikoje besiformuojančių profesinio rengimo ir darbo santykių sistemų kontekste 1385

Managing distance higher education by learning needs = Nuotolinių studijų valdymas pagal studijuojančiųjų poreikius 7967

Managing organizational change, insight into your employees = Pokyčių valdymas organizacijoje. Individo lygmuo 1480

Manifestation of leader's communicative and educational abilities as a premise for learning organisation development = Lyderio komunikacinių ir edukacinių gebėjimų raiška kaip besimokančios organizacijos vystymo prielaida 1508

Manifestation of marketing ethics in the market = Rinkodaros etikos raiška rinkoje 7588

Mano bankas internete 2782

Mano ekonomika 50

Mano sveikata - mano išlaidos: privalomojo sveikatos draudimo įmokos už individualių įmonių, ūkinių bendrijų savininkus ir kitus savarankiškai dirbančius asmenis 4046

Manufacturing planning and control 4234

Marguoja rėžiais Lietuva 5464

Marijampolėje susukti verpalai vertinami Europoje 5174

Marijampolės savivaldybės gyventojai ir būstai 1017

Marketing as efficient innovation in higher education institutions = Marketingas - efektyvi aukštojo mokslo inovacija 8091

Marketing aspects of ISO system implementation = ISO sistemos diegimo marketingo aspektai 4612

Marketing service relationships: the relative role of service quality = Santykių marketingas: paslaugų kokybės santykinė reikšmė 7601

Marketing theory and methods in the state of the transitional economy: the case of Lithuania = Marketingo teorija ir metodai pereinamosios ekonomikos valstybėje: Lietuvos atvejis 7605

Marketingas 7526, 7536

Marketingas, 1998-2001 7544

Marketingas - aktyvusis kokybės siekimo būdas organizacijoje 7621

Marketingo bei finansų valdymo sistemų sąveika: teoriniai aspektai 3327

Marketingo dalykinis žaidimas "Bendrija" 7559

Marketingo ir finansų valdymo sistemų sąveikos formalizavimas 7542

Marketingo komunikacija 7532

Marketingo koncepcija ir jos ribotumas kultūros įstaigų veikloje (teatro pavyzdžiu) 7910

Marketingo logistika: laiko vertė aptarnaujant klientus 7571

Marketingo orientacijos ypatumai Europos Sąjungos mobiliųjų telekomunikacijų rinkoje 6941

Marketingo pagrindai 7548, 7553

Marketingo paradigma produktų inovacijoms valdyti 7589

Marketingo sprendimai nekomercinėje veikloje 7552

Marketingo sprendimai turizmo firmose 8528

Marketingo strategija ir valdymas 7535

Marketingo strategijų taikymo Lietuvos gyvybės draudimo paslaugų rinkoje problemos 4013

Marketingo strategijų taikymo problemos informacinėje veikloje 1637

Marketingo teorijos ir metodai 7545

Marketingo teorijos raida ir interpretacijos 7606

Marketingo tyrimai: teorija ir praktika 7533, 7534, 7549

Marketingo tyrimų problematikos apžvalga 7595

Marketingo valdymas 7539, 7558

Marketingo veiklos kontrolė subalansuotų rodiklių metodu 7591

Markov process application in object control reinforcement = Markovo procesų taikymai objektų priverstiniame valdyme 1309

Marža - labai didelis pelnas 4675

Mašinų ir prietaisų pramonė tikisi atgauti turėtas pozicijas 5096

Matavimai ir monitoringas informacinėje visuomenėje 1720

Matematikos vaidmuo vadyboje 1324

Matematinis modelis didžiausios taršos vietovei nustatyti Ignalinos AE aplinkoje ir kritinės žmonių grupės apšvitai įvertinti 399

Materialinių vertybių ir pinigų trūkumo nustatymo metodika 4643

Mathematical model of the impact of price liberalization on economical power in transition economies = Matematinis modelis skirtas įvertinti kainų liberalizavimo įtaka ekonominiam pajėgumui pereinamosios ekonomikos šalyse 3352

Max Webwer and rational choice = Maxas Weberis ir racionalus pasirinkimas 1193

Maxas Weberis ir racionalus pasirinkimas 1194

Mažeikių nafta - the greatest trouble and the greatest hope of Lithuanian economy 5015

Mažeikių nafta: the sore and hope of Lithuanian economy 4893

Mažeikių rajono savivaldybės gyventojai ir būstai 1018

Maži kaštai - didelis pelnas 3694

Mažiau palankių ūkininkauti vietovių nustatymas 5645

Mažiausio pasipriešinimo kelio strategija ir jos taikymas finansų rinkose 3149

Mažmeninę prekybą reglamentuojantys teisės aktai 7002

Mažmeninės prekybos įmonių išdėstymo teoriniai aspektai 7398

Mažmeninės prekybos institucinių formų kitimo tendencijos 7399

Mažmeninės prekybos internacionalizacijos veiksniai ir plėtros tendencijos ES šalyse 7400

Mažmeninės prekybos sistemos transformacija 7380

Mažoji melioracija 5973

Mažos galios kogeneracinių jėgainių plėtros perspektyvos ES ir Lietuvoje 5084

Mažosios atsinaujinančių šaltinių elektrinės = Small-scale electric power stations based on renewable energy sources 4763

Mažų įmonių vadovų-savininkų reflektyvaus mokymosi galimybės 4323

Mažų ir vidutinių įmonių apskaitos politikos formavimo ypatumai 4697

Mažų, vidutinių ir didelių įmonių vieta inovacinėje veikloje 4362

Mažųjų hidroelektrinių projektavimo, statybos ir ekspoatavimo patirtis 4866

Mažųjų ir vidutinių įmonių vadyba 4270, 4271, 4272

The meaning of opportunity in the internationalisation process: notes towards a concept of entrepreneurial internationalisation = Galimybės reikšmė internacionalizacijos procese: pastabos apie antreprenerišką internacionalizaciją 976

Measurement of product brand equity = Prekės markės vertės nustatymas 7059

Measuring the efficiency of capital market regulations 73

Measuring organizational openness to strategic business networking = Organizacijos atvirumo įsitraukti į strateginius organizacijų tinklus matavimas 1555

Measuring performance in marketing = Marketingo veiklos matavimas 7615

Mechaninio profilio įmonės darbo su klientais optimizavimas 4382

Mechanisms of currency pegging impact on national economy 2917

Mečislovas Treinys: [ekonomistas] 180

Media planavimo metodai 7499

Medicininės reabilitacijos sistemos vystymasis 1991-2001 metais 8306

Medicininės sociologijos institucionalizacijos raida ir perspektyvos 8352

Medicinos darbuotojų kaita daugiaprofilinės sveikatos priežiūros įstaigose 8294

Medicinos etikos kodeksai 8254

Medicinos etikos kodeksai ir teisinė jų apsauga 8250

Medicinos etikos raida Vilniaus universiteto Medicinos fakultete 1993-2005 metais 8324

Medicinos technologijų valdymas - tarptautinė perspektyva ir pirmieji žingsniai Lietuvoje 8305

Mediena ir jos gaminiai 5106

Mediena - nesenstanti buities medžiaga: modernizuojama pjautinės medienos ir plėtojama plokščių gamybos pramonė žada renesansą 5126

Medienos ištekliai ir jų naudojimas: kiek galėtume kirsti? 6435

Medienos ištekliai Lietuvoje: naudojimas ir perspektyva 6430

Medienos kuras Lietuvos energetikos ūkyje 5006

Medienos kuro naudojimo aspektai 4915

Medienos kuro naudojimo energetikoje būklė ir tendencijos 4916

Medienos perdirbimo pramonės perspektyvos 5136

Medienos pramonė konkurencijos kryžkelėje 5127

Medienos pramonėje 2004 metai išsiskyrė gamybos pažanga 5128

Medienos pramonės atliekos ir jų panaudojimas 5129

Medienos pramonės įmonių konkurencingumo didinimas 5115

Medienos produkcijos gamyboje - pažanga 5130

Medienos rinka pirmąjį pusmetį 7390

Medynų ugdymo būtinumas ir kokybė: skirtingi vertinimai 6422

Medžio atliekų pasiūla, paklausa, rinkos prognozės 5131

Medžioklė turi būti tvarkoma pagal savo krašto tradicijas 6270

Medžių pelenų efektyvumas vasarinių miežių ir valgomųjų bulvių derliui bei jo kokybei 6162

