LIETUVOS ŪKIO EKONOMIKA 
2001-2007


Pirmas puslapis Bibliografijos rodyklė Asmenvardžių rodyklė Antraščių rodyklė

 

 

A  B  C  Č  D  E  F G  H  I  K  L  M  N  O  P  Q R  S  Š  T  U  V  W  Ž      SKAIČIAI     ĮRAŠAI RUSŲ KALBA

O                                                                                                                P

Objektų lyginimas 3946

Obuolių rinka pasaulyje: padėtis, pokyčiai, prognozės 7196

Odininkystės amato mokymasis Lietuvoje XIX a. antrojoje - XX a. pirmojoje pusėje 5177

OECD ekonominės apžvalgos, 1999-2000, Baltijos šalys 673

Oficialiai neapskaitytos ekonomikos Lietuvoje tyrimas 674

Oficialiųjų ir kitų raštų rengimas 4285

Ofšoriniai centrai Lietuvos įmonių tarptautinėje prekyboje 6981

Ofšoriniai centrai Lietuvos įmonių tarptautiniame versle 8581

Ofšorinis verslas 8578

Ofšorinis verslas ir pinigų plovimo prevencija 3331

Ofšorinių centrų raidos veiksniai ir perspektyvos 2987

Ogranizacinės elgsenos kurso metodinės rekomendacijos 1236

Okupacijos laikų (1940-1943 m.) Lietuvos banko vadovai 3299

Okupacijų, karo ir pokario audrų išbandyti: Vilniaus pedagoginio universiteto vadovai 8153

Olimpinis švietimas globalizacijos amžiuje 7975

On the Lithuanian - Polish power bridge 8595

On paradigm of metaeconomics: essence and sense = Metaekonomikos paradigma: jos esmė ir prasmė 76

Operacijų su vertybiniais popieriais mokestiniai ypatumai : akcijų dovanojimas ir kiti mokestiniai aspektai 3602

Operacijų valdymas 4235, 4296

Operatyvaus produkto kokybės valdymo ypatybės įvairiose įmonėse 4580

Operatyvus įmonės veiklos valdymas 4236

Operatyvus veiksmų planavimas - esminė valdymo pagal tikslus sistemos dalis 2125

Optimalaus akcijų portfelio sudarymas, naudojantis H.Markowitz "Portfelio teorija" 3315

Optimalaus vertybinių popierių portfelio sudarymo ypatumai 3292

The optimization of transport flows crossing Lithuanian custom-houses 6696

Organinės trąšos ir jų poveikis aplinkai 5919

Organinio kuro kainų prognozės 4952

Organisational climate test for Lithuanian work organisations: validation and correlation with team work test = Organizacinio klimato testas Lietuvos darbo organizacijoms: validacija ir sąsajos su komandinio darbo testu 2403

Organizacija ir "trigubos spiralės" veiksniai 115

Organizacija kaip kultūrinės sistemos dalis 1497

Organizacija sistemos ir lauko koncepcijose 1411

Organizacijos dalininkų analizė - būdas išlikti konkurencingiems globalios konkurencijos sąlygomis 779

Organizacijos elgsena 1134, 1240

Organizacijos elgsenos pagrindai 1241

Organizacijos finansinių išteklių valdymas. Finansų pagrindai 4645

Organizacijos identiteto, įvaizdžio ir ryšių valdymas 1205

Organizacijos identiteto valdymas organizacijų jungimosi metu 1588

Organizacijos ir darbuotojų interesų derinimas šiuolaikinių ir ateities pokyčių kontekste 1985

Organizacijos įvaizdis 4385

Organizacijos įvaizdis ir reputacija: sąvokų konceptualizavimo problema 1340

Organizacijos įvaizdžio ekonominė funkcija 1341

Organizacijos įvaizdžio formavimas: 2000-2005 1199

Organizacijos įvaizdžio kūrimas: apibendrinamojo modelio link 1342

Organizacijos įvaizdžio kūrimo procesas ir jo vadyba 1132

Organizacijos įvaizdžio palaikymas ištikus krizei - efektyvi komunikacija 1343

Organizacijos įvaizdžio valdymas 1133

Organizacijos kultūra kaip pokyčių priežastis ir pasekmė 1576

Organizacijos kultūra: vadovo vaidmuo kuriant įmonės nuostatas ir vertybes 4386

Organizacijos marketingo sprendimai 7554

Organizacijos personalo vadybos auditas 2070

Organizacijos pradai 1420

Organizacijos projektavimo elementai: įgaliojimų delegavimas 1284

Organizacijos ryšių ir institucinio įvaizdžio valdymo patirtis Lietuvos įmonėse 4450

Organizacijos ryšių sistema 1206

Organizacijos socialinio kapitalo tyrimo metodologija 119

Organizacijos strategijos optimizavimas visuotinės kokybės vadyboje 4726

Organizacijos transformacija informacinėje visuomenėje 1709

Organizacijos veiklos kompleksinio įvertinimo sistemos formavimo metodologiniai pagrindai 1223

Organizacijos veiklos matavimo priemonių parinkimo sąlygų analizė 1388

Organizacijos veiklos vertinimo sistema 1362

Organizacijos vystymosi galimybės ir jo praktiniai žingsniai 1412

Organizacijos vystymosi veiksniai efektyvaus komandinio darbo aspektu 2404

Organizacijos žinojimo didinimo metodologija 1226

Organizacijų etika: institucinės etikos vadybos sistemos 1259

Organizacijų etika kaip naujų vadybos technologijų raiška 1562

Organizacijų etika kaip vadybos optimizavimo įrankis 1563

Organizacijų inovacinės strategijos formavimo ir įgyvendinimo aktualijos 4091

Organizacijų mokymasis: kaitos dimensija 7867

Organizacijų mokymosi raiška vadybinėje praktikoje 1297

Organizacijų mokymosi tyrimas vadybinėje praktikoje 1295

Organizacijų projektavimas: situacijos koncepcijos 1285

Organizacijų teorija 1155

Organizacijų vadyba 1200

Organizacijų vadybos praktikumas 1106

Organizacijų valdymo teoriniai aspektai 1201

Organizacijų veiklos modeliavimas 1156, 1157

Organizacijų veiklos vertinimo sistemos 1154

Organizacijų vidaus kontrolės sistema ir jos vaidmuo didinant valdymo efektyvumą = Intermal control of organizations and its role while increasing management effectiveness 1115

Organizacijų vidinės kontrolės sistema ir verslo rizikų valdymas 1307

Organizacijų vystymosi paradigma 1266

Organizacijų vystymosi teorinių pagrindų plėtra 1174

Organizacijų vystymosi vadyba 1175

Organizacinė psichologija: komandų formavimo principai 2367

Organizacinė strategija: kilmė ir charakteristikos 1574

Organizacinės kaitos inicijavimo patirtis Klaipėdos aukštesniojoje technikos mokykloje 7872

Organizacinės kultūros diagnozavimo problemos 1538

Organizacinės kultūros formavimas 1237

Organizacinės kultūros formavimas kaip ilgalaikės verslo sekmės garantas 1317

Organizacinės kultūros formavimas Lietuvos įmonėse: teorija ir praktika 4152

Organizacinės kultūros keitimas: problemos, pokyčių vykdymo mechanizmas 1539

Organizacinės kultūros vertybių transformavimas viešojo administravimo institucijose 1280

Organizacinių ir tvarkomųjų dokumentų sudarymas ir raštvedyba 1202

Organizacinių pokyčių valdymas: teoriniai ir praktiniai aspektai 1404

Organization of strategic management information in dynamic complex environment = Strateginės valdymo informacijos organizavimas kintančioje kompleksiškoje aplinkoje 1227

Organizational culture and innovations = Organizacijos kultūra ir inovacijos 4108

Organizational culture: relationship between organizational character and behaviour = Organizacinė kultūra: ryšys tarp organizacijos savitumo ir jos elgsenos 1428

Organizational knowledge: different epistemological perspectives 1527

Organizavimas ir orgprojektavimas 4293

Orientacijos į rinką ir veiklos rezultatų ryšys : AB "Alita" patyrimas 5231

Origin and definition of interactive = Interaktyvaus marketingo kilmė ir samprata 7626