Mėgėjiškos žūklės ir žuvų apsaugos taisyklės 6250

Meilės formulė: efektyvaus klientų aptarnavimo sistemos elementai 7648

Melioracija: ištakos, dabartis, perspektyvos 5966

Melioracijai dėmesys didėja 5976

Melioracijos darbų 2002 m. rezultatai ir nūdienos rūpesčiai 5968

Melioracijos darbų regioninio finansavimo modeliavimas 5983

Melioracijos hidrotechninių statinių poveikio gamtinei aplinkai tyrimai ir vertinimas 5962

Melioracijos įrenginių techninės būklės gerinimas taikant ES šalių patirtį 5977

Melioracijos problemos Kėdainių rajone 5971

Melioracijos statinių būklė Joniškio rajone 5985

Melioruotų žemių fondo optimizavimo ir valdymo strategijos tyrimai 5902

Menas deleguoti: efektyvi vidinė komunikacija 4411

Menedžmento apskaita - į pagalbą vadovams 3707

Menedžmento (įmonės vidinė) atskaitomybė - atskaitomybė vadovui 4379

Menkavertė mediena energetiniams poreikiams: Lietuvos miškai penktojoje Europos Sąjungos programoje 6369

Meno organizacijų veiklos finansavimo modeliai ir valstybės įtaka Vakarų šalyse 7919

Mergers and acquisitions in transition economies: "Williams" Lithuania deal decomposed = Įmonių susiliejimai ir pardavimas pereinamojo laikotarpio ekonomikoje: "Williams" ir Lietuvos sanderis 4471

Merging Baltic stock exchanges with the Norex alliance = Pabaltijo šalių vertybinių popierių ir Norex aljanso integracija: kodėl ji neįvyko 2854

Merits and demerits of universal service policy in liberal telecommunications market = Universaliųjų paslaugų politikos liberalioje telekomunikacijų rinkoje pranašumai ir trūkumai 6946

Mes esame 524

Mėsa 6205

Mėsa: Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų bei žemės rinka 7095

Mėsa: Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų bei žemės rinkos 7110, 7111, 7233

Mėsa: Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinka 7096, 7097, 7112, 7113, 7114, 7115, 7116

Mėsinė galvininkystė - perspektyvus verslas 6234

Mėsinės galvijininkystės perspektyva grindžiama augintojų ir perdirbėjų partneryste 6235

Mėsinės galvijininkystės perspektyvos Lietuvoje 6186

Mėsos ir pieno ūkio plėtra Airijoje 5249

Mėsos pasaulinės rinkos plėtra 7098

Mėsos perdirbimo įmonių plėtros tendencijos 5211

Mėsos perdirbimo įmonių problemos bei perspektyvos 5227

Mėsos pramonės vystymosi tendencijos Lietuvoje 5212

Mėsos produktų eksportas į JAV ir perspektyvos 1929-1940 metais 7324

Mėsos rinka ir jos plėtros prognozės 2004-2006 metais 7188

Mėsos rinka Lietuvoje ir pasaulyje 7099

Mėsos rinkos plėtros tendencijos 7100

Mėsos sektorius: gamyba, perdirbimas, prekyba 5263

Meteorologija ir statistika 3665

The method for ontology components transformation into the set of business rules = Ontologijos komponentų transformavimo į verslo taisyklių rinkinį metodas 1764

A methodological approach to service provider selection criteria = Metodologinis požiūris į paslaugų teikėjo pasirinkimo kriterijus 7662

Methodological aspects of a questionnaire researching transportation links = Anketinių transporto ryšių tyrimo metodologiniai aspektai 6771

Methodological foundation for rational individual career decision-making = Karjeros rinkimosi racionalumo metodologinis pagrindimas 2033

Methods and algorithms for optimal correction of traffic schedules = Eismo grafikų optimalaus koregavimo metodai ir algoritmai 6537

Methods of conflict probability estimation and decision making for air traffic management = Konflikto tikimybės įvertinimo bei sprendimo dėl oro transporto eismo valdymo priėmimo metodai 6569

Methods of international services trade statistical recording = Tarptautinės prekybos paslaugomis statistinės apskaitos metodai 7381

Methods of measurement of non-tariff barriers in the international textile trade = Netarifinių barjerų matavimo metodai tarptautinėje prekyboje tekstile 7395

Metinė ataskaita kaip įvaizdžio formavimo priemonė 3913

Metinė atskaitomybė už 2003 metus ; Aktualūs Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo komentarai; Naujausios mėnesinės pajamų deklaracijos pildymo tvarka 3490

Metinė atskatomybė už 2003 metus. Aktualūs Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo komentarai 3491

Metinė finansinė atskaitomybė 3826

Metinė finansinė atskaitomybė - įmonės rentgeno nuotrauka 4693

Metinė finansinė atskaitomybė - vieša įmonės ataskaita apie finansinę būklę ir veiklos rezultatus 4743

Metinė įmonių atskaitomybė už 2004 metus 4644

Metodai 3378

Metodiniai patarimai kaimo socialinei infrastruktūrai vertinti 5413

Metodologijos problema vadybos tyrimuose 1530

Metodologinių požiūrių į viešojo sektoriaus institucijos strateginį planavimą ypatybės 1093

Microeconomics: 70

Miesto ekonominė ir socialinė raida [Kaunas]: (analitinė apžvalga) 580

Miesto gyvenamųjų struktūrų rekonstrukcija 5287

Miesto investicinė aplinka ir investicijos [Vilnius] 583

Miesto ir kaimo ekonominė bei socialinė sąveika Lietuvos regionuose 734

Miesto plėtros valdymo rinkodaros aspektai [Vilnius] 587

Miesto struktūros įtaka energetinių resursų suvartojimui vežant keleivius = Influences of urban structures on energy resources consumed by passenger transportation 6478

Miesto visuomenės sveikatos strategijos reikšmė įgyvendinant sveikatos politiką 8315

Miestų aplinkos monitoringas: problemos ir perspektyvos 411

Miestų planavimas 5277

Miestų planavimo ir plėtros valdymo būklė Lietuvoje 5364

Migracija 220

Mikroekonomika 52, 59, 60, 68

Mikroekonomikos pratybos 53

Mikroekonominė analizė 69

Mikroekonominės aplinkos tyrimas restruktūrizuojant regiono ekonomiką. Mikroekonomika 58

Mikrofinansinių paslaugų koncepcija 3124

"Minčių fabrikai" ir jų vaidmuo urbanizuotų teritorijų darnaus vystymosi strategijų rengime 913

Minčių srautas: informacinės visuomenės ir žinių ekonomikos problematika 1678

Minimalaus darbo užmokesčio diferencijavimas: tarptautinės nuostatos ir Europos Sąjungos šalių patirtis 2449

Minimum requirements and tools of an internal financial control system under sound financial management policy = Minimalūs reikalavimai vidaus finansų kontrolės sistemai ir jos įgyvendinimo priemonės patikimo finansų valdymo požiūriu 3157

Minties veikla valdant ir vystant organizacijas 1410

Mintys apie žemės nuosavybės, žemėtvarkos ir žemės valdymo trejybę 5707

The mission of colleges in the development of human recources = Kolegijų indėlis žmogiškųjų išteklių plėtroje 8028

The mission of customer loyalty programmes and peculiarities of their development 7058

Miškas, kaina ir veiklos ribojimai 6345

Miškingumo didinimo problemos Kaišiadorių urėdijoje 6440

Miškingumo didinimo problemos Vilniaus krašte 6375

Miškininkystės katedrai - 80 metų 6299

Miško atkūrimas ir įveisimas 6300

Miško atkūrimo ir įveisimo būklė valstybiniuose miškuose 6331

Miško augaviečių klasifikacija ir panaudojimas 6282

Miško genetinių išteklių išsaugojimas, formavimas ir naudojimas 6348

Miško genetinius išteklius saugos naujas įstatymas 6336

Miško kuro ruošos integravimas į miškų ūkį: miškininkystės, technologijų ir miško kuro ruošos ekonominių tyrimų Lietuvoje rezultatai 6301

Miško kuro ruošos integravimas miškų ūkyje 6452

Miško muziejai Lietuvoje 6302

Miško sanitarinė apsauga 6303

Miško savininko ABC 6304

Miško savininkui 6305, 6306, 6307

Miško vertė 6450

Miško želdinių ir žėlinių auginimo žemės ūkio naudmenose ekonominis įvertinimas 6400