Originalumas atsiperka 7515

Orlaivių ekonominio efektyvumo nustatymas pagal stiprumo ir ilgaamžiškumo rodiklius 6913

Orlaivių keliamo triukšmo ribojimo pagal Europos Sąjungos reikalavimus įtakos Lietuvos oro eismo paslaugų sektoriui analizė 6866

Oro bendrovės kaunasi nelygioje kovoje 6661

Oro eismo vadybos sistemos plėtros perspektyvos 6805

Oro teršalų koncentracija Vilniuje ir jos įtaka sveikatingumui 469

Oro transporto infrastruktūros plėtros prognozavimas 6663

Oro transporto rinkliavų sistemos tobulinimas 6666

Overview of rural population demographic situation, land use and spheres of activity in the Baltic sea region 252

Owership structure, profitability, and the use of debt: an examination on the largest public companies in Lithuania 4358

Ownership structure and activity effectiveness = Nuosavybės struktūra ir veiklos efektyvumas 1518

Ožkų auginimo perspektyvos Lietuvoje 6218

 

Paciento ir medicinos personalo aplinkos kokybės ekspertinis įvertinimas 8321

Pacientų maitinimo Lietuvos ligoninėse paslaugų organizacinės ir ekonominės problemos 8272

Pacientų pasitenkinimo bendrosios praktikos gydytojo paslaugomis analizė sveikatos modelio atžvilgiu: sveikatos sociologija 8322

Padėtis grūdų rinkoje nedžiugina 7037

Padidinti atlyginimus būtina ir galima 2445

Pagėgių ekonominė apžvalga ir investicijų vadovas, 2003 = Pagėgiai economic profile & investment guide, 2003 = Экономический обзор и руководство по инвестициям Пагегяй, 2003 525

Pagėgių savivaldybės gyventojai ir būstai 1022

Pagyvenusio amžiaus asmenų ekonominio bei socialinio aktyvumo skatinimo prielaidos 2067

Pagyvenusių žmonių padėtis bei jų aktyvumas darbo rinkoje 2287

Pagrindinės drenažo sistemų eksploatavimo problemos 5964

Pagrindinės ekonomikos mokslo funkcijos ir svarbiausios problemos 112

Pagrindinės informacijos technologijos sąvokos 1590

Pagrindinės mokesčių administravimo procedūros 3776

Pagrindinės mokesčių koncepcijos problemos 3825

Pagrindinės mokyklos organizacinės elgsenos ypatumai 7982

Pagrindinės XX a. ekonomikos mokslo metodologinių tyrimų kryptys 128

Pagrindiniai ekonominės ir socialinės raidos rodikliai 874

Pagrindiniai įmonių veiklos vertinimo rodikliai, 2003 = Financial key ratios of enterprises, 2003 4147

Pagrindiniai miško kirtimai ir biologinės įvairovės apsauga Lietuvoje 6392

Pagrindiniai mokesčių įstatymai 3511

Pagrindiniai organizavimo dėsniai. Savisaugos dėsnis 5718

Pagrindiniai pramonės politikos prieštaravimai Europos ekonominės integracijos sąlygomis 4198

Pagrindiniai regioninės politikos įgyvendinimo ir vertinimo aspektai 908

Pagrindiniai reklamos teisės aktai 7416

Pagrindiniai sveikatos teisės aktai 8256

Pagrindinis krovinių srautas gabenamas į Klaipėdą 6654

Pagrindinių materialinių ir kultūrinių poreikių patenkinimo ir juos lemiančių veiksnių teritoriniai ypatumai Lietuvoje 1848

Pagrindinių objektų ir darbų, vykdant Nacionalinę energijos vartojimo efektyvumo didinimo programą, įgyvendinimas 4808

Pagrindinių reglamentų rinkinys mažoms įmonėms: individualioms (personalinėms) įmonėms ir ūkinėms bendrijoms 2523

Pagrindinių reglamentų rinkinys mažoms įmonėms: uždarosioms akcinėms bendrovėms 2524

Pagrindinių vadybos studijų kokybė kintančioje universiteto erdvėje = Quality of undergraduate management studies in a changing university environment 8172

Pagrindinių verslinių žuvų išteklių būklė ir panaudojimas Baltijos jūros Lietuvos ekonominėje zonoje analizė 6267

Pagrindinių žemės ūkio ir kaimo plėtros teisinių dokumentų apžvalga 5492

Painūs keliai į platųjį pasaulį 5141

Pajamos iš užsienio - mokesčiai lietuviški 3963

Pajamos iš užsienio - mokesčiai lietuviški: nuolatinių Lietuvos gyventojų užsienyje gautų pajamų apmokestinimas 3964

Pajamų samprata ekonomikoje ir apskaitoje 3975

Pajūrio regiono ekologija 344

Pajūrio zonos namų valdų žemės sklypų rinkos analizė 7343

Pakartotinai darbo biržoje užsiregistravusių bedarbių padėties darbo rinkoje problemos 2268

Pakeliui į Europos Sąjungą - didesni reikalavimai smulkiam ir vidutiniam verslui 2614

Paklausos formavimo ypatumai prekės gyvavimo ciklo stadijose 7023

Paklausos prognozavimas: be burtų ir magijos: logistika 6902

Pakruojo rajono savivaldybės gyventojai ir būstai 1023

Pakuočių atliekų apskaitos ir efektyvaus tvarkymo problemų Lietuvoje sprendimas Europos Sąjungos reikalavimų kontekste 8368

Pakuočių atliekų tvarkymas - Europos link 8449

Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo problemos, Lietuvai integruojantis į Europos Sąjungą 8410

Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo problemos žmogaus ir gamtos saugos kontekste 462

Palangos miesto plėtros iki 2015 metų strateginis planas 526

Palangos miesto savivaldybės gyventojai ir būstai 1024

Palūkanų normos ir palūkanų normų rizika 3027

Palūkanų normos problemos Lietuvos bankininkystėje 3056

Pamąstymai apie rinkos ekonomiką ir žmonių tarpusavio santykius 691

Panevėžio kelininkams darbų nestinga 6601

Panevėžio kultūrinė erdvė ir žmonės: Lietuvos pirmosios nepriklausomybės tarpsnis 527

Panevėžio miesto elektrinei - 80 4776

Panevėžio miesto savivaldybės gyventojai ir būstai 1025

Panevėžio miesto smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros iki 2010 metų programa 528

Panevėžio miesto šilumos ūkio perspektyvos 559

"Panevėžio pienas" ruošiasi šuoliui 5204

Panevėžio rajono savivaldybės gyventojai ir būstai 1026

Panevėžys nuo XVI a. iki 1990 m. 529

Papildomi išmokų tikslinių teritorijų įmonėms mokesčiai 4727

Papildomų ir specialių pertraukų darbuotojams nustatymas 2407

Papilė per amžius 595

Paprastumas: ne šventieji puodus lipdo 7628

The paradigm of career guidance for prevention of social exclusion = Karjeros projektavimo paradigma socialinės atskirties prevencijai 1941

Paraiškos ir verslo plano rengimo rekomendacijos 6020

Parama agrarinei aplinkosaugai 5935

Parama: galimybė sumažinti pelno mokestį ribojama 3582

Parama mokslui ir studijoms 8128

Parama pagal specialiąją žemės ūkio ir kaimo plėtros programą (SAPARD) 6021

Parama smulkiam ir vidutiniam verslui: dabartis ir perspektyvos 2621

Parama ūkininkaujantiems mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse 5646

Parama žemės ūkiui 6051

Parameters of development of distance studies at Lithuanian university in the context of world-wide tendencies = Nuotolinių studijų Lietuvos universitete plėtros parametrai pasaulinių tendencijų kontekste 7835

Parameters of labour market as a learning organization = Darbo biržos kaip besimokančios organizacijos parametrai 1980

Paramos šeimai politika: samprata ir patyrimas 1788

Pardavimo pajamų apskaita pagal Verslo apskaitos standartus 3922

Pardavimo prognozavimo sistema 7072

Pardavimo prognozavimo sistemos samprata ir struktūra 7335

Pardavimo PVM, kurį moka pirkėjas (2) 3855

Pardavimo valdymas 6966

Pardavimų padalinio organizacinė valdymo struktūra ir darbuotojų funkcijos 7354

Pardavimų personalo darbo vertinimas 7355

Pardavimų skatinimo veiklos planavimas: teoriniai aspektai 7060

Pardavimų stimuliavimo programa 7339

Pardavimų vadybos užkulisiai 7225

Pardavimų valdymas: principai ir praktika 7015

Parduotuvių tinklų pirkėjų segmentavimas pagal pirkimo progas 7358

Pareigūnų vertybinių orientacijų ir motyvacijos ryšys bei jų poveikis studijoms 2144