Miškotyra - permainų kryžkelėje 6417

Miškotvarka savo trečiajame šimtmetyje 6341

Miškotvarkininko darbas ugdo…: iš Lietuvos miškotvarkos 80-mečio minėjimo [Kaunas] 6328

Miškotvarkos projektas - racionalaus ūkininkavimo pagrindas 6423

Miškotvarkos vaidmuo saugomų teritorijų kraštotvarkoje 6324

Miškų atkūrimo atmintinė 6308

Miškų atkūrimo patirtis ir problemos [Lietuvoje] 6432

Miškų būklės pokyčių tendencijos 6418

Miškų gaisrai 1995-2002 m. 6359

Miškų inventorizacijos - skirtingos esme ir rezultatais: nacionalinės miškų inventorizacijos rezultatai ir jų palyginimas su sklypinės miškų inventorizacijos duomenimis 6383

Miškų ištekliai 6403, 6404

Miškų įveisimas buvusioje žemės ūkio paskirties žemėje: problemos ir perspektyvos 6399

Miškų įveisimas žemės ūkio paskirties žemėse 6420

Miškų mokslo tyrimo, mokymo ir sėklininkystės objektų naudojimas ir priežiūra 6439

Miškų naudojimo optimizavimo problemos 6342

Miškų naudojimo politika valstybiniuose miškuose 6333

Miškų priešistorė ir Lietuvos teritorijos miškingumo kaita 6370

Miškų sanitarinė būklė 2000 m. ir prognozės 6424

Miškų sertifikacijos plėtra pasaulyje 6343

Miškų sertifikavimas 6344

Miškų sertifikavimas: marketingo priemonė siekiant išsilaikyti Europos medienos rinkose 6354

Miškų srityje - nuosaikus evoliucinis vystymasis 6355

Miškų ūkio ekonomika ir organizacija be tabu 6334

Miškų ūkio plėtros strateginiai tikslai 6377

Miškų ūkis nacionaliniuose parkuose 6414

Miškų urėdijos pernai gavo beveik trečdalį milijardo litų pajamų: Lietuvos miškų urėdijų veikla 2003 metais 6357

Miškų urėdijų pelningumo analizė 6409

Miškų urėdijų problemos iš arti 6436

Mišri ekonomika: sandara, raida ir perspektyvos 784

Mišrios ekonomikos organizavimas: būdai, jų sąveika 98

Mišrus kapitalas ir jo valdymas 3015

Mitas apie gamybos nuosmukį žlugus komunizmui 4157

Mykolas Krupavičius, žemės reforma ir Lietuvos ūkio raida 1920-1940 m. 175

Mobilus verslas atveria naujas galimybes 2683

The model of business risk management = Verslo rizikos valdymo modelis 2502

A model of the currency exchange risk control = Valiutos kurso rizikos valdymo modelis 3328

Model of economy scale impact on the enterprise competitive advantages = Ekonomijos masto poveikio įmonės konkurenciniams pranašumams modelis 4141

Model of leveraging organizational resources to achieve competitive advantage = Organizacijos išteklių įveiklinimo siekiant konkurencinio pranašumo modelis 1221

The model of organization performance comprising the relationships with stakeholders from the aspect of total quality management = Organizacijos ryšių su suinteresuotomis šalimis veiklos modelis visuotinės kokybės vadybos aspektu 4610

Model of organizational intellectual capital valuation = Organizacijos intelektinio kapitalo vertinimo modelis 1260

Model of population employment estimation = Gyventojų užimtumo vertinimo modelis 2225

Model of rational housing in Lithuania 5292

The model of the selection of demand forecasting technique in business company 1409, 2654

Model of systematic assessment of competitiveness in branches of economics. ITS application in the food sector = Ekonomikos šakų konkurencingumo sisteminio vertinimo modelis maisto ūkio konkurencingumo įvertinimo pavyzdžiu 5213

Model of strategic analysis tools taxonomy = Strateginės analizės instrumentų taksonomijos modelis 1556

Model of strategic analysis tools typology = Strateginės analizės instrumentų tipologinis modelis 1557

A model of sustainable urban development formation = Darnaus miesto vystymosi modelio formavimas 582

Modeling and realization of manufacturing logistics network = Gamybinės logistikos tinklo modelio kūrimas ir realizavimas 4321

Modeling of the accessibility of continuing vocational training for employees = Dirbančiųjų tęstinio profesinio rengimo prieinamumo modeliavimas 7824

The modeling of enterprises' capital structure under the conditions of the financial market globalization = Įmonių kapitalo struktūros modeliavimas finansų rinkos globalizacijos sąlygomis 4631

Modell für die effektivitätsbewertung der Geschäftsprojekte in der Landwirtschaft = Žemės ūkio verslo projektų efektyvumo vertinimo modelis 5732

Das Modell zur bestimmung von prioritäten der Internen Revision der Infrastruktur der Hochschule = Aukštosios mokyklos infrastruktūros vidaus audito prioritetų nustatymo modelis 7749

Modelling and development of town public transport network (on example of Vilnius city) = Miesto viešojo transporto maršrutinio tinklo modeliavimas ir plėtra (Vilniaus miesto pavyzdžiu) 6557

Modelling and forecasting of country tourism development in Lithuania = Kaimo turizmo plėtros modeliavimas ir prognozavimas 8493

Modelling and simulation of business systems 1622

Modelling the distribution of university finanse = Universiteto finansų paskirstymo modeliavimas 677

Modelling of the analysis of changes in management decision making = Pokyčių analizės modeliavimas priimant vadybinius sprendimus 1399

Modelling of the dependence of travel frequency on the length and duration of a journey. Improvement of city passenger transport systems = Kelionių dažnio priklausomybės nuo kelionės ilgio ir jos trukmės modeliavimas bei miestų keleivinio transporto sistemos tobulinimas 6623

Modelling of district heating system and investigation of efficiency = Centralizuotos šilumos tiekimo sistemų modeliavimas bei efektyvumo tyrimas 4814

Modelling of the evaluation of vocational education and training change = Profesinio rengimo kaitos vertinimo modeliavimas 7719

The modelling of factors determining the goods and traffic flows movement in a logistical system = Krovinių srauto judėjimą logistikos kanalais lemiančių veiksnių modeliavimas 6703

Modelling of freight flows distribution at the transport terminal = Krovinių srautų paskirstymo transporto terminale modeliavimas 6589

Modelling of gross domestic product = Bendrojo vidaus produkto modeliavimas 13

Modelling of intermodal freight transportation network 6896

Modelling of issuing municipal bonds in Lithuanian conditions = Savivaldybių obligacijų išleidimo modeliavimas Lietuvos sąlygomis 2852

Modelling of learning network organization = Besimokančios tinklinės organizacijos modeliavimas 7702

The modelling of the logistical network of on-line grouped goods = On-line rinktinių krovinių vežimo modeliavimas logistikos tinkle 6704

Modelling of personality vocational interiorisation in the change of curriculum = Asmenybės profesinės interiorizacijos modeliavimas mokymo turinio kaitoje 7704

Modelling of planned change of organizational work processes in terms of process'internal structure = Planuotų darbo procesų pokyčių modeliavimas remiantis vidine procesų struktūra 2421

Modelling of strategic analysis in strategic management = Strateginės analizės modeliavimas strateginiame valdyme 1558

Modelling of strategic analysis instrumentarium at small and medium-sized enterprises = Strateginės analizės instrumentarijaus modeliavimas mažose ir vidutinėse įmonėse 4304

Modelling performance of railways nodes as intermodal terminals = Geležinkelio mazgų kaip intermodalinių terminalų veiklos modeliavimas 6897

Modelling principles of performance measurement systems: theoretical and practical aspects = Organizacijos veiklos vertinimo sistemų modeliavimo principai 1387

Models and solutions of management and control for energy supply systems 4796

Models of formation and continuity of company informative dividen policy = Įmonės informatyvios dividendų politikos formavimo ir jos tęstinumo modeliai 4640

Models of freight transport system development = Krovininio transporto sistemos plėtros modeliai 6590

Modern challenges for enterprises and ethical consumerism = Šiuolaikiniai iššūkiai įmonėms ir etiškas vartotojiškumas 4218

Modern information systems - new tool for tourist organizations 8540

Modern marketing education: modeling approach & e-learning = Modernus marketingo mokymas: modeliavimas ir elektroninės studijų priemonės 7582

Modern marketing imperatives = Šiuolaikinio marketingo imperatyvai 7610

Modernaus investicijų portfelio sudarymo principų plėtotė 3235

Modernios firmos potencialo vystymo kryptys: nauja konkurencijos filosofija ir požiūriai į valdymą 1350

Modernios įmonės formavimo ypatumai 4427

Modernios visuomenės vadybinis potencialas: žmogiškųjų išteklių ugdymas 2185

Moderniosios komunalinių paslaugų valdymo ir apskaitos technologijos: (Kauno miesto patirtis) 8383

Modernių organizacinių struktūrų projektavimas 1523

Modernių technologijų diegimas - sėkmingos įmonių konkurencijos pagrindas 4170

Modernių vėjo jėgainių savybės ir plėtojimo perspektyvos 5008

The modernization of family policy in Lithuania: problem of priorities = Šeimos politikos modernizavimas Lietuvoje: prioritetų problema 200

Modernization of higher education system in the transition society = Aukštojo mokslo sistemos modernizavimas transformacijų visuomenėje 8058

Modernizmo triumfas virš Valdovų rūmų liekanų [Vilnius] 5328

Modernizuotina elektros energijos apskaitos sistema 4982

Modernūs Lietuvos ateities finansai 2750

Mokėjimo už valstybinio sektoriaus darbuotojų darbą reguliavimas: Europos šalių patirtis ir Lietuvos praktika 2450

Mokėjimų balansas: teoriniai pagrindai ir einamosios sąskaitos deficitas 7003

Mokėkime dirbti su skaitmenimis : statistika 3785

Mokėkite pasirinkti: audito įmonių paslaugos - ne tik auditas 3797

Mokesčiai 3493-3495, 3536

Mokesčiai administruojami tarptautiniu mastu 3633

Mokesčiai ir žemės ūkis Europos Sąjungos ir Lietuvos teisinio reglamentavimo kontekstu 6046

Mokesčiai: istorinė raida ir dabartis 3544

Mokesčiai padarys ekonomiką valdomą 3680

Mokesčiai: teorija ir praktika 3545

Mokesčiai: teorija, vaidmuo, raida 3489

Mokesčiai. Draudimas: žemės ūkio teisinė, ekonominė ir organizacinė aplinka 6049

Mokesčių administratorius + verslas = dialogas: sąžiningas verslas gali išvengti "šešėlių" 4708

Mokesčių administravimas 3496

Mokesčių administravimas - ant permainų slenksčio 3737

Mokesčių administravimas ir biurokratiniai verslo suvaržymai 3671

Mokesčių administravimas Lietuvoje: pokyčiai ir efektyvumas 3604

Mokesčių administravimas tarpukario Lietuvoje [1918-1940 m.] 3598

Mokesčių administravimo įstatymas (1): mokesčių mokėtojų teisės ir pareigos 3772

Mokesčių administravimo įstatymas (2): sankcijų taikymas 3773

Mokesčių administravimo įstatymas per 2 savaites 3424

Mokesčių administravimo įstatymo naujovės palengvins mokesčių mokėtojų naštą 3831

Mokesčių administravimo įtaka Lietuvos akcinių bendrovių finansavimo sprendimams 3700

Mokesčių administravimo naujovės 3774

Mokesčių apskaičiavimo ir deklaravimo darbo knyga: pildomi žurnalai, registrai, šablonai, atmintinės, praktiniai patarimai: kartu su kompaktiniu disku (versija 1.0) 3497

Mokesčių harmonizavimas pagal Europos Sąjungos direktyvas: teigiami ir neigiami aspektai 3847

Mokesčių į valstybės ir savivaldybių biudžetus optimizavimo prielaidos 3889

Mokesčių inspekcijoje įsteigta vidaus audito tarnyba 3898

Mokesčių įstatymų komentarai 3498

Mokesčių kultūra ir jos įtaka mokesčių efektyvumui 3843

Mokesčių kultūros ir mokesčių mentaliteto aspektai efektyvioje valstybės mokesčių sistemoje 3742

Mokesčių labirintai 3510

Mokesčių mokėjimas - nelengva, bet garbinga mūsų prievolė 3738

Mokesčių mokėtojo patikrinimas 3879

Mokesčių naštos įtakos AB "Gėrimai" pelningumui įvertinti 5205

Mokesčių planavimas įmonėje 4694

Mokesčių reforma Lietuvoje: šiuolaikinės mokesčių sistemos sukūrimas ar prieštaringų ir tarpusavyje nesuderintų reglamentų rinkinys? 3805

Mokesčių revoliucija 3894

Mokesčių sistema 3400, 3401

Mokesčių sistema: 1996-2000 3499

Mokesčių sistema ir verslo konkurencingumas 3624

Mokesčių sistema stulbinančių sukrėtimų nepatirs 3905

Mokesčių sistemos efektyvumas ir įtaka šalių konkurencingumui 3806

Mokesčių sistemos įtaka verslo konkurencingumui 3625

Mokesčių sistemos poveikis verslui ir jo vertinimo tendencijos 3890

Mokesčių sistemos reforma: buhalteriams darbo padaugės 3957

Mokesčių už naudojimąsi geležinkelių infrastruktūra nustatymo principai 6705

Mokesčių vengimo sąvoka: mokesčių vengimo požymiai. Jo ir mokesčių slėpimo santykis 3834

Mokesčių vengimo sąvoka, požymiai bei santykis su mokesčių slėpimu 3835

Mokesčių žinynas 3500

Mokestinės prievolės, susijusios su jungtine veikla 3802

Mokestinės procedūros Valstybinėje mokesčių inspekcijoje: informacinė medžiaga naujiems mokesčių mokėtojams 3501

Mokestiniai ginčai pagal naują Mokesčių administravimo įstatymo redakciją 3897

Mokestiniai ginčai persikelia į Europos Sąjungą 3715

Mokestinio patikrinimo ir mokestinio tyrimo procedūros 3775

Mokestinių pajamų pripažinimas skaičiuojant pelno mokestį 3673

Mokestis išspręs taršos problemas?: mokėti taršos mokestį trukdo netobuli įstatymai 3678

Mokestis už aplinkos teršimą, kelių ir nekilnojamojo turto mokesčiai per 2 savaites 3441

Mokestis už žinias: apmokėjimo už darbuotojo mokslą mokestiniai ypatumai 3577

Mokykimės nugalėti konkurentus darbo rinkoje 2312

Mokykla - besimokanti organizacija 7805

Mokyklos bendruomenės vadyba 7705

Mokyklos strategija 7776

Mokymas(is) apie darnų vystymąsi analizuojant aplinkos problemų raidą 430

Mokymasis aukštojo mokslo sferoje ir mokymasis karjerai 8226

Mokymasis visą gyvenimą 2238

Mokymasis visą gyvenimą ir karjeros raida žinių visuomenėje = Lifelong learning and career development in knowledge society 1939

Mokymo ir konsultavimo paslaugų plėtra Lietuvoje 7674

Mokymosi procesai besimokančioje organizacijoje 7923

Mokymosi universitete strategijos - praktika ir problemos 8227

Mokytis ir keistis: vadybos kultūros lygio kėlimo kryptys 1446

Mokytis verta visą gyvenimą 5717

Mokytojo kompetencijų ir įvaizdžio kaitos tendencijos 7777

Mokomoji medžiaga verslininkams 2519

Mokslas besivystančiose šalyse 8210

Mokslas gali atnešti gerovę ir apsaugoti nuo klaidų 8005

Mokslas ir automobilis 6565

Mokslas ir investicijos 8188

Mokslas ir studijos Vakarų Lietuvoje [1934-2000 m.] 8184

Mokslas ir šiuolaikinis ūkis 5695

Mokslas ir verslas - Lietuvos ateičiai 7778

Mokslas, kuris padeda konkuruoti ir nugalėti 7856

Mokslas, mokymas ir investicijos šiuolaikinėje visuomenėje 8096

Mokslas, technologija ir visuomenė: harmoningos raidos paieškos 7779

Mokslinės praktinės konferencijos "Miško naudojimas - problemos ir perspektyvos", įvykusios 2005 m. spalio 6 d., pranešimai 6311