Parengta darbo užmokesčio lentelė 2455

Parodomoji pramoninė vėjo elektrinė 4990

Participations of multimational enterprises in industrial clusters: strategic implications = Multinacionalinių įmonių dalyvavimo pramoniniuose klasteriuose strateginės nuostatos 4490

Partnerystė - jaunimo užimtumui 2243

Partnerystė sprendžiant konfliktus: būdai, padedantys išvengti, mažinti, suvaldyti ir išspręsti konfliktus 1233

The partnership group as new social infrastructural institution for sustainable rural livelihoods 5479

Pasaulinė grūdų rinka 2003/2004 metais = World grain market in 2003/2004 7265

Pasaulinė medaus rinka 7203

Pasaulinė mėsos rinka 7266

Pasaulinė prekyba žuvimis ir žuvų produktais 7120

Pasaulinės ekonomikos globalizavimas - už ir prieš 133

Pasaulinės ir Rusijos cukraus rinkų apžvalga = World and Russian sugar markets survey 7369

Pasaulinės medienos rinkos tendencijos: medienos rinka Europoje, NVS ir Šiaurės Amerikoje 2002-2003 m. 7053

Pasaulinio ūkio raida XX amžiuje 640

Pasaulinis turizmo etikos kodeksas 8463

Pasaulio aviacijos pramonės apžvalga ir plėtros prognozės 6914

Pasaulio dokumentinis paveldas UNESCO globoje 8157

Pasaulio energetika 4774

Pasaulio energetika dabar ir po 50 metų 4918

Pasaulio gyventojai pirmoje naujojo šimtmečio pusėje 243

Pasaulio lietuvių bendruomenė, 1949-2003 221

Pasaulio prekybos organizacijos veikla 7088

Pasaulio regionų ir Lietuvos gyvybės draudimo paslaugų rinkų raidos tendencijos globalizacijos sąlygomis 4015

Pasaulio turizmo organizacija: ES plėtra padidins turistų skaičių Europoje 8551

Pasaulis renkasi ekologinį ūkį 5943

Pasidalykime lūkesčiais: psichologinė sutartis 1450

Pasikeitusio prekybos režimo poveikis Lietuvos tekstilės ir siuvimo pramonei 5175

Pasirengimas deryboms: derybų strategijos  sudarymas: kultūros vadyba 8134

Pasirengimas Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimui 4809

Pasirengimas narystei ES: ekonominis integracijos aspektas 814

Pasirenkamo rizikos lygio pastovumas įvairiose sprendimų situacijose 1347

Pasirinkimo sandorių įvertinimo ypatumai 4718

Pasirinkimo sandorių spredų naudojimas, siekiant spekuliacinio pelno valiutų rinkose 3032

Pasiruošimo darbai ir ateities prognozės 5756

Pasitenkinimas darbu: ar sustabdysime jaunimo migraciją į kitas šalis? 2143

Pasitenkinimas demokratija, gerovė ir viešoji politika: gerovės valstybės kūrimo perspektyvos Lietuvoje 1826

Pasitikėjimas versle: bendradarbiauti ar konkuruoti? 2620

Pasitinkant XXI-ąjį 7964

Pasiūlos ir racionalios gamybos apimties nustatymas taikant ribinę analizę 4513

Pasiūlos - paklausos pusiausvyros vertinimas Lietuvos grūdų ūkio plėtros modelyje 6141

Pasyviosios šildymo saulės energija tyrimo rezultatai 5019

Paskaičiuokime savo sąnaudas 6092

Paskirstymo sterategija tarptautinėse rinkose 7251

Paskirstymo strategija tarptautinėse rinkose 7252

Paskirstytinieji ir nepaskirstytinieji rezervai: jų naudojimo galimybės 3769

Paskirstyto pelno apmokestinimas pagal Europos Bendrijos teisę 3664

Paskirstomojo pelno apmokestinimas 2002 ir 2003 metais 3591

Paskirtis - aptarnauti gamybą 5149

Paskolos gavėjo kreditingumo įvertinimas 2858

Paskolos ir indėliai 3148

Paskolos sutartys su akcininkais - vienas iš efektyvių įmonių finansavimo būdų 4711

Paskolų garantijų fondai - svarbi žemės ūkio investicijų mechanizmo grandis 6042

Paskolų registro naudojimas kredito rizikai valdyti 3039

Paskolų vertinimas: tarptautinė ir Lietuvos praktika 3026

Paslaugos ir jų savybės prekybos verslo kontekste 7347

Paslaugų direktyva ir reformos ES paslaugų sektoriuje: gamybos raida 7660

Paslaugų ekonomika, 2001-2003 7635

Paslaugų įmonių klientų lojalumo dimensijų tyrimas 7642

Paslaugų kaimo gyventojams plėtra 7636

Paslaugų kokybės suvokimo ir vertinimo problemos 7644

Paslaugų kokybės tyrimo programa: kiekybinių tyrimų galimybės 7672

Paslaugų kokybės valdymo ypatumai 7670

Paslaugų kokybės vertinimo ypatumai vartotojų požiūriu 7679

Paslaugų marketingas 7633, 7640

Paslaugų marketingas ir vadyba 7632

Paslaugų plėtra, konkurencija ir valdymas: informacinis aspektas 7650

Paslaugų reklama 7415

Paslaugų rinkos perspektyvos: kaimo turizmas 8537

Paslaugų sektoriaus pokyčiai: laikmečio iššūkiai = Changes services industry: challenges on age 7637

Paslaugų šeimai Klaipėdos apskrities kaimo turizmo sodybose apžvalga 8488

Paslaugų teikėjams reikšmingos kompetencijos 7676

Paslaugų teorija ir praktika 7634

Paslaugų vadyba 7639

Paslaugų verslo plėtros problemos integravimosi į Europą procese = Problems of services industry development under European integrating process 7638

Paslėptosios reklamos (angl. Product placement) teoriniai aspektai 7474

Pastabos dėl Lietuvos pensijų sistemos reformos plano 4057

Pastarųjų metų logistikos tendencijos 6884

Pastato gyvavimo proceso daugiakriterinė analizė 5353

Pastatų atnaujinimo žiniomis grįsta sprendimų paramos sistema 5309

Pastatų energetinis auditas ir jų šiltinimo bei atnaujinimo rezultatai 5310

Pastatų ūkio valdymo daugiakriterinė analizė 5370

Pasvalio kelininkų istorija ir dabartis 6908

Pasvalio rajono savivaldybės gyventojai ir būstai 1027

Pašto komunikacijų paslaugos šiuolaikinėje valstybėje: administravimo tobulinimas 6952

Patarimai miško ar žemės savininkui Europos Sąjungos paramai gauti 6022

Patarimai ūkininkams SAPARD paramai gauti 6017, 6018

Patarimai žemdirbiams SAPARD paramai gauti 6019

Patentinė veikla ir ja užsiimančių gyventojų mokesčiai 3837

Patikimas ir saugus uostas 6645

Patrauklus finansavimo šaltinis: faktoringo operacijų pateikimas finansinėje apskaitoje 2895

Pavargę nuo miesto: kaimo turizmas [Lietuvoje] auga lyg ant mielių. Per vienerius metus sodybų padaugėjo trigubai 8511

Paveldimo ar dovanojamo turto apmokestinimas 3838

Paverskime pajūrį tikru kurortu 8533

Pavyzdinis sąskaitų planas, jo paaiškinimai ir pagrindinės sąskaitų korespondencijos 3514

Pavojingų energetikos objektų rizikos vertinimas ir valdymas integruotais metodais 4768

Pavojingų krovinių gabenimas kelių transportu Lietuvoje 6850

Pavojingųjų krovinių vežimo nuostatų informacinis modeliavimas duomenų bazių valdymo sistemoms (DBVS) 6562