Moksliniai ekonomikos tyrimai: pasirengimas, vykdymas, realizavimas 4

Moksliniai ir eksperimentiniai darbai Lietuvoje [2000 m.] 8138

Moksliniai medicinos istorijos tyrimai Lietuvoje: (XVIII amžiaus pabaiga - XX amžius) 8239

Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra Lietuvoje 7780

Moksliniai tyrimai ir žemės ūkio produktų rinka Jungtinėse Amerikos Valstijose 7201

Mokslininkai ir žemdirbiai į Europos Sąjungą žengia kartu 5511

Mokslininkas, pedagogas, politikas: prof. Kazimiero Antanavičiaus 65-osioms gimimo metinėms paminėti 186

Mokslininkų forumas: miškų būklė ir plėtros perspektyvos 6410

Mokslininkų kvalifikacijos klausimu 8156

Mokslinio darbo kokybė ir biudžeto subsidijos 7905

Mokslinio potencialo panaudojimas Lietuvos valstybės konkurencingumo didinimui globalios ekonomikos sąlygomis 914

Mokslinio tyrimo procesas ir jo organizavimas 7717

Mokslinių programų vaidmuo vykdant Lietuvos sveikatos reformą 8308

Mokslinių tyrimų, technologijų, inovacijų politika ir žinių ekonomikos plėtra 4079

Mokslo darbai 668, 5434

Mokslo ir inovacijų statistika Lietuvoje 8082

Mokslo ir mokslininkų vaidmens didėjimo tendencijos XXI a. 8152

Mokslo ir pramonės bendradarbiavimas 8139

Mokslo ir studijų sistemos valdymas 8006

Mokslo ir technikos raida Lietuvoje 7781, 7782, 7783, 7784, 7785

Mokslo ir technikos raida Lietuvoje: 100 metų pirmajai lietuviškai knygai apie kelių priežiūrą ir taisymą 6811

Mokslo ir technologijų plėtros perspektyvos Lietuvoje 4107

Mokslo ir verslo bendradarbiavimo galimybės ir trukdžiai 8069

Mokslo ir žemės ūkio partnerystė 5787

Mokslo sistemos pokyčių vadyba: ryškėjantys konceptualaus modelio kontūrai 8015

Mokslų akademijai - 60 7955

Molėtų rajono savivaldybės gyventojai ir būstai 1019

Monitoring of demand of agricultural specialists in labour market of Lithuania 2212

The most recent trends and emerging values in human resource management: comparative analysis = Naujausios žmonių išteklių valdymo tendencijos ir vertybės: lyginamoji analizė 2167

Moterims apie aplinkosaugą 339

Moteris Lietuvos visuomenėje: palyginamoji tyrimų analizė 223

Moteris tradicinėje lietuvių kultūroje 7795

Moteris Vilniuje ir Kaune XVI a. pirmojoje pusėje: gyvenimo sumiestinimo Lietuvoje atodangos 1780

Moterys ir vyrai: galimybės darbo rinkoje 2207

Moterys Lietuvos darbo rinkoje: situacijos ir problemos 2263

Moterys mokslininkės XXI amžiaus pradžioje 7906

Moterys versle 2520

Moters statusas Lietuvos miestuose iki XVI a. vidurio: Vilniaus ir Kauno pavyzdys 1781

Moterų mokslinės karjeros dinamika ir tendencijos Lietuvos akademinėje bendruomenėje 8086

Moterų profesinė karjera 1966

Moterų profesinės karjeros kliūčių tyrimas kanoninės koreliacijos metodu 2136

Moterų saviraiška darbo aplinkoje: profesinę karjerą lemiantys veiksniai 2137

Moterų stresai darbo aplinkoje: jų identifikavimas socialinių tinklų ir asmenybės saviraiškos aspektu 2138

Moterų streso ypatumai skirtingo tipo organizacijose 2078

Moterų užimtumas Lietuvoje: ES kontekstas 2244

The motivation of choice specified professional activities in Lithuania 1999

Motivations and benefits of ISO system implementation in trnsportation-related companies: marketing aspect of ISO = ISO sistemos diegimo motyvai ir nauda su transportu susijusiose įmonėse: ISO sistemos marketingo aspektas 6682

Motives influencing organization learning = Motyvų įtaka organizacijos mokymuisi 1550

Motyvacijos pasaulis - jo supratimo keliai ir klystkeliai 1892

Moving from production to service: a built environment cluster framework = Perėjimas nuo gamybos prie paslaugų: įsisavintos aplinkos klasterio struktūra 4341

Muitinės procedūros Lietuvoje: taikymas praktikoje, aktualijos 7005

Muitinės terminų žinynas 7018

Muitinio reguliavimo tikslų konkurencija (poliariškumas) 7311

Muitų liberalizavimo įtaka Lietuvos pieno pramonės šakos pokyčiams 5260

Multicriteria evaluation of commercial building projects from the perspective of investment profitability = Komercinės paskirties objektų statybos projektų daugiatikslis vertinimas investicijų efektyvumo aspektu 5347

Multicriteria in bank loan portfolio management = Banko paskolų portfelio valdymo multikriterijai 3125

Multicriteria method for choosing the best alternative for investments = Daugiakriterinis metodas geriausiai investicijų alternatyvai pasirinkti 3082

Multicriteria valuation of commercial construction projects for investment purposes = Komercinės paskirties statybos projektų daugiakriterinis vertinimas investicijų aspektu 5406

Multikultūrinė komunikacija ir vadyba 1210

Multimodal approach to the international transit transport = Multimodalinis požiūris į tarptautinį transporto tranzitą 6595

Multinacionalinės kompanijos vystymosi etapai 1433

Multinacionalinių kompanijų gaunamo pelno sąlygos 3030

Multinacionalinių kompanijų įtaka buvimo ir kilmės šalims 1453, 8604

Multiple criteria analysis in real property valuation = Daugiakriterinės analizės taikymas vertinant nekilnojamąjį turtą 3135

Multiple criteria analysis of facilities management alternatives 1580

Multiple criteria evaluation of construction tenders in accordance with law on public procurement of the Republic of Lithuania 5323

Multiple criteria web-based decision support system for refurbishment of public buildings = Visuomeninių pastatų renovacijos daugiakriterinė internetinė sprendimų paramos sistema 5342

Multiple regression analysis for recognition of significant factors for sustainable development strategies = Daugybinės regresinės analizės taikymas darnaus vystymo strategijos veiksniams nustatyti 1319

Multiplicative stochastic model of the time interval between trades in financial markets 3009

Municipal solid waste management: data analysis and management options = Komunalinių atliekų tvarkymas: duomenų analizė ir tvarkymo būdai 8447

Municipalinių obligacijų ypatumai 2899

Municipalinių obligacijų rinka Vakarų ir Centrinėje bei Rytų Europoje vystymasis, problemos, perspektyvos 3350

Mūsų pieno pramonė 2000 m. 5267

Mūsų rūpesčiai - keleivių patogumui 6635

Mūsų socialinis kapitalas - žinios 4143, 4144, 4145, 4146

Mūsų veiklos įvaizdis: miškininkystės ir medienos naudojimo veikla - Lietuvos įvaizdžio dalis 6412

Mūsų žemės reforma 5512

Mūšiai dėl lojalumo: lojalumo programos - efektyviausia marketingo priemonė po tiesioginio kyšio vartotojui 7592

Mūšos vandens kokybės pokyčiai 1991-2000 metais 450

Muziejai kultūrinio turizmo plėtros objektyve 7947

 

N. Kano vartotojų poreikių modelio taikymas segmentuoti paslaugų rinką ir diferencijuoti produktą 1855

Nacija vakar, šiandien, rytoj 287

Nacionalinė darnaus vystymosi strategija: efektyvus ūkis, sveika aplinka, klestinti visuomenė 669

Nacionalinė ekonomika globalizacijos sąlygomis: konkurencingumas, inovacijų politika ir oazių idėja 851

Nacionalinė ekonomika rinkų internacionalizavimo ir globalizacijos sąlygomis: konkurencingumas ir inovacijų potencialas 130

Nacionalinė energetikos strategija 4807

Nacionalinę energetikos strategiją svarstant 5024

Nacionalinė miškų inventorizacija - esminis posūkis Lietuvos miškų apskaitoje 6384

Nacionalinė miškų inventorizacija - patikimas informacijos apie miško išteklius šaltinis 6385