Pavojingųjų krovinių vežimo pagrindai 6455

Pažangaus ūkininkavimo taisyklės ir patarimai 5917

Pažangūs vadybos principai. Visuotinė kokybės vadyba 1187

Pažvelkime į privatizaciją kitu žvilgsniu 8008

Peculiarites of the energetic potential of the "Human-Organization-Ambience" system = Sistemos "Žmogus - organizacija, aplinka" energetinio potencialo ypatumai 2079

Peculiarities of consumer behavior in Lithuania: context of consumer goods = Vartotojų elgsenos ypatumai Lietuvoje: vartojimo prekių kontekstas 7013

Peculiarities of human resources management in a service enteprise = Paslaugų įmonės žmogiškųjų išteklių valdymo ypatumai 7646

Peculiarities of Lithuania's tourism strategy formation = Lietuvos turizmo strategijos formavimo ypatumai 8506

Peculiarities of pikeperch (Sander lucioperca L.) and perch (Perca fluviatilis L.) ecology in the Curonian Lagoon and the coastal zone of the Baltic Sea = Starkių (Sander lucioperca L.) ir ešerių (Perca fluviantilis L.) ekologijos ypatumai Baltijos jūros priekrantėje ir Kuršių mariose 6249

Peculiarity of project financing in infrastructure investments 2909

Pedagogo kompetencija, informacinių ir komunikacinių technologijų diegimas švietime 7877

Pedagogo vaidmuo modernėjančioje aukštojoje mokykloje 7790

Pedagogų rengimas Lietuvoje: pertvarkos, pastangos 7791

Pedagogų rengimo aktualijos ir perspektyvos 7792

Pedagogų rengimo raida Klaipėdoje 1902-1975 metais nuo seminarijos iki pedagogikos fakulteto 8042

Pedagogų tęstinio mokymosi poreikiai ir motyvai = Continuig education: teacher needs and motives 7849

Pelnas, uždirbtas kitų rankomis 3133, 3134

Pelninga tik produktyvi žąsininkystė 6208

Pelno apmokestinimo tvarka ir veiksmingumas Lietuvoje 3616

Pelno inžinerija 61

Pelno ir Kelių mokesčių įstatymai bei jų komentarai 3515

Pelno įtaka dividendų išmokų dydžiui 3028

Pelno mokesčio analizė 3859

Pelno mokesčio apskaita 3630

Pelno mokesčio finansinė apskaita 3703

Pelno mokesčio, GPM ir Mokesčių administravimo įstatymų naujovės. Atskaitomybės pateikimas 3516

Pelno mokesčio ir Akcinių bendrovių įstatymai bei jų naujausi komentarai ir kiti mokesčių įstatymų pakeitimai 3517

Pelno mokesčio įstatymo komentarai 3576

Pelno mokesčio įstatymo lengvata, lemianti papildomus mokesčius 3698

Pelno mokesčio, sumokėto užsienio valstybėse, atskaitymai 3801

Pelno mokestis ir jo komentaras 3518

Pelno nesiekiančių įstaigų ir organizacijų apmokestinimo ypatumai 3668

Pelno (pajamų) avansinio mokesčio apyskaita 3974

Pelno paskirstymas ir jo pateikimas finansinėje apskaitoje ir atskaitomybėje 3967

Pelno paskirstymas pagal naujojo LR akcinių bendrovių įstatymo reikalavimus 3770

Pelno paskirstymo mokestiniai ypatumai: pelno paskirstymo turinys 3938

Pelno siekiančių ir viešojo administravimo organizacijų ypatumai ir perimamumas 1501

The penetration of entrepreneurship in Lithuanian economy = Antreprenerystės plėtros Lietuvos ekonomikoje perspektyvos 816

Penki šimtai Vilniaus vandentiekio metų 8399

Penkių dešimtmečių kelias 5143

Penktasis [Europos Sąjungos] plėtros etapas 920

Pensijų ekonomikos principai 1823

Pensijų fondai ir korporacinis valdymas: išsivysčiusių šalių patirtis 1337

Pensijų fondų raida ir ypatybės 4035

Pensijų fondų sistemos: 2000-2005 3990

Pensijų ir kitų valstybinio socialinio draudimo išmokų mokėjimo taisyklės 3991

Pensijų ir pašalpų fondai 2910

Pensijų reforma: pensijų fondų sistemos Lietuvoje kūrimo problemos 3985

Pensijų sistema Lietuvoje : dilemos ir kontroversijos 4005

Pensijų sistemos ir jų administravimas: užsienio šalių patirtis 4001

Pensijų sistemos kūrimas Lietuvoje 4008

Pensijų sistemos reforma Lietuvoje: antrosios pakopos kūrimo ypatumai ir rezultatai 4025

Pension reform progress and problems = Pensijų reformos eiga ir problemos 4024

Perdirbtų vaisių, uogų ir daržovių rinkos apžvalga = Processed fruit berries and vegetables market survey 7149

Perduodamų technologijų ir vietinės aplinkos adaptyvumo tyrimas 4114

Pereinamo laikotarpio rezultatų Lietuvos ekonomikoje įvertinimas 932

Pereinamojo laikotarpio ilgalaikio ekonomikos augimo strategija ir jos pritaikymas Lietuvoje 1068

Perėjimas prie tarptautinių apskaitos standartų Lietuvoje: proceso ir poveikio verslui analizė 3743

Perėjimo prie euro baigiamasis etapas 3181

Perfomance measurement in transport sector analysis = Transporto sektoriaus veiklos vertinimo analizė 6681

Performance of domestic and foreign banks in transition countries = Vietinių ir užsienio bankų veiklos ypatumai pereinamojo laikotarpio ekonomikos šalyse 3319

Periodinio grūdų džiovinimo proceso tyrimas 6163

Periodinių technologinių procesų valdymas 4229

Permainų vėjai Lietuvos geležinkelyje 6606

Personalinių įmonių pajamų deklaravimas 3968

Personalo atranka įmonėje "Alnos" biuro sistemos 4356

Personalo atranka įmonėje "Alnos" biuro sistemos: darbuotojų nuomonės tyrimas 1990

Personalo darbo efektyvumo prognozavimo metodologija modernioje organizacijoje 2052

Personalo darbo užmokesčio sistema sveikatos priežiūros įstaigose 8295

Personalo mokymas: mados ar ekonomikos būtinybė? 2011, 2041, 2042

Personalo motyvavimo sistemos gamybinėje įmonėje problemos ir jų sprendimo būdai 4434

Personalo organizavimas 1868

Personalo planavimas ir atranka 2101

Personalo politika nedarbo prevencijos sistemoje 1962

Personalo problemos: kokios jos, kaip jas spręsime? 1981

Personalo skyrius "nuo nulio" 2025

Personalo strategijos kūrimo ir įgyvendinimo ypatumai smulkaus ir vidutinio verslo įmonėse 4465

Personalo ugdymo proceso įvertinimas Lietuvos įmonėse 2111

Personalo ugdymo vieta XXI amžiaus organizacijoje 2034

Personalo ugdymo vystymosi tendencijos 2102

Personalo vadyba 1893, 1944, 1955, 1956

Personalo vadyba organizacijos sistemoje 1225

Personalo vadyba per padidinamąjį stiklą 2130

Personalo vadybos filosofija: dešimt vadybinės elgsenos principų 2006

Personalo vadybos teorijos ir praktikos aktualijos 1945

Personalo valdymas 1859, 1863

Personalo valdymas viešojo administravimo įstaigose 1946

Personalo valdymo organizacijos lygmenyje metodologija ir jos taikymas 1864

Personalo vertė ir vadyba 1947

Personnel management of virtual organization = Virtualios organizacijos personalo valdymas 1938

Personnel recruitment practice in the international corporations in Poland = Įdarbinimo praktika tarptautinėse įmonėse Lenkijoje 2299

Perspective and problems of adopting euro in Lithuania = Euro įvedimo Lietuvoje perspektyvos ir problemos 3022

Perspectives of joint implementation projects in Lithuania = Bendrai įgyvendinamų projektų perspektyvos Lietuvoje 942

Perspektyvaus verslo kliūtys 6170

Perspektyvinio hidroelektrinių konkurencingumo pagrindimas 4869

Perspektyvinis planavimas - darnios plėtros link 590

Perspektyvūs pagrindinių žemės ūkio augalų regionai 6164

Perspektyvus žemės ūkio verslas: COST veikla: tarptautinės programos 5550

Pervežimai kelių transportu 6527, 6528

Pervežimai kelių transportu, 2002 6526

Petras Gediminas Adlys - nuosaikiosios statistikos vadybos pradininkas Lietuvoje 3804

Petras Vileišis - įžymus geležinkelių ir tiltų statytojas 185

Petrašiūnų elektrinės 75 metų jubiliejus Lietuvos energetikos istorijoje 4974

PHARE subsidijų valdymas 2804

Pienas: Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų bei žemės rinkos 7235, 7236, 7237, 7298

Pienas: Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinka 7238, 7239, 7240, 7241, 7242, 7243

Pienas: tradiciniai žemės ūkio ir maisto produktai 6222

Pienininkystės ir pieno produktų rinkos terminų aiškinamasis žodynas 5197

Pienininkystės prognozės Vidurio ir Rytų Europos šalyse 5233

Pienininkystės ūkių plėtros galimybės, Lietuvai įstojus į ES 6190

Pieno gamintojai gali prisišaukti bėdą 6214

Pieno ir pieno produktų rinkos reguliavimas 7189

Pieno perdirbėjų žvilgsniai krypsta į eksportą 5252

Pieno produktų gamybos ir vartojimo prognozės: Europos Sąjungoje 5246

Pieno produktų rinkų tendencijos 7377

Pieno rinka 7195

Pieno sektorius [Lietuvoje] šiandien ir rytoj 5258

Pieno ūkio konkurencingumą lemiančių veiksnių tyrimas 5222

"Pienocentro" bandymas prasiveržti į JAV rinką XX a. 4-ajame dešimtmetyje 7325

Piliečių inovacinė kultūra: mokslo studija 36

Piliečių nuosavybės teisių į žemę atkūrimas Kauno mieste 2001-2004 metais 5901

Pilietinė visuomenė ir socialinė politika. Naujosios viešosios vadybos galimybės 1373

Pilietinės visuomenės tyrimo teorinės perspektyvos 129

Pilietybė ir socialinė atskirtis šiuolaikinėje Europoje 1842

Pinigai: centriniai bankai ir jų funkcijos 2843

Pinigai: pinigų politika ir jos priemonės 2844

Pinigai sveikatos apsaugai - visuotinė problema 8335

Pinigai. Kreditas. Valstybės finansai 2744

Piniginė parama šeimoms, jos efektyvumas ir tobulinimo kryptys 1841

Piniginės socialinės paramos efektyvumas: regioninis aspektas 2993

Piniginiai atsiskaitymai: teorija ir praktika: mokėjimo priemonės ir technologijos, atsiskaitymų rizika ir jos valdymas 2845

Piniginių lėšų saugumas 3182

Pinigų apskaitos principo taikymas pelno mokesčiui apskaičiuoti 3740

Pinigų iššvaistymo Lietuvos bankuose priežastys ir metodai 2988

Pinigų plovimas Lietuvoje ir užsienyje: problemos ir sprendimai 2951

Pinigų politikos poveikio mechanizmas Lietuvoje 3076

Pinigų srautų informacijos formavimas ir analizė 3251

Pinigų srautų kontrolės sistema 3118

Pinigų srautų prognozavimas 3252

Pinigų srautų valdymas 3253

Pioneering versus following the promotional behaviour of Lithuanian innovative companies = Lietuvos inovatyvių įmonių pionieriavimo ir sekimo elgsena produktų populiarinimo srityje 7489

Pirmasis logistikos centras Baltijos šalyse - Klaipėdoje 6573

Pirmasis sumanymas steigti mokslų akademiją Lietuvoje 7985

Pirmasis visuotinis Lietuvos žemės ūkio surašymas 5619

Pirmasis visuotinis Lietuvos žemės ūkio surašymas: 1930 - Vytauto Didžiojo - metai gruodžio mėn. 30 d.: I-IV tomas 5439

Pirmasis žemės reformos dešimtmetis 5440, 5468

Pirmieji Lietuvos Respublikos žemės ūkio 2003 m. visuotinio surašymo rezultatai = Provisional results of the census of agriculturen 2003 in the Republic of Lithuania 1028

Pirmieji motorinės aviacijos žingsniai Lietuvoje: motorinei aviacijai - 100 metų 6800

Pirmieji statybos vadovai Lietuvoje 1918-1926 metais 5319

Pirmieji verslo apskaitos standartai 3631

Pirminiai apskaitos dokumentai 3444, 3520

Pirminiai Lietuvos upių hidroenergijos ištekliai 4898

Pirminio profesinio rengimo politika Lietuvoje ir ES 7945

Pirmyn į praeitį: atgaline data įsigaliojusios pataisos sukėlė rūpesčių deklaravusiems pelno mokestį 3969

Pirmoji pienininkystės mokykla [Pagojus, Širvintų rajonas] 7913

Pirmosios Lietuvos vyriausybės (1918-1926) švietimo politikos idėjos ir organizacinės veiklos kryptys 7963

Pirmosios oficialiai pripažinto Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto monetos 3211

Pirmųjų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės monetų ypatybės 3242

Plačiai žinomų prekių ženklų apsauga (kai kurie teoriniai ir praktiniai aspektai) 7183

Planavimo darbų ir reklaminių leidinių kartografijos komunikacinės kokybės vertinimo rezultatai 7439

Planning of municipal energy sector methodology, problems, and opportunities = Savivaldybių energetikos ūkio planavimas: metodologija, problemos ir galimybės 4877

Planning of real estate guarantee service costs 8394

Plant-growing development possibilities in Kretinga district = Kretingos rajono augalininkystės plėtros galimybių tyrimai 6121

Planuoti personalo išteklius skatina įkarštis darbo rinkoje 2246

Plataus spektro, puikių galimybių įmonė 5234

Plungės pramonė = Industry of Plunge 532

Plungės rajono savivaldybės gyventojai ir būstai 1029

Pokyčiai cukraus rinkoje 7365

Pokyčiai darbuotojų saugos ir sveikatos srityje, Lietuvai tapus ES nare 2413

Pokyčiai ekonomikoje: Statistikos departamentas informuoja 801

Pokyčiai ir organizacijų sėkmė 1413

Pokyčiai Lietuvos mokesčių sistemoje : privalumai ir trūkumai 3959

Pokyčiai organizacijose ir organizacinės kultūros vaidmuo valdyme 1472

Pokyčiai organizacijose: priežastys, valdymas, pasekmės 1267

Pokyčiai pramonėje, statyboje ir transporte 4183

Pokyčiai šiuolaikiniame darbo pasaulyje ir mokytojo profesija: pašaukimas, vaidmenys 7978

Pokyčių analizė priimanti vadybinius sprendimus naudojantis tiesinio programavimo metodais 1400

Pokyčių organizacijose kliūtys ir jų priežastys 4515

Pokyčių samprata ir jų valdymo suvokimas 1426

Pokyčių strategijos parinkimas 1427

Pokyčių šiuolaikinėje organizacijoje suvokimo ypatumai 1496

Pokyčių valdymas 1229

Pokyčių valdymas moderniose verslo organizacijose 1577

Poledinės baidomosios žvejybos Pietryčių Baltijos lagūnose biologiniai pagrindai, žvejojimo technika ir tradicija (XIX-XX a. pirmoji pusė) 6252

Policies and measures to enhance the use of renewable energy sources in the Baltic States = Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo skatinimo priemonės ir politikos Baltijos šalyse 5053

Policijos personalo atrankos ir rengimo politikos lyginamieji aspektai (Lenkijos pavyzdžiu) 2108

Policy measures to implement Kyoto commitments in Lithuanian energy sector = Politikos priemonės Lietuvos energetikos sektoriuje, siekiant įgyvendinti Kioto protokolo reikalavimus 5054

Poligrafijos verslo ir technologijų vystymosi tendencijos 8464

Polish and international provisions applied to balance sheet = Lenkijos finansinės atskaitomybės derinimas prie tarptautinių buhalterinės veiklos reikalavimų balanso pagrindu 3815

Political economy of Lithuania's membership the common agricultural policy (CAP) 5682

The political economy of Lithuania's public finance = Lietuvos viešųjų finansų politinė ekonomija 3007