Nacionalinė regioninė politika 1082

Nacionalinė rinka kintančioje aplinkoje 7222

Nacionalinė sąskaityba Lietuvos statistikoje 3786

Nacionalinė vertybinių popierių birža ir ją veikiantys makroekonominiai veiksniai 3178

Nacionalinė žemės ūkio ir kaimo plėtros 2000-2006 metams programa 5727

Nacionalinei energijos vartojimo efektyvumo didinimo programai - 10 metų 4914

Nacionalinės ekonomikos konkurencingumo globalios ekonomikos kontekste 782

Nacionalinės ekonomikos plėtros strateginis valdymas: nustatytinis ir plėtotinis metodologiniai požiūriai 960

Nacionalinės inovacijų sistemos koncepcija 4106

Nacionalinės inovacijų sistemos perspektyva globalizacijos ir žinių ekonomikos sąlygomis 4093

Nacionalinės inovacijų sistemos vystymo metodologija 4073

Nacionalinės miškų inventorizacijos pirmąjį penkmetį užbaigus 6386

Nacionalinės pinigų sistemos ir Lietuvos banko sukūrimas 1922 m. 3298

Nacionaliniai reklamos ypatumai 7514

Nacionaliniai turto ir verslo vertinimo standartai 1190

Nacionalinio aplinkos sveikatingumo veiksmų plano pagrindiniai principai, tikslai, galimybės ir problemos vandens kokybės požiūriu 495

Nacionalinio biudžeto išlaidų planavimas 2903

Nacionalinio pašto reorganizavimas integracijos į ES kontekste 6951

Nacionalinio telefono ryšio numeracijos plano įgyvendinimas ir ateities perspektyvos 6928

Nacionalinio ūkio ir kooperacijos plėtrai - žalią šviesą 5683

Nacionalinių apskaitos sistemų skirtumų harmonizavimas 3634

Nacionalinių kultūrinių vertybių poveikis vadybinėms nuostatoms : trijų šalių lyginamoji analizė 1189

Nafta ir jūra: tranzitas, poveikis jūrinei aplinkai 429

Nafta - jautriausias indikatorius pasaulio rinkoje 5094

Naftos gavyba ir darnioji plėtra 488

Naftos gavyba ir ekologinės problemos: realybė ir mitai 486

Naftos gavybos problemos Lietuvoje: požiūris į aplinkos išsaugojimą 489

Naftos produktų sorbentai aplinkosaugoje 316

Naikinamos inžinerinės tarnybos 5748

Namų biudžeto valdymo [kompiuterinės] programos 1644

Namų ūkiai 1020

Namų ūkio pajamos ir išlaidos 1805

Namų ūkių pajamos ir išlaidos 1801

Nanomokslas ir nanotechnologija 8123

Nanomokslas ir nanotechnologijos pasaulyje ir Lietuvoje 4123

Nanotechnologijos - fantastika ir realybė 4111

Narystė ES ir pokyčiai verslo aplinkoje 967

Narystė ES: nežinomųjų dar daug 6761

Narystė Europos Sąjungoje - naujos galimybės 6725

Narystės ekonominėje ir pinigų sąjungoje kriterijų vaidmuo Lietuvai integruojantis į Europos Sąjungą 2994

Nation state: the subject of strategic governance = Nacionalinė valstybė: strateginio valdymo objektas 1360

The national cultural dimension of Lithuania = Lietuvos nacionalinės kultūros dimensijos 8068

The national debt: figures reveal a comparatively low level of government borrowing, but this is no reason for complacency 3216

The national economy and its efficiency: specialization, economic "oases" and regional clusterization = Nacionalinė ekonomika ir jos efektyvumas: specializacija, ekonominės "oazės" ir regioninė klasterizacija 852

National scale watershed modeling to assess and predict pollution trends in Lithuanian rivers = Upių baseinų vandens kokybės modeliavimas nacionaliniame lygmenyje siekiant įvertinti ir prognozuoti Lietuvos upių taršos tendencijas 490

NATURA 2000 ekologinio saugomų teritorijų tinklo įgyvendinimas Lietuvos miškuose 6332

Natūralus mineralinis vanduo, šaltinio vanduo ir mineralizuotas geriamasis vanduo. Kokybės reikalavimai ir programinė priežiūra = Natural mineral water, spring water and mineralized table water. Quality requirements and monitoring 341

Natūralusis Lietuvos gyventojų prieaugis ir jo kaita per 50 metų 282

Natūrinė ūkinė veikla: esmė, ypatybės, tyrimų būklė 99

Natūrinės ūkinės veiklos ekonominiai principai 100

Nauda ir įmonei, ir darbuotojui: kaupiamasis gyvybės draudimas įmonės lėšomis 4059

Naudinga informacija buhalteriams 3504

Naudingųjų iškasenų ištekliai 435, 436

Naudotų prekių tiekimas 7394

Nauja akcininkų ir akcijų apskaitos tvarka 3642, 3643

Nauja bedarbių įdarbinimo tvarka 2316

Nauja biologinio kuro strategija ir jos įtaka žemės ūkiui 5010

Nauja draudimo forma - pensinis kaupiamasis draudimas - Lietuvoje jau įteisinta 4050

Nauja elektroninio verslo šaka: tarptautinės programos 1656

Naują gyventojų surašymą pasitinkant 242

Nauja įmonių rūšis - Europos bendrovės 2659

Nauja Klaipėdos uosto kokybė 6820

Nauja Lietuvos transporto ir tranzito plėtros ilgalaikė strategija 6803

Naują Medžioklės įstatymą priėmus 6253

Nauja metodika vers persitvarkyti 8007

Nauja rizika ateityje: euro zonos plėtra į Rytus 2907

Naujai apie įmonių veiklos analizę 4336

Naujas įstatymas - didesnės galimybės 5666

Naujas Lietuvos buhalterinės apskaitos raidos etapas: naujos problemos ir viltys 3759

Naujas PVM įstatymas 3606

Naujas statusas - socialinė įmonė: pelno mokesčio lengvatos socialinėms įmonėms 3720

Naujas turto įvertinimo būdas - tikroji vertė 3165

Naujas Žemės įstatymas 5812

Naujasis akcizo prekių apyvartos mokesčiai 3017

Naujasis pelno mokestis 3688

Naujasis pelno mokestis: į ką atkreipti dėmesį; Naujasis pelno mokestis: turto vertės padidėjimo pajamos 3689

Naujasis Pridėtinės vertės mokesčio įstatymas: (10) Pridėtinės vertės mokesčio tarifai 3914

Naujasis Pridėtinės vertės mokesčio įstatymas: apmokestinamoji ir neapmokestinamoji veikla. Svarbiausios nuostatos 3870

Naujasis pridėtinės vertės mokesčio įstatymas: medžiaga parengta pagal norminius aktus, kurie įsigalios nuo 2002 liepos 1 d. 3505

Naujasis pridėtinės vertės mokesčio įstatymas: mokestinis laikotarpis, deklaravimo ir mokėjimo terminai 3607

Naujasis Pridėtinės vertės mokesčio įstatymas: naudotų prekių apmokestinimas PVM 3608

Naujasis Pridėtinės vertės mokesčio įstatymas: PVM atskaitos tikslinimas 3906

Naujasis pridėtinės vertės mokesčio įstatymas: PVM mokėtojų registravimas ir jų prievolės; Apmokestinimo momentas 3824

Naujasis Pridėtinės vertės mokesčio įstatymas: PVM skirtumo įskaitymas ir grąžinimas 3958

Naujasis Pridėtinės vertės mokesčio įstatymas. Naujovės, su kuriomis susidursime 3871

Naujasis PVM įstatymas: PVM grąžinimas užsienio asmenims 3609

Naujasis PVM įstatymas; PVM mokėtojai; Naujasis Pridėtinės vertės mokesčio įstatymas; PVM tarifai 3610

Naujausi GPM įstatymo komentarai; Pajamų deklaravimas; Pelno mokesčio įstatymo ir VAS nuostatų suderinimas 3506

Naujausi mokesčių  įstatymų komentarai : Finansinės atskaitomybės už 2004 m. rengimas 3507

Naujausi mokesčių įstatymų komentarai. Metinių pelno mokesčio ir PVM deklaracijų už 2004 m. parengimo ypatumai 3508