Politika verčia ekonomiką vegetuoti 783

Politinių ir administracinių sprendimų priėmimo problemos savivaldybėse 1488

Politinių partijų veiklos vertinimas vadybiniu požiūriu 1325

Population quality structure, evaluation and its impact on activity = Gyventojų kokybės struktūra, vertinimas ir jo poveikis aktyvumui 1795

Portfelio sprendimai valiutų kursų ir kapitalo rinkose 3236, 3237

The position of the banking sector on the introduction of euro = Bankininkystės sektoriaus pozicija dėl euro įvedimo 3047

Positioning of retail companies: theoretical aspects = Mažmeninės prekybos įmonių pozicionavimas: teorinis aspektas 7142

Possibilities and need of land consolidation 5804

Possibilities for de developing flexible employment forms in Lithuania = Lanksčių užimtumo formų plėtros galimybės Lietuvoje 2301

Possibilities of planned organizational climate change = Organizacijos klimato tikslingos kaitos galimybės 1215

Possibilities to develop small and medium business in Lithuania 2593

The possible role of scientific research organizations in rural development = Mokslinių tyrimų įstaigų vaidmuo kaimo plėtroje 5693

Postmodernios kūrybinės strategijos versle 4265

Potencialiai pavojingi įrenginiai 2365

Potencialios ryšių su visuomene rinkos analizė Kaune 7467

The potential of improvement for tactical planning of roundwood transport in Lithuanian state forest enterprises 6428

Poveikio aplinkai vertinimas 327

Poveikis psichologinis, pasekmės - milijoninės 3186

Povidurinio mokymo darbo rinkos darnos problemos ir jų sprendimas 2272

Povidurinio mokymo įstaigose rengiamų specialistų skaičiaus bei struktūros ir darbo rinkos poreikių atitikimas 8095

Pozicionavimo mažmeninėje prekyboje reikšmės didėjimas konkurencinių integracijos į Europos Sąjungą veiksnių kontekstu 7143

Požeminio vandens ištekliai 442

Požeminio vandens išteklių valdymas integruojantis į Europos Sąjungą 440

Požeminio vandens kokybė 443

Požeminio vandens kokybės apžvalga 369

Požiūrio į darbą kitimas 1986

Prabanga ar būtinybė? 4038

Pradedančiojo verslininko žinynas 2528

Pradedančiojo verslininko žinynas: [su papildymu] 2529

Praėjusių metų darbai - pagrindas mokslo plėtotei 7929

Prahos grašių persvėrimas Lietuvoje: faktai ir mitai 3261

Praktinės komunalinių atliekų surinkimo proceso kaštų optimizavimo lokaliniu lygiu galimybės 8448

Praktiniai patarimai diegiant santykių su klientais valdymo koncepcijos principus įmonėse 7498

Pramonė kaip paveldo objektas 4165

Pramonės architektūra ir modernizmas tarpukario Lietuvoje 5302

Pramonės įmonės technologinės plėtros projektavimas 4258

Pramonės įmonių augimo ir konkurencingumo tyrimai 4212

Pramonės įmonių inovacinė veikla 4473

Pramonės įmonių plėtra: ekspansijos strategijos = The development of industrial companies' expansion strategy 4224

Pramonės įmonių vadyba 4278

Pramonės įmonių veiklos strategijų tyrimas 4431

Pramonės ir investicijų miestas Panevėžys 564

Pramonės ir statybų tendencijos 4181

Pramonės konkurencingumas ES atžvilgiu 4175

Pramonės konkurencingumas ir ekonominė plėtra 4213

Pramonės organizacijos pagrindai 4309

Pramonės paveldas. Prieškarinės Lietuvos išradėjų patentai = Industrial heritage. Patents of inventors of Lithuanica before the World War II 4148

Pramonės paveldo panauda: gamybinių objektų regeneracija 5303

Pramonės restruktūrizacija konkurencinių pranašumų aspektu, Lietuvai integruojantis į Europos Sąjungą 4149

Pramonės šakinės struktūros 1992-96 m. analizė ir prioritetai 4131

Pramonės tendencijos - ūkis ir statistika 4184

Pramonės vaidmuo ir interesai - kurti žinių visuomenę 4167

Pramonės verslo būklė Šiaulių regione 4162

Pramoninės komunikacijos procesų valdyme 4307

Pramoninių pavojingų atliekų tvarkymo būklė Lietuvoje 8443

Prancūzai išmokė kooperuotis 8618

Preconditions for environmental engineering business = Aplinkos inžinerijos verslo prielaidos 393

Preconditions of infrastrukture development of cooperative in agriculture 5636

Preconditions of the model formation for intereuropean values of business culture 2697

Prediction of major trends of transportation development 6787

Prekės gyvavimo ciklo teoriniai ir praktiniai aspektai 7332

Prekės ir jos ženklo įvaizdžio kaip marketingo kultūros elemento reikšmė vartotojų vertinimuose 7040

Prekės, jos ženklo ir vartotojų santykių reikšmė įmonės veiklai marketingo kultūros požiūriu 7041

Prekės markė ir jos kapitalas: samprata ir įvertinimas 7054

Prekės markės įvaizdis ir jo tyrimas 7317

Prekės markės kūrimas vertės vartotojui aspektu 7227

Prekės ženklo formavimas ir prekės identifikavimas: strategijų parinkimas ir vertinimas 7135

Prekės ženklo įvaizdžio valdymas tarpkultūriniame kontekste 7016

Prekės ženklo kaip prekės identifikavimo priemonės svarba įmonės rinkodaros veiklai 7402

Prekės ženklo konkurencingumo tyrimas 7158

Prekės ženklo svarba ir jo valdymo paradigmos 7228

Prekės ženklo valdymas 7019

Prekinė ir natūrinė ūkinė veikla: skirtumai ir sąveika 101

Prekinė verslininkystė ir natūrinė ūkinė veikla 6984

Prekinės verslininkystės pažeidimų ištakos, jų ribojimas 7132

Prekiniai ūkiai 699

Prekinio ženklo vartojamosios vertės matavimo modelis ir jo taikymas praktikoje 7136

Prekinio ženklo vartojamosios vertės sudedamųjų dalių tyrimas 7137

Prekinis ženklas, jo funkcija ir valdymo problematika pasaulyje bei Lietuvoje 7138

Prekinių ženklų marketingo veiksmingumas vartotojų lojalumui: teorinis aspektas 7253

Prekių apyvarta ir gyvenamojo fondo vertė - regiono socialinio ekonominio išvystymo lygio rodikliai 833

Prekių ir paslaugų laisvo judėjimo užtikrinimas bendrojoje Europos rinkoje 7176

Prekių ir paslaugų rinkos priežiūra taikant naujuoju požiūriu ir visuotiniu požiūriu grindžiamų direktyvų reikalavimus 7177

Prekių kokybės vadyba 7025

Prekių paskirstymas 6986

Prekių ženklas: kodėl ir kaip jį saugoti? 7351

Prekių ženklas: patriotizmo dozė ir prekės vertė: rinkodara 7616

Prekių ženklas. Kas tai? 7106

Prekių ženklo įtaka rinkai 7378

Prekių ženklo sklaida ir aukščiausio lygio vadovas 7396

Prekių ženklų apsauga už Lietuvos ribų 7382

Prekių ženklų naudojimas elektroninėje erdvėje: teisiniai aspektai 7345

Prekyba 7008

Prekyba Lietuvoje viešpataujant naciams 169

Prekybos agentai nepageidaujami 7089

Prekybos apyvartiniais taršos leidimais sistemos ekonominio efektyvumo didinimas: paskirstymo metodų įtaka 394

Prekybos logistika: teorinis aspektas 7079, 7080

Prekybos marketingas 7546, 7547

Prekybos režimo pasikeitimo įtaka Lietuvos ir Ukrainos užsienio prekybai 7179

Prekybos tinklo strategijos ir jų įgyvendinimo praktikoje metodai 7360

Prekybos tinklų formavimas vartojimo prekių rinkos konkurencinėje struktūroje 7021

Prekybos tinklų hyper-galios 7056

Prekybos vadyba 6989

Prekybos verslo plėtra integruojantis į ES 7009

Premijų, tantjemų ir dovanų apmokestinimas 3923

Preparation marketing strategy for an industrial company 4489

Presumptions of the human resources development (HRD) management 2161

Pricing methodology for electricity tansmission service = Elektros energijos perdavimo kainodaros metodologija 5004

Pridėtinės vertės ir akcizų mokesčiai 3521

Pridėtinės vertės mokesčio ir Gyventojų pajamų mokesčio įstatymai bei jų komentarai 3522

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nauja redakcija 3907

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo naujovės 3970

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo projektas: pliusai ir minusai 3601

Pridėtinės vertės mokesčio įtaka žemės ūkio produktų konkurencingumui 6069

Pridėtinės vertės mokesčio mokėjimo tvarkos naujovės 3578

Pridėtinės vertės mokesčio naujovės perleidžiant ilgalaikį turtą 3971

Pridėtinės vertės mokesčio tarifai Lietuvoje ir Europos Sąjungos valstybėse 3596

Pridėtinės vertės mokestis: mokesčių anotacijos 3523

Pridėtinės vertės mokestis: pasigaminto ilgalaikio materialiojo turto PVM apskaičiavimas 3524

Pridėtinės vertės mokestis per 2 savaites 3362

Prielaidos visuotinės kokybės vadybai universitetuose 8108

Priemiestis - sostinės harmoningos plėtros atspindys 5298

Prienų krašto miškai ir žmonės 6313

Prienų rajono savivaldybės gyventojai ir būstai 1030

Priešnuodis laukiniams darbo santykiams 2089

Prievolių centriniam bankui įvykdymo užtikrinimo teisiniai aspektai 3195

Priimti sprendimus paprasta 1447

Primirštieji lietuvių sociologai (XIX a. pabaiga - XX a. pradžia) 183

The principles of analysis of competitiveness and control schemes in transport services = Transporto paslaugų konkurencingumo ir valdymo schemų analizės principai 6920

The principles of cluster - based strategy of regional competitiveness development = Regionų konkurencingumo didinimo strategijos principai klasterių teorijos pagrindu 808

The principles of competitiveness in the reformed system of the Lithuanian railways 6706

The principles of exporter-provided trade credit risk model = Eksportuotojo teikiamo prekinio kredito rizikos modelio principai 7302

Principles of financial control applied for the European Union structural actions = Finansų kontrolės, taikomos Europos Sąjungos struktūrinėmis priemonėmis, principai 3150

Principles of an internal financial control system under a sound financial management policy = Vidaus finansų kontrolės sistemos principai patikimo finansų valdymo požiūriu 3151

The principles of management of society sustainable development = Visuomenės subalansuotos plėtros valdymo principai 1330

Principles of rational dislocation of road infrastructure objects on the main and national roads = Infrastruktūros objektų prie automobilių kelių racionalaus išdėstymo principai 6824

Prisiminimais padabinta šventė 8084

Privačioji bankininkystė 2778

Privačios medicinos perspektyvos Lietuvos sveikatos sistemoje 8336

Privačios medicinos problemos Lietuvoje 8340

Privačių miškų savininkai siekia asociacijos: įsteigta Privačių miškų savininkų asociacija 6398

Privačių miškų savininkų ūkininkavimo tikslai, problemos ir jų poreikiai bei juos lemiantys veiksniai 6406

Privačių miškų sektoriaus problemos 6364

Privačių miškų sertifikavimas Lietuvoje. Susipažinkime: PEFC 6425

Privalomasis draudimas. Kodėl jis būtinas? 4019

Privalomieji kokybės reikalavimai šviežiems vaisiams ir daržovėms 6105

Privalomo smulkiųjų akcininkų akcijų pardavimo problematika 2669

Privalomųjų atsargų reikalavimai komerciniams bankams: šiuolaikinės tendencijos 3281

Privataus ir viešojo sektoriaus partnerystė (PPP) 1374

Privataus ir viešojo sektoriaus partnerystės komunikacijų strategijos principai 1396

Privataus miško tvarkymas išsaugant biologinę įvairovę 6312

Privataus pensijų fondo verslo aplinka Lietuvoje 4058

Privati mokykla - verslas ant svarstyklių 8181

Privatizacija: viešoji ir privačioji partnerystė 4533

Privatizacijos procesai teisėtvarkoje 4527

Privatizacijos teorija 4534

Privatizavimo procesas Lietuvoje: penkerių metų patirtis 4531

Privatūs miškai: mūsų turtas ir rūpestis 6419

Pro ūkininko langą - žvilgsnis į Europos Sąjungą 5432

A proactive property management model that integrates real estate provision and facilities services management = Veiksnus nuosavybės valdymo modelis, apimantis nekilnojamojo turto ir pastatų ūkio valdymą 8436

Problematic aspects of knowledge production in higher education, dissemination and conversion into innovation = Naujų žinių kūrimo aukštajame moksle, sklaidos į praktiką ir virtimo novacijomis probleminiai aspektai 7987

The problems and the promising methods of banks' asset structure management = Bankų aktyvų vadybos problemos 3246

Problems and tasks of horticulture development = Sodininkystės plėtros problemos ir uždaviniai 6134

Problems of the administration of the EU rural development policy measures 5593

Problems of agribusiness personnel education 5488

Problems of e-business implementation in SMEs = Probleminiai elektroninio verslo įgyvendinimo aspektai smulkiose ir vidutinėse įmonėse 1647

Problems of economic evaluation of eletronic commerce = Elektroninės komercijos ekonominio įvertinimo problemos 7174

Problems of enhancing the competitiveness of the dairy sector in a developing economy at the time of economic integration into the European Union = Lietuvos pieno ūkio konkurencingumo didinimo problemos integracijos į ES ekonominę erdvę laikotarpiu 5226

Problems of FDI and joint venturing in Lithuania 2894

The problems of implementation of the European Union directives for electrical and electronic equipment hazardousness = Europos Sąjungos direktyvų dėl elektros ir elektroninių gaminių kenksmingumo diegimo problemos 5068

Problems of implementing TQM principles in Lithuanian chemical engineering enterprises 5090

The problems of integration into international and European civil aviation structures 6867

The problems of knowledge-based human resource management and economics humanisation in the context of EU integration = Žinomis grįstos žmogiškųjų išteklių vadybos bei ekonomikos humanizacijos problemos ES integracijos kontekste 962

Problems of legal regulation of tax computation and its practical application = Mokesčių apskaičiavimo teisinio reglamentavimo bei praktinio taikymo problemos 3512

Problems of Lithuanian agriculture and food industry under the integration into EU = Lietuvos žemės ir maisto ūkio integracijos į Europos Sąjungą problemos 5219

The problems of Lithuania's integration into the UE and global economy = Lietuvos integracijos į ES ir pasaulio ūkį problemos: valstybės strateginio valdymo aspektas 1512

The problems of property taxation and mass appraisal of real estate = Nekilnojamojo turto masinio vertinimo ir apmokestinimo problemos 2831

The problems of the public health keeping strategy = Visuomeninės sveikatos palaikymo strategijos formavimo problemos 8342

Problems of survival of small and medium-sized enter-prises = Smulkių ir vidutinių įmonių išlikimo problemos 4189

Proceedings of the 8th International Conference on Industrial Logistics: ICIL'2006 4279

Procesinio požiūrio taikymas kokybės vadybos sistemoje 4569

Procesinis požiūris vadyboje ir viešajame administravime 1401

Process control for cleaner production: possibilities and efficiency 458

The process of investments into securities risk management 3348

A processual method, the method helping to manage the quality of transport services = Transporto paslaugų kokybės valdymas 6816

Procesų valdymas švaresnėje gamyboje: analizė, metodika ir diegimas 4262

Production management in the context of the most recent management conceptions = Gamybos organizavimas naujausių vadybos koncepcijų kontekste 4469

Produkcijos konkurencingumo rodiklių svarba pramonės įmonių strategijos ir šalies pramonės politikos formavimui Europos Sąjungos bendrojoje rinkoje 4199