Naujausi PVM įstatymo komentarai 3509

Naujausi vartotojų poreikių patenkinimo matavimo modeliai 1804

Nauji akademinių bibliotekų vaidmenys žinių visuomenėje 8115

Nauji ekonomistų teoretikų metodologiniai ieškojimai 127

Nauji ES žemės ūkio reformų projektai 5476

Nauji geležinkelių eksploatacijos išlaidų skaičiavimo metodai 6627

Nauji infrastruktūros rekonstrukcijos ir modernizavimo projektai 6829

Nauji prekybos instrumentai: tarifinės kvotos ir muitų suspendavimas : prekyba ES 7249

Nauji transporto infrastruktūros plėtros aspektai 6782

Nauji Žemėtvarkos instituto darbai 5825

Naujieji vidaus audito standartai ir jų taikymas praktikoje 3652

Naujiems ieškojimams ir tobulėjimui nėra ribų 5154

Naujo Melioracijos įstatymo rengimo problemos 5978

Naujo prekių ženklo įvedimo strategija žiniasklaidoje 7250

Naujo reaktoriaus galimybių studija [Lietuvoje] 4867

Naujoji Europos Sąjungos direktyva dėl elektros gamybos iš atsinaujinančių energijos šaltinių rėmimo ir jos įgyvendinimo Lietuvoje aspektai 4868

Naujoji kainodara Lietuvos centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuje 8415

Naujoji mokesčių sistema nepalanki žemės ūkiui 6050

Naujoji viešoji vadyba 1191

"Naujoji viešoji vadyba" efektyvumo metodologijoje 1302

Naujoji žinių paradigma ir mokslo valdymo sistemos pokyčiai 8206

Naujojo pridėtinės vertės mokesčio įstatymo ypatybės: PVM objektas 3611

Naujojo tūkstantmečio prekės markės vizija: vertės valdymas 7157

Naujos architektūros Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos istorinėje aplinkoje raidos 1950-2003 m. tendencijos 584

Naujos ES iniciatyvos keleivių vežimo geležinkeliu srityje 6642

Naujos ES transporto politikos kryptys 6905

Naujos gyvulių veislininkystės technologijos 6221

Naujos grėsmės akivaizdoje 6745

Naujos Lietuvos ir kitų Baltijos šalių miestų sistemų raidos tendencijos 572

Naujos mokesčių administravimo nuostatos 3899

Naujos mokymo formos ir kompiuterinės technologijos 7969

Naujos priemonės eismo saugai užtikrinti: transporto politika 6613

Naujos produktų ženklinimo taisyklės ir reklama [Europos Sąjungoje] 7202

Naujos reklamos agentūrų veiklos tendencijos 7511

Naujos statybos sektoriaus galimybės. Integracijos į ES pagrindinės kryptys 5316

Naujos šalies ir organizacijų socialkultūrinio ir ekonominio vystymo galimybės logistinio valdymo aspektu 1351

Naujos technologijos medicinoje ir etika 8297

Naujos technologijos - neišvengiama būtinybė 4088

Naujos technologijos pakeitė mūsų gyvenimą 4127

Naujos žemės ūkio technikos kainos ir parametrų palyginimas atliekant daugiakriterę optimizacinę analizę 6048

Naujosios Lietuvos dirvožemių klasifikacijos (LTDK-99) derinimas su miško augaviečių tipų ir miško tipų klasifikacijomis 6443

Naujosios mokesčių sistemos bruožai 3937

Naujosios PVM įstatymo nuostatos (4): PVM grąžinimas užsienio asmenims 3856

Naujosios PVM įstatymo nuostatos (5): specialios apmokestinimo PVM schemos (1) 3857

Naujosios viešosios vadybos principų išplitimas Lietuvos Valstybės kontrolėje ir Europos Sąjungos audito rūmuose 1451

"Naujosios viešosios vadybos" vertinimo teorinės problemos 1485

Naujosios žinių ekonomikos iššūkiai ir organizacinis pasipriešinimas naujovėms 935

Naujų apsaugos nuo smūgio triukšmo nuostatų Lietuvoje įvertinimas 410

Naujų automobilių rinka vystosi vangiai 7082

Naujų Europos Sąjungos ir Lietuvos teisės aktų poveikio Lietuvos ūkio ir pramonės konkurencingumui analizė 671

Naujų Europos Sąjungos šalių ekonominės plėtros daugiakriterinis įvertinimas 771

Naujų Europos Sąjungos šalių narių telekomų plėtros tendencijos globalizacijos kontekste 6959

Naujų informacinių technologijų plėtra kaime 1623

Naujų ir nuolatinių klientų auditas 3933

Naujų kompozicinių statybinių medžiagų kūrimas, tyrimas ir taikymas darniosios plėtros kontekste 5138

Naujų mokslo sričių ir technologijų (NEST kūrimas ir ES 6) bendroji programa 8062

Naujų naftos telkinių paieška: mokslo ir praktikos sankirta 498

Naujų paslaugų įdiegimo modelio tobulinimas 7649

Naujų paslaugų įdiegimo tobulinimas 7654

Naujų statybos technologijų diegimo vingiai 5299

Naujų technologijų įtaka ateities karybai 8510

Naujų veiklų kaime rėmimas 5435

Ne gyvybės draudimo įmonės strateginių verslo laukų kūrimas 3995

Ne gyvybės draudimo paslaugų verslas ir jo plėtojimo Lietuvoje problemos 4014

Ne pelno organizacijoms - naujos apskaitos taisyklės 3811

Ne pelno organizacijų ekonominės veiklos teisinio reglamentavimo problemos 1545

Ne tik apie cementą 5152

Ne už kalnų ir pabaiga 5685

Neapibrėžtųjų skaičių panaudojimo galimybės finansiniam investicinių projektų vertinimui 2940

Neapibrėžtumo ir rizikos samprata ekonomikoje 91

Neariamosios žemdirbystės perspektyvos Lietuvoje 6169

Necessity of land management activities at urban fringe 550

Nedarbas ir darbo rinkos politikos priemonės 2314

Nedarbas ir ekonominės bei socialinės jo pasekmės 2226

Nedarbo didėjimo kaime priežastys  ir galimi sprendimo būdai 6003

Nedarbo prevencija - viena prioritetinių veiklos krypčių 2252

Nedarbo problema 2313

Nedarbo problemos kaime 2300

Nedarbo problemų sprendimas per edukacines programas 2218

Nedelsiant ar neskubant? 4923

Neformalaus mokymosi pripažinimas organizuojant profesinį rengimą: socialinės partnerystės aspektai 8023

Neformalaus veikimo veiksnių įtaka urbanistinei raidai 562

Neformalios organizacijos koncepcija vadybos paradigmoje 1283

Neformalios slaugos aspektai mokslinių tyrimų kontekste 8275

Negrąžinamos būsto paskolos - bankų galvos skausmas 2978

Neigaliųjų dalyvavimas darbo rinkoje: profesinio rengimo ir profesinės adaptacijos sąveika 2195

Neįvertinti, bet nepasenę praeities patarimai 5594

Nekilnojamojo turto administravimas 8359, 8360

Nekilnojamojo turto administravimas plėtojant informacinę visuomenę 5866

Nekilnojamojo turto agento veiklos valstybinio reguliavimo aspektai 8423

Nekilnojamojo turto apmokestinimas Rytų ir Vidurio Europoje 3915

Nekilnojamojo turto apmokestinimo ypatumai 3880

Nekilnojamojo turto apmokestinimo reforma ir jos perspektyvos Lietuvoje 3916

Nekilnojamojo turto formavimas 8367

Nekilnojamojo turto kadastro sistema ir nekilnojamojo turto teisinio registravimo analizė Lietuvoje 8406

Nekilnojamojo turto kadastro sistema Lietuvoje ir nekilnojamojo turto rinka 8485

Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymas 3924

Nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos 3723

Nekilnojamojo turto plėtotė, investicijos ir rizika 2813

Nekilnojamojo turto registras - kelias į efektyvią turto informacinę sistemą 8404

Nekilnojamojo turto rinka: burbulas ar dėsningas kainų kilimas 7350

Nekilnojamojo turto sektoriaus internetinių sistemų efektyvumo didinimas taikant daugiakriterines paramos sistemas 5378

Nekilnojamojo turto vertinimas 2736

Nekilnojamojo turto vertinimas ir įkeitimas 8393

Nekilnojamojo turto vertinimo tobulinimas 2808

Nekilnojamųjų turtų ipotekavimas 3166

Nekomercinių paslaugų konkurencingumo ypatumai 7678

Nelaimingi atsitikimai ir profesinės ligos 2359

Nelaimingi atsitikimai: tyrimas, apskaita, tyrimo dokumentų tvarkymas, reguliavimas, analizė 2360

Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencija 2361

Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatai 2362, 2363, 2364, 5994

Nelaimingų atsitikimų darbo priklausomybės statistinė analizė 2378

Nelegali migracija Lietuvoje 226

Nelegalus darbas: praktika, komentarai, atsakomybė 1940

Nematerialaus įmonės turto įvertinimo tendencijos 4665

Nematerialaus turto įvertinimo reikšmė įmonės vertės nustatymo modeliuose 4752

Nematerialaus turto klasifikavimo ir pripažinimo problemos 90

Nematerialus, bet svarbus: tyrinėjimų ir plėtojimo darbų apskaita 3973

Nematerialusis turtas: teisių licencijų finansinė apskaita 3745

Nemenkinkime pigiai gaminančių: smulkus ūkis 5581

Nemokių įmonių pertvarkymas ir alternatyvus pasirinkimas 4373

Nemokumo sistemos formavimasis Lietuvoje - faktai, problemos ir prioritetai 3164

Nemuitiniai barjerai tekstilės pramonės tarptautinėje prekyboje 5182

Nemuno žemupio ir Kuršių nerijos požeminio vandens ir durpių ištekliai, jų naudojimas ir kokybė 445

(Ne)naikinamas kelių mokestis: galvosūkis verslui ir kelininkams 3791

Neoficialiojo užimtumo dinamikos tendencijų įvertinimas Lietuvoje 2267

Neo-liberalism and the govemment economic policy = Neoliberalizmas ir valstybės ekonominė politika 143

Nepaisant valdžios pastangų, IT rinka auga 1660

Nepalankios ūkininkauti žemės naudojimas Lietuvoje 5910

Nepanaudotos Lietuvos ekonomikos galimybės transformacijos laikotarpiu 866

Nepanaudotų užimtumo galimybių priežastys 2227

Nepasirengusių darbo rinkai asmenų įdarbinimas 2242

Nepastovumo prognozavimo metodai 1076

Nepažangaus mokymosi bei studijų nutraukimo priežastys aukštojoje neuniversitetinėje mokykloje 7974

Nepriklausomas auditas: teorija ir praktika 3713

Nepriklausomo audito ir vidaus audito panašumai ir skirtumai 3965

Nepriklausomos Lietuvos pieno ūkio organizacinis laikotarpis - 1923-1926 m. 6223

Nepriklausomos Lietuvos žemės ūkio plėtros dešimtmečiai 5436

Nepriklausomos palūkanų normos rizika 3910

Nepriklausomosios Lietuvos 20 metų žemės tvarkymo darbai 5823

Neprofesionalaus verslo klystkeliai 2585

Nėra atsakomybės, nebus ir rezultatų: menedžmento apskaita 1379

Neries upės vandens kokybės tendencijos 451

Neringos savivaldybės gyventojai ir būstai 1021

Nesidraudęs - nevažiuok 4033

Nesidžiauk radęs…: teisės į neapmokestinamąjį pajamų dydį atsiradimas ir praradimas 3721

Nestambaus verslo optimizavimas 2637

Nestandartinė standartizuota [finansinės] apskaitos reforma 3827

Netarifinių ribojimų kaitos ypatumai ir jų specifika Lietuvos ekonomikai integruojantis į ES 891

Netiesioginis apmokestinimas nesąžiningiems sudrausminti 3722

Netobula, paini ir brangi sistema: žemės reforma 5872

Netolygios regionų plėtros analizė 752

Netradiciniai žemės ūkio ir maisto produktai 5214

Netradicinio žemės ūkio plėtra. Tiesiosios ir kreivės 5490

The network development concept of catering enterprises in the region = Maitinimo įmonių tinklo plėtros regionė koncepcija 5192

Nevyriausybines organizacijas reglamentuojantys teisės aktai 672

New approach to human resource management: Polish experience = Naujas požiūris į žmogiškųjų išteklių vadybą: Lenkijos patirtis 2191

The new approaches towards sustainability = Nauji darnumo užtikrinimo požiūriai 82

New aspects of equal partnership project development = Naujieji lygios partnerystės projektų vystymo aspektai 1547

New currency of the world = Nauja pasaulinė valiuta 3324

New Eastern EU member states: decoupling of environmental impact economy growth = Naujosios ES šalys narės: ekonomikos vystymasis ir poveikis aplinkai 795

The new European transport research activities = Nauji Europos transporto tyrimai 6719

The new managerial technologies and process of ethies institutionalisation = Naujosios vadybos technologijos ir etikos institucionalizacijos procesai 1561

New methods, means and technologies for applications of agricultural products = Žemės ūkio produktų panaudojimo nauji metodai, būdai ir technologijos 5437

A new nuclear power plant in Lithuania in the light of power system development in the Baltic region = Naujos atominės elektrinės Lietuvoje Baltijos šalių elektros energetikos sistemų plėtros požiūriu 4882

New spirit of competition in the banking business: Lithuanian banking market benefits as privatization process is completed 3042

New technologies of combined use renewable sources of energy 5018

NIGRA - kova už kokybę ir sąžiningą konkurenciją 7513

Nobelio 2002 m. ekonomikos mokslų premijos laureatai 135

Non-linear time-cost break even research in product lifecycle = Išlaidų-laiko netiesiškumo ribinio taško tyrimas produkto gyvavimo cikle 4707

Noriu darbo! : ką reikia žinoti ieškant darbo 2209

Normalizavimo metodų pasirinkimo įtaka priimant sprendimus statyboje pagal lošimų teoriją 5368

Normatyvai ūkininko gamybinei veiklai planuoti 5728

normatyviniai aktai, 2001 3495

Normatyvioji medicinos etika 8251

Norway: substantial investments, slow trade: Lithuania and Norway 8589

Die Notwendigkeit der Einführung von Ökologischer und Qualitätsmanagementsystemen in der Emährungswirtschaft und Landwirtschaft 5474

Nowadays approach to foreign exchange risk management = Šiuolaikinis požiūris į valiutų kursų rizikos valdymą 3222

Nūdieniškai ir strategiškai principingai persiorentuokime: ekonomikos reforma ir prognozės 1070

Nueito kelio žingsniai…: sociologija Kauno politechnikos institute (KPI) - Kauno technologijos universitete (KTU) 1953-2003 metais 7787

Nuo darbo grupės iki darnios komandos 2422

Nuo idėjos iki didelių projektų 5578

Nuo ko pradėti? : verslo apskaitos standartai: apskaitos pakeitimų mastas 3650

Nuo kur prasideda troškimų maršrutas? Kauno turizmo agentūrų tyrimas 8553

Nuo mokslo darbų leidybos iki leidyklos "Technika": penkiasdešimtmečio istorijos puslapiai: VGTU 8500

Nuo pirminių dokumentų iki atskaitomybės 3431

Nuo Priekulės iki Noreikiškių 5477

Nuo sklypo tvarkymo projekto iki šalies žemės informacinės sistemos kūrimo 5876

Nuo Via Baltica iki Rail Baltica 6830

Nuolatinio kliento [prekyboje] sistema Lietuvoje 7063

Nuomodamas turtą nepamiršk mokesčių: turto nuoma gali būti apmokestinama ir kaip turto pardavimas 3674

Nuosavybė Lietuvos žemės reformų teorijoje ir praktikoje 5595

Nuosavybės ir valdymo atskyrimo problematika akcinėse bendrovėse 2609

Nuosavybės struktūros pokyčiai Lietuvos bendrovėse 1517

Nuosavybės teisių į žemę, mišką ir vandens telkinius atkūrimas Marijampolės, Kalvarijos ir Kazlų Rūdos savivaldybėse 5889

Nuosavo kapitalo kaštų nustatymas vertinant verslą: teoriniai modeliai ir jų praktinis taikymas 4400

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita turėtų būti aiškesnė: svarstome apskaitos standartus 3614

Nuostoliai ir baudos skaičiuojami milijonais 3637

Nuotolinio mokymosi kurso ir jo palaikymo priemonių kūrimas ir tyrimas 7980

Nuotolinis švietimas Lietuvoje 8177

Nuotolinių studijų organizavimas: strategijos ir technologijos 7737

Nuotolinių studijų plėtra Europos edukacinių dimensijų kontekste 7788