Produkcijos savikaina - vienas pagrindinių gamybos įmonių rodiklių 4681

Produkcijos savikainos kalkuliavimas ir mokesčiai 4699

Produkto kaštų sistemos struktūros parinkimas kainos sprendimams priimti 2931

Produkto konkurencingumo vertinimo ir stiprinimo aspektai 4486

Produkto pristatymas rinkai 7087

Produktų paskirstymo sistemos formavimas 7307

Produktų savikainos rodiklių prasmė ir apskaičiavimas 4688

Profesijos mokytojų rengimo Lietuvoje strategijos metmenys 8119

Profesijos mokytojų rengimo tobulinimas ir universitetų vaidmuo 8019

Profesijos mokytojų strateginių kompetencijų nustatymo ir jų kvalifikacijos tobulinimo modulių rengimo metodika 7752

Profesijos mokytojų/dėstytojų rengimo Lietuvoje koncepcija; Profesijos mokytojo/dėstytojo profesijos standartas 8110

Profesinė etika 1103

Profesinę karjerą sąlygojantys veiksniai: subjektyvus vertinimas 2139

Profesinė reabilitacija ir naujas požiūris vertinant neįgaliųjų darbingumą 8319

Profesinė sauga ir sveikata. Ergonomikos principai 2366

Profesinės karjeros procesas: teoriniai aspektai 2140

Profesinės karjeros projektavimas: darbo vertinimo ir lyties dimensijos (Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto studentų sociologinis tyrimas) 2092

Profesinės kvalifikacijos pripažinimas Lietuvoje ir Europos Sąjungos šalyse 1951

Profesinės mokyklos vaidmuo tęstinio ugdymo procese 8200

Profesinės realibitacijos paslaugų neįgaliesiems tobulinimo kryptys Lietuvoje 2145

Profesinės rizikos analizė AB "Lifosa" 2410

Profesinės rizikos vertinimo nuostatai 1952

Profesinės saugos ir sveikatos strateginės kryptys 2004-2006 metams 2416

Profesinės veiklos lyginamoji charakteristika Europos šalyse lyčių lygiateisiškumo aspektu 2066

Profesinės veiklos motyvacija 2000

Profesinio apsisprendimo metas : ES Leonardo da Vinčio programa 1890

Profesinio elito ugdymo gerinimo būdų paieškos 2121

Profesinio konsultavimo paslaugų gerinimas: problemos ir jų sprendimo būdai = Increasing efficiency in vocational counselling services: problems and solutions 7652

Profesinio lavinimosi poreikio vertinimas remiantis kvalifikacijos deficitais 2128

Profesinio mokymo institucija kaip besimokanti organizacija: problemos ir kaitos gairės 8114

Profesinio mokymo prieinamumas bedarbiams didėja 2126

Profesinio rengimo Lietuvoje strategijos ir politikos kaitos bruožai bei tendencijos 8073

Profesinio rengimo plėtra žinių visuomenės ir konkurentabilios ekonomikos amžiuje 8024

Profesinio rengimo programų perimamumo užtikrinimas: koncepcija, metodika, atvejo studija 7794

Profesinio rengimo raidos ypatumai Europos Sąjungos šalyse kandidatėse 8223

Profesinio rengimo reforma Lietuvoje: parametrai ir rezultatai 7753

Profesinio rengimo reformos raidos Lietuvoje įvertinimas 7946

Profesinio rengimo sistemos kaita: kai kurių kontraversinių aspektų analizė 7957

Profesinio rengimo turinys: tobulumo prielaidos ir perspektyvos 7909

Profesinio rengimo uždaviniai Lietuvos žemės ūkio restruktūrizacijos ir kaimo socialinės ekonominės raidos kontekste 8120

Profesinio ugdymo turinio vertinimas verslumo ugdymo aspektu 7997

Profesinis bendravimas 1865

Profesinis konsultavimas karjeros projektavimui: paradigmų kaita 2095

Profesinis konsultavimas žmogiškųjų išteklių plėtros kontekste 2174

Profesinis orientavimas Lietuvoje 1975

Profesinis rengimas ir darbo rinka I: nacionalinis viešosios politikos lygmuo 2292

Profesinių ligų bei nelaimingų atsitikimų darbe ekonominės ir socialinės pasekmės 2409

Profesinių sąjungų ir darbuotojų atstovų mokymas dirbti naujos ekonomikos sąlygomis, skatinant socialinį dialogą ir nedarbo prevenciją 1953

Profesorius Bronislovas Martinkus : darbinė ir mokslinė veikla 181

Profesorius Edmundas Kazimieras Zavadskas 182

Profesorius [ekonomistas] Petras Šalčius ir jo dienoraštis 187

Profesorius Petras Šalčius: jo kooperacinė, pedagoginė ir mokslinė veikla 179

Profesorius Petras Šalčius kaip kooperacijos teoretikas 188

Profesorius Pranas Jodelė - statybinių medžiagų mokslo ir technologijų pradininkas Lietuvoje 5150

The professional and ethical potential of Lithuanian property valuers = Lietuvos turto vertintojų profesinis etinis potencialas 2990

Prognostication of the gross domestic product 5485

Prognozavimo metodai rinkos paklausos prognozavimo kontekste 1087

Prognozavimo metodai vadyboje 1120

Prognozavimo metodų taikymas versle informacinės visuomenės raidos sąlygomis 1089

Prognozuok arti, galvok toli: globalios ekonomikos ir Lietuvos ūkio tendencijos 2002 metais 953

Progresyviniai mokesčiai atidedami: progresyvinių mokesčių sistema artimiausiu metu nebus įvesta 3746

Progress in the process of sustainable industrial development in Lithuania = Darnaus pramonės vystymosi proceso pažangos Lietuvoje įvertinimas 4204

Progress towards energy price reforms and challeges in Lithuania and Russia = Energijos kainų reformos rezultatai bei iššūkiai Lietuvoje ir Rusijoje 5055

Projektavimo paslaugų Lietuvoje įvertinimas 8534

Projektavimo paslaugų rinkos plėtros modeliai Lietuvoje 8559

Projektavimo paslaugų tyrimo metodologija ir jų plėtra 8458

Projektų rengimas ir valdymas 1270

Projektų rengimas ir valdymas SVV įmonėse 2530

Projektų valdymas 1119, 1208, 1209

Projektų valdymo metodų taikymas diegiant ISO 9000 kokybės vadybos standartus smulkiose ir vidutinėse organizacijose 4590

Property valuation in the context of transformations: the case of Lithuania = Turto vertinimas transformacijų kontekste: Lietuvos atvejis 3137

Prospects for economic relations between Lithuania and Russia 8610

Protingi sprendimai - ilgalaikis įmonės turtas: kodėl reikia kapitalizuoti ilgalaikių projektų išlaidas 4491

Psichologija reklamoje 7466

Psichologijos ir rekreacijos žinių svarba rengiant specialistus 8199

Psichologiniai vadovavimo efektyvumo matmenys 1336

Psichosocialinės vadybos problemos organizacijoje: santykių sritis vadovas-techninis personalas 1536

Psychological training of seafarers: communicational meaning of their philosophic concept = Psichologinis jūrininkų rengimas: komunikacinė filosofinių jų nuostatų reikšmė 8034

Pt. 1. 62, 2472

Pt. 2. 63, 2473

Public customers and sustainability issues = Viešieji pirkėjai ir subalansuotumo problemos 7078

Public internal financial control: EU requirements for member states and development perspectives = Viešojo sektoriaus vidaus finansų kontrolė: Europos Sąjungos reikalavimai šalims narėms ir plėtros perspektyvos 3152

Public internal financial control: integration into the national public financial management system under the EU enlargement process 3153

Public organizations management: distinction, effectiveness, international experience = Viešųjų organizacijų valdymas: specifika, efektyvumas, tarptautinė patirtis 1329

Public transport in the sustainable urban transport policy 6717

Puikus išsilavinimas šiandien tampa didele vertybe 8074

Pusinė ir fiktyvi kooperacija 5530

PVM grąžinimas užsienio asmenims 3858

PVM įstatymas ir PVM deklaracijos pildymas. Naujausi Pelno mokesčio įstatymo komentarai 3525

PVM įstatymas įstojus į Europos Sąjungą 3526

PVM įstatymas įstojus į Europos Sąjungą; Pelno mokesčio naujovės 3527

PVM įstatymas, jo komentaras ir kiti teisės aktai 3528

PVM įstatymo pakeitimams - skirtingi įsigaliojimo terminai 3620

PVM; Kelių mokestis; Naujausi Gyventojų pajamų mokesčio ir Pelno mokesčio įstatymų komentarai 3529, 3530